Pêvek:zazakî-tirkî/2

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
< A-E < M-Ş < T-Z < zazakî-tirkî/2

F[biguherîne]

 • fable [m] fabl
 • fakulte [m] fakülte
 • faq [n] bacak
 • faris, -e Fars
 • fariskî Farsça
 • Fas Fas
 • faşîst, -e faşist
 • faşîstîye [m] faşistlik
 • faşîzm [n] faşizm
 • fek [n] ağız
 • fekkî sözlü
 • felsefe [m] felsefe
 • felsefeya huqûqî [m] hukuk felsefesi
 • felsefeya huqûqî [m] hukuk felsefesi
 • ferheng [n] lügat
 • ferheng [n] sözlük
 • ferhengek [n] lügatçe
 • fêlbaz, -e hilekar
 • fêlbazîye [m] hilekarlık
 • fikr [n] düşünce
 • fikr [n] fikir
 • fikro bingeyî [n] ana fikir
 • firne [m] burun deliği
 • firnike [m] burun deliği
 • firşik [n] pankreas
 • Fîjî Fiji
 • fîl [n] fil
 • Fîlîpîn Filipin
 • fînik [n] yaşı altı aydan daha fazla olan köpek yavrusu
 • Fînlanda [m] Finlandiya
 • fîzîk [n] fizik
 • flamîngo [n] flaman kuşu
 • flamîngo [n] flamingo
 • fok [n] fok
 • Fransa [m] Fransa
 • fransiz, -e Fransız
 • franskî Fransızca

G[biguherîne]

 • ga [n] öküz
 • Gabon Gabon
 • gakovî [n] geyik
 • gala ... kerdene akın etmek
 • gala ... kerdene hücum etmek
 • gala ... kerdene saldırmak
 • gale [m] akın
 • gale [m] hücum
 • gale [m] saldırı
 • galgale [m] sohbet
 • galim akın
 • galim hücum
 • galim saldırı
 • galim kerdene akın etmek
 • galim kerdene hücum etmek
 • galim kerdene saldırmak
 • galime pira nayene akın etmek
 • galime pira nayene hücum etmek
 • galime pira nayene saldırmak
 • Gambîya Gambiya
 • gamêş [n] camız
 • gamêş [n] manda
 • gamêşe dişi manda
 • Gana Gana
 • ganawir [n] kurt
 • ganawire [m] dişi kurt
 • gardîyan, -e gardiyan
 • gardîyanîye [m] gardiyanlık
 • gayo mazêr yaşlı öküz
 • Ge ez yena ge ti yenî. Bazen ben gelirim, bazen sen gelirsin.
 • ge-gane ara sıra
 • ge-gane bazen
 • ge-ge arasıra
 • ge-ge bazen
 • Ge-ge ez yena ge-ge ti yenî. Bazen ben gelirim, bazen sen gelirsin.
 • ge-ge... ge-ge... bazen ... bazen
 • ge... ge... bazen ... bazen
 • gedeg, -e sütten kesilmiş olan manda yavrusu
 • geometrî [n] geometri
 • gerden [n] gerdan
 • gergedan [n] gergedan
 • gerre [n] şikayet
 • gerre kerdene şikayet etmek
 • gerrekerdox, -e şikayetçi
 • Gêl Eğil
 • Gêxî Kiği
 • gijik [n] saç
 • gilar [n] gerdan
 • gilbe [m] boğaz
 • gilê qirrike [n] ademelması
 • gilik [n] bızır
 • gilik [n] klitoris
 • gillî [m] göz yuvarlağı
 • Gimgim Varto
 • giran, -e ağır
 • giranîye [m] ağırlık
 • giranîye [m] ağırlık
 • Girawa Solomonî Solomon Adaları
 • girawe [m] ada
 • Girawê Falklandî Falkland Adaları
 • Girawê Marşalî Marshall Adaları
 • gird, -e büyük
 • girewtene almak
 • girewtiş almak
 • gireya zuqliqe [m] ademelması
 • Gîne Gine
 • Gîneya Bîssaoyî Gine-Bissao
 • Gîneya Ekwatore Ekvator Ginesi
 • gogerçîne [m] güvercin
 • Gogsî Karayazı
 • golik, -e buzağı (inek yavrusu)
 • golim [n] kasık
 • golîg, -e yük hayvanı (at, katır, eşek)
 • golîg, -e yük hayvanı (at, katır, eşek)
 • gorîl, -e goril
 • goş [n] kulak
 • goştê didanî [n] dişeti
 • goynayîş [n] övgü
 • goynayîş [n] övme
 • gozeka destî [m] bilek çıkıntısı (kemiği)
 • gozeka linge [m] aşık (aşık kemiği)
 • gozeka linge [m] bilek çıkıntısı (kemiği)
 • gozeke bilek çıkıntısı (kemiği)
 • gozeke [m] aşık (aşık kemiği)
 • gramer [n] dilbilgisi
 • Gronlanda Grönland
 • Guatemala Guatemala
 • gucige [m] şubat
 • guk, -e buzağı (inek yavrusu)
 • gulane [m] mayıs
 • gule [m] boğaz
 • gulîlike [m] göz yuvarlağı
 • guman [n] kuşku
 • guman [n] şüphe
 • guman kerdene şüphelenmek
 • gumankerda [m] şüpheli
 • gumankerde [n] kuşkulu
 • gumankerde [n] şüpheli
 • gume [m] yanak
 • gumgumike [m] semender (bir cinsi)
 • gun [n] haya (erkeklik bezi)
 • gun [n] taşak
 • gune [n] suç
 • gunekar kriminel
 • gunekar kerdene suçlamak
 • gunekar, -e suçlu
 • gunekarîye [m] suçluluk
 • gunekarkerda [m] suçlanan
 • gunekarkerde [n] suçlanan
 • gunekarkerdox, -e suçlayan
 • Gurcîstan [n] Gürcistan
 • gurçik böbrek
 • gure [n] iş
 • gurme-gurm gümbürtü
 • gurr-gurr gümbür gümbür
 • gurr-gurr hüngür hüngür
 • gurre-gurre gümbürtü
 • guvelik [n] salyangoz
 • Guyana Guyana
 • Guyana Fransayê Fransız Guyanası

H[biguherîne]

 • Ha ez ha ti, ferq nêkeno. İster ben, ister sen, fark etmez.
 • ha ya işte
 • ha ya odur
 • ha yo işte
 • ha yo odur
 • ha... ha... ister ... ister
 • Haîtî Haiti
 • hak [n] haya (erkeklik bezi)
 • hak [n] taşak
 • hakim, -e hakim
 • hakim, -e yargıç
 • hakimê îfadegirewtişî [n] sorgu hakimi
 • hakimîye [m] hakimlik
 • hakimîye [m] yargıçlık
 • hal [n] durum
 • hal [n] hal
 • halo îstîsnayî [n] olağanüstü durum
 • halo îstîsnayî [n] olağanüstü hal
 • hamnan [n] yaz
 • hargûş, -e tavşan
 • harme [n] kol [I]
 • harmeyo barî [n] önkol
 • harmeyo barî [n] önkol
 • harmeyo qalind [n] üstkol
 • harmeyo qalind [n] üstkol
 • hawa çeşit
 • hebê biraz
 • hechecike [m] kırlangıç
 • heke [n] horoz
 • heke [n] keklik
 • helî [n] kartal
 • helpez [n] dalak
 • helpez [n] etene (eş)
 • helpez [n] meşime
 • helpez [n] son (etene)
 • Hem şina, hem bermena. Hem gider, hem ağlar.
 • hem... hem... hem .. hem
 • hemkar, -e işbirlikçi
 • hemkarîye [m] işbirliği
 • hemmana eşanlamlı
 • hemveng eşsesli
 • henên öylesi
 • henî biraz
 • hepis [n] hapis
 • hepisxane [n] cezaevi
 • hepisxane [n] hapishane
 • hepisxane [n] mahpushane
 • hepisxane [n] tevkifevi
 • hepisxane [n] tevkifhane
 • hepisxane [n] tutukevi
 • hepsî, -ye mahpus
 • hepsî, -ye tutuklu
 • heq [n] hak
 • heqê arizî özel haklar
 • heqê barutî [n] barut hakkı
 • heqê bextwaştişî [n] iltica hakkı
 • heqê bextwaştişî [n] sığınma (iltica) hakkı
 • heqê çarenuştişê xo kendi kaderini tayin hakkı
 • heqê çarenuştişê xo kendi kaderini tayin hakkı
 • heqê îltîca [n] iltica hakkı
 • heqê îltîca [n] sığınma (iltica) hakkı
 • heqê medenî medeni haklar
 • heqê mêrdiman insan hakları
 • heqê mêrdiman insan hakları
 • heqê tayînkerdişê qederê xo kendi kaderini tayin hakkı
 • heqê tayînkerdişê qederê xo kendi kaderini tayin hakkı
 • heqê wayîrîye [n] mülkiyet hakkı
 • heqê wayîrîye [n] mülkiyet hakkı
 • her her
 • her di her iki
 • her di her ikisi
 • her dîyan her ikisi
 • Her dîyan wend. Her ikisi okudu.
 • her kes herkes
 • her roje her gün
 • her, -e eşek
 • herb [n]
 • herb [n] harp
 • herçeni [n] dirsek
 • herey tehir
 • herey fîstene tehir etmek
 • herey fîstiş tehir etme
 • herfa bêvenge [m] sessiz harf
 • herfa bêvenge [m] ünsüz harf
 • herfa girde [m] büyük harf
 • herfa hurdîye [m] küçük harf
 • herfa vengine [m] sesli harf
 • herfa vengine [m] ünlü harf
 • herfe [m] harf
 • hermuşk [n] köstebek
 • herz [n] haya (erkeklik bezi)
 • herz [n] taşak
 • Hesenînan Hasangil
 • Hesenînan Hasangiller
 • Hesenqele Pasinler
 • heş, -e ayı
 • heşa cemedî [m] kutup ayısı
 • heşa cemedî [m] kutup ayısı
 • heşê cemedî [n] kutup ayısı
 • heşê cemedî [n] kutup ayısı
 • heşt sekiz
 • heşt sey sekiz yüz
 • heştay seksen
 • heştayin, -e sekseninci
 • heştês on sekiz
 • heştin, -e sekizinci
 • het [n] taraf
 • het [n] yan
 • het [n] yön
 • het kerdene desteklemek
 • hetê ... ra -e doğru
 • hetê ... ser -e doğru
 • hetê yewbînan kerdiş dayanışma
 • hetkerdiş [n] destekleme
 • heto bîn ra diğer taraftan
 • heto bîn ra diğer yandan
 • heto çep [n] sol taraf
 • heto rast [n] sağ taraf
 • heto yew ra bir taraftan
 • heto yew ra bir yandan
 • heval, -e arkadaş
 • hevalco [n] döleşi (insanda)
 • hevalco [n] meşime
 • Hewenc Bozova
 • Hewêl Baykan
 • hewt yedi
 • hewt sey yedi yüz
 • hewtay yetmiş
 • hewtayin, -e yetmişinci
 • hewtês on yedi
 • hewtin, -e yedinci
 • hewz yeşil
 • heya evet
 • heyat [n] hayat
 • heyat [n] yaşam
 • heywan, -e hayvan
 • hezar bin
 • hezare [n] safra kesesi
 • hezarin, -e bininci
 • hezarin, -e bininci
 • hezîrane [m] haziran
 • Hezro Hazro
 • hêca [n] değerli
 • hêcaye [m] değerli
 • hêlik [n] haya (erkeklik bezi)
 • hêlik [n] taşak
 • hêm [n] kıyı
 • hêm [n] yaka
 • Hêni Hani
 • hêriş [n] akın
 • hêriş [n] hücum
 • hêriş [n] saldırı
 • hêriş kerdene akın etmek
 • hêriş kerdene hücum etmek
 • hêriş kerdene saldırmak
 • hête [m] but
 • hête [m] uyluk
 • hilp-hilp hüngür hüngür
 • Hindîstan [n] Hindistan
 • hinge [m] arı (bal arısı)
 • hingile [n] kol [I]
 • hîdrojene [m] hidrojen
 • hîkaye [m] hikaye
 • hîkaye [m] öykü
 • hîle [n] hile
 • hîlebaz, -e hilekar
 • hîlebazîye [m] hilekarlık
 • hîlekar [n], -e hilekar
 • hîlekarîye [m] hilekarlık
 • hîra geniş
 • hîrê üç
 • hîrê sey üç yüz
 • hîrês on üç
 • hîrêyin, -e üçüncü
 • hîris otuz
 • hîrisin, -e otuzuncu
 • Hîzan Hizan
 • hogeç [n] iki yaşında veya daha büyük olan koç
 • Hollanda Hollanda
 • Hondûras Honduras
 • hophopik [n] ibibik kuşu
 • hukm [n] hüküm
 • hukm [n] yargı
 • hukmat [n] hükûmet
 • huner [n] beceri
 • huner [n] hüner
 • huner [n] sanat
 • hunermend, -e sanatçı
 • hunero edebî [n] edebi beceri
 • huquqê mîrasî [n] miras hukuku
 • huqûq [n] hukuk
 • huqûqe arizî yê deynî [n] borçlar özel hukuku
 • huqûqe icra-îflasî [n] icra-iflas hukuku
 • huqûqe pêroyî yê deynî [n] borçlar genel hukuku
 • huqûqê arizî yê mîyandewletan [n] devletlerarası özel hukuk
 • huqûqê arizî yê mîyandewletan [n] devletlerarası özel hukuk
 • huqûqê asayîşê cematkî [n] sosyal güvenlik hukuku
 • huqûqê asayîşê cematkî [n] sosyal güvenlik hukuku
 • huqûqê asayîşê sosyalî [n] sosyal güvenlik hukuku
 • huqûqê asayîşê sosyalî [n] sosyal güvenlik hukuku
 • huqûqê bacî [n] vergi hukuku
 • huqûqê bankaçîyîye [n] bankacılık hukuku
 • huqûqê bazirganîye [n] ticaret hukuku
 • huqûqê bazirganîye [n] ticaret hukuku
 • huqûqê erazî [n] arazi hukuku
 • huqûqê erazî [n] toprak hukuku
 • huqûqê erazî [n] toprak hukuku
 • huqûqê karî [n] iş hukuku
 • huqûqê keyeyî [n] aile hukuku
 • huqûqê malîye [n] maliye hukuku
 • huqûqê mîyandewletan [n] devletlerarası hukuk
 • huqûqê mîyandewletan [n] devletlerarası hukuk
 • huqûqê pêroyî yê dewletan [n] devletler genel hukuku
 • huqûqê pêroyî yê dewletan [n] devletler genel hukuku
 • huqûqê qanûnê bingeyî [n] anayasa hukuku
 • huqûqê Roma [n] Roma hukuku
 • huqûqê Roma [n] Roma hukuku
 • huqûqê tîcaretî [n] ticaret hukuku
 • huqûqê tîcaretî [n] ticaret hukuku
 • huqûqê ûsulê ceza [n] ceza usul hukuku
 • huqûqê ûsulê ceza [n] ceza usul hukuku
 • huqûqê ûsulê ceza [n] ceza usul hukuku
 • huqûqê ûsulê medenî [n] medeni usul hukuku
 • huqûqê ûsulê medenî [n] medeni usul hukuku
 • huqûqê ûsulê medenî [n] medeni usul hukuku
 • huqûqê wayîrîye [n] mülkiyet hukuku
 • huqûqê Yewîya Ewropa [n] Avrupa Birliği hukuku
 • huqûqo arizî [n] hususi hukuk
 • huqûqo arizî [n] hususi hukuk
 • huqûqo arizî [n] özel hukuk
 • huqûqo arizî [n] özel hukuk
 • huqûqo medenî [n] medeni hukuk
 • huqûqo medenî [n] medeni hukuk
 • huqûqo pêroyî [n] genel hukuk
 • huqûqo pêroyî [n] genel hukuk
 • huqûqo pêroyî [n] umumi hukuk
 • huqûqo pêroyî [n] umumi hukuk
 • huqûqo tebîî [n] doğal hukuk
 • huqûqo tebîî [n] tabii hukuk
 • huqûqo tebîî [n] tabii hukuk
 • hurdî ufak
 • hurdî, -ye küçük
 • hurê nayîş sertçe tartışma
 • hut, -e balina
 • hûmar [m] sayı
 • hûmarname [n] sayı sözcüğü
 • hûmarnameyê bingeyî [zh] asal sayılar
 • hûmarnameyê kesîrî kesir sayılar
 • hûmarnameyê rêzkî sıra sayılar
 • hûmarnameyê zerfkî zarfsal sayılar

I[biguherîne]

 • inahewa böyle
 • inasar böylesi
 • inasar kar böylesi iş
 • inasarên, -e böylesi
 • isnad [n] isnat
 • isnad kerdene isnat etmek
 • isnadkerda [m] isnat edilen
 • isnadkerde [n] isnat edilen
 • isnadkerdox, -e isnat eden

Î[biguherîne]

 • îdare [n] idare
 • îdare [n] yönetim
 • îdareker, -e idareci
 • îdareker, -e yönetici
 • îdarekerdox, -e yöneten
 • îdareyo orfî [n] sıkıyönetim
 • îdarî idari
 • îdman [n] idman
 • îfade [n] ifade
 • îfade dayene ifade vermek
 • îfade girewtene ifade almak
 • îfade girewtene sorgulamak
 • îfadegirewtiş [n] sorgu
 • îfadegirewtiş [n] sorgulama
 • Îlîç İliç
 • îltîca [m] iltica
 • îltîca [m] sığınma (iltica)
 • îltîca kerdene iltica etmek
 • îltîca kerdene sığınmak (iltica etmek)
 • îmkan [n] imkan
 • îmkan [n] olanak
 • îmkanêde newe yeni bir imkan
 • îmkanêde newe yeni bir olanak
 • îmkanêko newe yeni bir imkan
 • îmkanêko newe yeni bir olanak
 • îmtihan [n] imtihan
 • înan [zh] onlar
 • înan [zh] onları
 • Îndonezya İndonezya
 • îne [n] cuma
 • îngiliz, -e İngiliz
 • îngilizkî İngilizce
 • Îngilîstan [n] İngiltere
 • înterjeksîyon ünlem
 • întîzamin, -e düzenli
 • întîzamin, -e intizamlı
 • întîzamin, -e nizamlı
 • întransîtîf geçişsiz
 • îqaz [n] ikaz
 • îqaz [n] uyarı
 • îqaz kerdene ikaz etmek
 • îqaz kerdene uyarmak
 • îqazkerdiş ikaz etme
 • îqazkerdiş uyarma
 • Îran İran
 • Îraq Irak
 • îre [m] tırtıl
 • Îrlanda İrlanda
 • Îslanda İslanda
 • îspat [n] ispat
 • îspat kerdene ispat etmek
 • Îspîr İspir
 • Îsraîl İsrail
 • îstakoz [n] istakoz
 • Îstanbul İstanbul
 • Îtalya İtalya
 • îtîraf [n] itiraf
 • îtîraf kerdene itiraf etmek
 • îttîfaq [n] bağlaşma
 • îttîfaq [n] ittifak
 • îttîfaq [n] ittifak
 • îzafe [m] tamlama
 • îzafeya nameyî [m] ad tamlaması
 • îzafeya nameyî [m] isim tamlaması
 • îzafeya nameyî ya dîyare belirtili isim tamlaması
 • îzafeya nameyî ya nedîyare belirtisiz isim tamlaması
 • îzafeya rêzilkî [m] zincirleme tamlama
 • îzafeya sifetî [m] sıfat tamlaması

J[biguherîne]

 • jaguar [n] jaguar
 • Jamaîka Jamaika
 • Japonya Japonya
 • jenosîd [n] katliam
 • jenosîd [n] soykırım
 • jîmnastîk [n] idman
 • jîmnastîk [n] jimnastik
 • jûje [n] kirpi

K[biguherîne]

 • Kız oradadır. Kêneke uca
 • Kız oradadır. Kêneke weyra ya
 • kahrîpese [m] bir kez oğlak doğurmuş olan keçi
 • kakate [m] baş
 • kakate [m] kafa
 • Kaledonyaya Newîye [m] Yeni Kaledonya
 • kaleke [m] böğür (boş böğür)
 • Kamboçya Kamboçya
 • Kamerûn Kamerun
 • Kamî rê? Kime?
 • kampanya [m] kampanya
 • Kanada Kanada
 • kanarya [m] kanarya
 • kanguru, -ye kanguru
 • Kanîreş Karlıova
 • kanûne [m] aralık
 • kapçika destî [m] bilek (el bileği)
 • kapçika linge [m] bilek (ayak bileği)
 • kar [n] eylem
 • kar [n] fiil
 • kar [n] iş
 • Karaz Kocaköy
 • kardar [n] yüklem
 • karî [m] bir kez oğlak doğurmuş olan keçi
 • karîdes [n] karides
 • karker, -e işçi
 • karo aktîf [n] etken fiil
 • karo ardimkerdox [n] yardımcı fiil
 • karo asarên öylesi iş
 • karo bêqayde [n] kuralsız fiil
 • karo inasarên böylesi iş
 • karo întransîtîf [n] geçişsiz fiil
 • karo passîf [n] edilgen fiil
 • karo pêrabeste [n] bileşik fiil
 • karo qaydeyin [n] kurallı fiil
 • karo sade [n] basit fiil
 • karo transîtîf [n] geçişli fiil
 • karo viraşte [n] türemiş fiil
 • karo winasî böylesi iş
 • karwan [n] kervan
 • katike [m] baş
 • katike [m] kafa
 • kavir, -e kuzu
 • kaxite [m] kağıt
 • kay [n] oyun
 • kaykerdox, -e oyuncu
 • kaykerdoxîye [m] oyunculuk
 • ke ki
 • Keban Keban
 • kefalet [n] kefalet
 • kefaletname [n] kefaletname
 • kefe [m] aya
 • kefî [m] kefiye
 • kefîl, -e kefil
 • kefîlîye [m] kefalet
 • kefîlîye [m] kefillik
 • kefîye [m] kefiye
 • keftar, -e sırtlan
 • kej, -e sarışın
 • keke [m] pire
 • kekû [n] guguk
 • kel [n] teke
 • kel-mel eşya
 • Kela Hınıs
 • kelce [n] teke
 • kelemçe [n] kelepçe
 • keleşêr [n] horoz
 • kelp [n] köpek
 • kelpe [m] dişi köpek
 • kelpe [n] semender (bir cinsi)
 • Kemalîye Kemaliye
 • Kemax Kemah
 • Kenya Kenya
 • kepuge [m] burun
 • kerdox, -e özne
 • kerdoxa nimitîye [m] gizli özne
 • kerdoxo nimite [n] gizli özne
 • kerga misrî [m] hindi
 • kerge [m] tavuk
 • kerm û kêz börtü böcek
 • kermêşe [m] sivrisinek
 • kes şahıs
 • kesa [m] kaplumbağa
 • kesaya awî [m] sukaplumbağası
 • kese [n] kaplumbağa
 • kesegan, -e domuz
 • kesexur, -e akbaba
 • kesk yeşil
 • kesmase [n] kalkanbalığı
 • kesmase [n] kalkanbalığı
 • keş [m] apış arası kılları
 • keşe [m] apış arası
 • kewe mavi
 • kewe [m] dişi keklik
 • keya, -ye muhtar
 • keyayîye [m] muhtarlık
 • keyber [n] ev önündeki bahçe
 • keyber [n] evin önü
 • keyber [n] kapı
 • keye [n] aile
 • keye [n] ev
 • keyeker, -e evcimen
 • keyeker, -e hamarat
 • keyf [n] keyif
 • keyveşaye [n] evi yanasıca
 • kezebe [m] karaciğer
 • kêna [m] kız
 • kêneke [m] kız
 • kêran [n] kiriş (dam direklerinin üzerine sıralandığı kiriş)
 • kift omuz
 • kilame [m] türkü
 • kilaweke [m] ibik
 • kilikê hermî [n] omuz başı
 • kilmnuşte [n] kısaltma
 • kir [n] penis
 • kir [n] sik
 • kirdan [n] yaşlı erkek manda
 • kirmanc, -e Kırmanc
 • kirmanc, -e Zaza
 • kirmanckî Kırmancca
 • kirmanckî Zazaca
 • kirta [m] encek
 • kirta [m] encik
 • kirta [m] enik
 • kirta [m] köpek yavrusu
 • kirta [m] kurt yavrusu
 • kirte [n] encek
 • kirte [n] encik
 • kirte [n] enik
 • kirte [n] köpek yavrusu
 • kirte [n] kurt yavrusu
 • kisî [m] am
 • kisî [m] ferç
 • kitab [n] kitap
 • kî de
 • kîmya [m] kimya
 • kîra [m] kira
 • kîradar, -e kiracı (kiralayan)
 • Kîrîbatî Kiribati
 • kîse [n] kese
 • kîse [n] torba
 • kîsik [n] kese
 • kîsik [n] torba
 • kîşte [m] böğür (boş böğür)
 • klasîk, -e klasik
 • koc, -e buzağı (manda yavrusu)
 • koc, -e manda yavrusu (buzağı)
 • koçmek [n] keklik
 • kolane [m] omuzun boyuna yakın kısmı
 • Kolik Kahta
 • kolik [n] omuzun boyuna yakın kısmı
 • Kolombîya Kolombiya
 • kolonî [m] sömürge
 • kolonyalîst, -e sömürgeci
 • kolonyalîstîye [m] sömürgecilik
 • kolonyalîzm [n] sömürgecilik
 • kom bîyayene toplanmak
 • komare [m] cumhuriyet
 • komarperwer, -e cumhuriyetçi
 • komarwaz, -e cumhuriyetçi
 • kombîyayîş [n] toplantı
 • komedî [m] komedi
 • komedyen, -e komedyen
 • komedyenîye [m] komedyenlik
 • komîte [m] komite
 • kompozîsyon [n] kompozisyon
 • kompozîsyono edebî [n] edebi kompozisyon
 • kompozîtor, -e bestekar
 • kompozîtor, -e kompozitor
 • Kongo Kongo
 • Kongo Zaire
 • Kongo-Brazavîlle Kongo-Brazzaville
 • konservatîf, -e muhafazakar
 • konservatîfîye [m] muhafazakarlık
 • kontrat [n] akit
 • kontrat [n] bağıt
 • kontrol [n] denetleme
 • kontrol [n] kontrol
 • kontrol kerdene denetlemek
 • kontrol kerdene kontrol etmek
 • Kop Bulanık
 • korbilîyes [n] salyangoz
 • koremişk [n] köstebek
 • Koreya Başûrî Güney Kore
 • Koreya Vakure Kuzey Kore
 • Korsîka Korsika
 • kortike [m] ense
 • Kosta Rîka Kostarika
 • koşkar [n] uğurböceği
 • kotere [m] üveyik
 • kovî, -ye yabani
 • krîmînal kriminal
 • krîmînel kriminel
 • krîmînolojî kriminoloji
 • krîtîk [n] eleştiri
 • krîtîk kerdene eleştirmek
 • krîtîkkerdiş [n] eleştirme
 • krokodîl, -e timsah
 • Kuba Küba
 • kudik [n] encek
 • kudik [n] encik
 • kudik [n] enik
 • kudik [n] köpek yavrusu
 • kudikê kutikî [n] encek
 • kudikê kutikî [n] encik
 • kudikê kutikî [n] enik
 • kudikê kutikî [n] köpek yavrusu
 • kule [n] kalça
 • kulike [m] ibik
 • kulil [n] omuzun boyuna yakın kısmı
 • kulinge [m] sivrisinek
 • kulî [n] çekirge
 • kultur [n] kültür
 • kulturî kültürel
 • kund baykuş
 • kurbeşik, -e porsuk
 • kurd, -e Kürt
 • Kurdîstan [n] Kürdistan
 • Kurdîstanê ma [n] Kürdistanımız
 • kurdkî Kürtçe
 • kurkurrik [m] güvercin
 • kurrî, -ye sıpa
 • kurrî, -ye tay
 • kursî [n] kürsü
 • kutik [n] köpek
 • kutike [m] dişi köpek
 • kutikmase [n] köpekbalığı
 • kutikmase [n] köpekbalığı
 • kutiko awî [n] kunduz
 • Kuweyt Kûveyt
 • kuze [n] sansar

L[biguherîne]

 • labelê fakat
 • labelê lakin
 • Laheye [m] Lahey
 • laj [n] oğul
 • lajek [n] erkek çocuk
 • lajek [n] oğlan
 • Lajek keye de yo. Oğlan evdedir
 • Lajek keye der o. Oğlan evdedir
 • lama, -ye lama
 • Laos Laos
 • latîn, -e latin
 • latînkî latince
 • lawike [m] türkü
 • Lefkoşe Lefkoşe
 • leglege [m] leylek
 • lehçe [m] lehçe
 • lej [n] kavga
 • lej kerdene kavga etmek
 • lele zincir (cezalandırmak amacıyla kişinin boynuna takılan kalın zincir)
 • leşker, -e asker
 • leşkerî askerî
 • Letonya Letonya
 • lew [n] dudak
 • lewê gapûre [n] yanağın ağız boşluğuna bakan iç tarafı
 • lewo binên [n] alt dudak
 • lewo serên [n] üst dudak
 • leyîr, -e civciv
 • leyîr, -e çocuk
 • leyîr, -e yavru (hayvan yavrusu)
 • leyîrê kutikî [n] encek
 • leyîrê kutikî [n] encik
 • leyîrê kutikî [n] enik
 • leyîrê kutikî [n] köpek yavrusu
 • leyîrzerenc, -e yavru keklik
 • leyrek, -e yavru (hayvan yavrusu)
 • leyrekê kutikî [n] encek
 • leyrekê kutikî [n] encik
 • leyrekê kutikî [n] enik
 • leyrekê kutikî [n] köpek yavrusu
 • leze çabuk
 • leze tez
 • lezîye [m] çabukluk
 • lezîye [m] tezlik
 • Licê Lice
 • linge [m] ayak
 • lîberal, -e liberal
 • lîberalîst, -e liberalist
 • lîberalîstîye [m] liberalistlik
 • lîberalîzm [n] liberalizm
 • Lîberya Liberya
 • Lîbya Libya
 • lîçik e civciv
 • lîse [m] lise
 • Lîtvanya Litvanya
 • Lîxtinştayn Liechtenstein
 • lojine [m] baca
 • lok [n] deve
 • Londra Londra
 • lore [m] tarlafaresi
 • loxa kore [m] köstebek
 • loxe [m] tarlafaresi
 • Lubnan Lübnan
 • Luksembûrg Lüksemburg
 • lulik böcek
 • lulikê oxirî [n] uğurböceği
 • luwî [m] tilki
 • lûye [m] tilki