Pêvek:Gotinên Pêşiyan

Ji Wîkîferhengê


A[biguhêre]

 • Abûr dayê ebûrê.
 • Adar e meşka li dar e, ne li hera, li beriya Sîngor e.
 • Adar e, dew li dar e, şivanî xwe mal e, kebanî bi kar û bar e.
 • Adar e, dew li dar e.
 • Adar e berf giha guliyê dar e, nema danê êvare.
 • Adetên bav û bapîran, kerik xweştir in ji hejîran.
 • Agir xweş e, lê xwelî jî jê çêdibe.
 • Ava hêdî hêdî, me ecêb jê dî.
 • Axa, bi deh gundên xwe ve, bawer dike [Keyxûsrev]] e.
 • Afirê gameşa bû warê gelşê mêşa.
 • Agir berda gomê, xwe da fêza zomê.
 • Agir ber piyên wî dibe av.
 • Agir berda kayê, xwe da ber bayê.
 • Agir berda malê, revî xwe da palê.
 • Agir davêje devê xwe.
 • Agir girte mala yekî, yê din got: "Tu bi Xwede venemirîne, da ku (ez) kewên xwe bibirêjim.
 • Agir girtîbû mala yekî, yekî jî ser û pê li ber dikizirandin.
 • Agir ji dawê dibare.
 • Agir ji dev dibare.
 • Agir li dawê ketiye.
 • Agir li mala derewîna ket, kesî jê bawer nekir.
 • Agir li mala yekî ketibu, yekî jî liber firikê xwe diqelandin.
 • Agir li serê min ketiye, tu jî liber runê xwe diqijirînî.
 • Agir pêkeve bîhna bîso jê naye.
 • Agirê bin kaye ye.
 • Agirê xweş, agirê darê hişk.
 • Aha Gulê bihar, aha Gulê zivistan.
 • Alikî şîn e, alîkî şahî ye.
 • Aliyê xwedê jê stendiye.
 • Amanet heta qiyamet.
 • An barek derew, an barek dirav.
 • An hero, an mero.
 • An mam, an xal.
 • An naçe aşî, an jî diçe aşvanî dikuje.
 • An naçe diziyê, an jî diçe şivanî dikuje.
 • An nanê te genim, an zarê te genim.
 • Anî ji deriyan, da xêra miriyan.
 • Apê şorvirçî, ji destê wî gurî derket kete destê wî hirçî.
 • Apkê (Apê) Faris, niha tu nemirî tuyê beyî nav garis!
 • Apo ne gêj e, tiştan dizane (dibîne) nabêje.
 • Aqil bi dînan çi bike, çav bi koran çi bike.
 • Aqil jê birîn. ( Aqil jê nabire.)
 • Aqil lê bû ye av.
 • Aqil sivik e, ling çepel e.
 • Aqilê kew re, rizqê biharê.
 • Aqilê kurî caniya del..
 • Aqilê kurî, bi teyran re firî.
 • Aqilê kurî, se te da birî.
 • Aqile min dibire, aqile gilika min nabire.
 • Aqile wî/we di nav çoken wî/we da ye.
 • Aqile xwe bi nan u dew ve xwariye.
 • Aqile xwe bide sere xwe. (Topî sere xwe ke.)
 • Ar u pelur e, xuy (xwedî) qebul e.
 • Are (Arde) xwe pehtî ye, kapeka xwe retiye.
 • Are hur di hewana xwe de dîtiye.
 • Are kewan e, risqe betan e.
 • Are keware risqe bihare.
 • As berdaye, pey çeqçeqe ketiye.
 • As bi xeyalekî, asvan bi xeyalekî.
 • As digere, çeqçeq dirane xwe diskene.
 • As ji dest çuye, pirsa çeqçeqe dike.
 • Asek nehistiye ku, arvane xwe le ke.
 • Av bisekine, ew nasekine.
 • Av gewriye, gewrî xeniqî.
 • Av li dev dikeve.
 • Av li Nerwane, feyde li Taqwane.
 • Av nade guzike.
 • Av pe germ dibe.
 • Av rabu, sirik (bend) bela bu.
 • Ava bîra bi tedbîra.
 • Ava heft girara li dev çu. (diçe)
 • Ava sare, ser çi da diçî xware.
 • Ava ser beruya, wek zavaye bi dile xesuya.
 • Ava xwestî naçé ser hestî.
 • Ava zimzim, li pey dibezim.
 • Ave da nave.
 • Ave ku da serî, çi bohistek çi çar tilî.
 • Ave selî dike.
 • Avek (kel) kelandî ser da kir.
 • Avek sar di ser da vexwar.
 • Avek sar ser da kir.
 • Avete pas guhe xwe.
 • Avriyen tirs daveje.
 • Ax u avayî nav u nandayî.
 • Axa gote Mirtib: "Eze te xim" . Mirtib got "Axayê min ezê runim."
 • Axa ji xulame xwe re got, xulam ji kuçike xwe re got, kuçik jî ji dela
 • (teriya) xwe re got.
 • Axa li kefe ye, mal maye li bin berfe ye.
 • Axa li kefe ye, xulam di nav zicre ye.
 • Axaye be xulam e.
 • Axaye me Bil e xwere me ser kul e.
 • Axaye me bu Pilo, sîva kere me bu çilo.
 • Axaye me Om e, xwelî li sere me kom e.
 • Axaye min wax çave min kor bin ji bo hespe boz.
 • Axayî bi xulam e, xulamî bi olam e.
 • Agir berda kayê û xwe da aliyê bayê.
 • Agir bi agir venamire.
 • Agir di kevnebizûtan de dimîne.
 • Aşê dînan bê av digere.
 • Aşê xerabe arvan nahêre.
 • Ava bin kayê deng jê nayê.
 • Av diçe lê aş li cîhê xwe dimîne.
 • Av dilop dilop dibe gol.
 • Av di serkaniyê de şêlû dibe.
 • Av ji kaniyê û nan ji baniyê
 • Av û agir razin, dijmin ranaze.
 • Av şûna nan nagire.
 • Ava golê dimîne heta salê.
 • Av di golê de genî dibe.
 • Ava hêdî me ecêb jê dî.
 • Avahiya ku dû jê here, venamire.
 • Ax û avahî, nav û navdayî.
 • Axa bi xulam e, xulam, xulam jî bi olam e.
 • Axa got mirtib: ezê rabim li te bixim. Mirtib got: axayê min ezê rûnim.
 • Axîna kûr ji dilê kûr tê.
 • Azadî hat dinê, zimanê lal hat vekirinê.
 • Axayê me Pilo şîva kerê me bû çilo.
 • Axaftina bi zîvî bikire û bizîvî bifroşe.

B[biguhêre]

 • Ba dere wî/we digire, ba vedike.
 • Ba ji zinar (teht) çi dibe?
 • Ba vî alî dixe, wî alî re debas dike.
 • Baçelmok (bi) sev digerin.
 • Bajarî, li erde narî.
 • Ban qul e, binban sil e.
 • Bane me yek ban e, yalik dest e, yek zozan e.
 • Banek e u bagurdanek e.
 • Bar ji ser xwe daveje.
 • Bar min naesîne, serbar min desîne.
 • Bar naçe ber kerî, ker diçe ber barî.
 • Baran disekine pey da (du re) ga cil dike.
 • Barana havîna, sil kir bine kulîna.
 • Barane erd sil kir, zîpike erd qul kir.
 • Bare kere li ser pista deve ye.
 • Bare xwe girtiye.
 • Barek dirav, yan barek derew?
 • Barek quran sond bixwe, kes je bawer nake.
 • Bav harsim dixwe, diranen kur disekihin.
 • Bav ji es te, kur je pirsa bajer dike.
 • Bav ji es te, kur saloxan dide.
 • Bav kustiye (ku) gore sond dixwe. (bixwe)
 • Bav rezek da law, law guslek tirî neda bav.
 • Bavo hun çima ker ker xebernadin?
 • Bavo, min bivirek dît. Got: "kane?" Got: "Min winda kir."
 • Baye hewana wî li ber çu.
 • Baz bi bazan, qaz bi qazan, mirîska kor bi dîke kulek ra.
 • Be are ji çi ar bike, we kume xwe tim xwar bike.
 • Be male, malxe male, neye male qeda sale.
 • Be malo, be xatî be xalo; bi malo, bi xatî bi xalo.
 • Be serî u be binî (ye).
 • Be zar u be ziman (e).
 • Bedewe çav kil kir, dile xortan tev kul kir.
 • Bedewe here, xer ji bazara te naye!
 • Behra sîn e, av te de nîn e.
 • Beje beje zimane te direj e.
 • Beje min hevale xwe ez bejim tu kî yî?
 • Bejin biriqî, dil xeriqî.
 • Bejn lal e, (bila) nebejin tiral e.
 • Bejn tît e, mal mecît e.
 • Bejn zer e, dil jehr e.
 • Bejna heyrane her kiras le te.
 • Bejna min sehr e, dile min jehr e.
 • Bela li sere (xwe) wî/ we vekir.
 • Bela xelke ji çol u çiyan te, ya min belengaze Xwede ji ber lingen min te.
 • Bela xwe je venake.
 • Bela xwe le digerîne.
 • Belaye newe newe, dema tu hatî li ser sera u li ser herdu çavan.
 • Belaye! Çaven res u belek min ji te re kildan e.
 • Belengaze aqile xwe ye.
 • Belengaze Xwede ye.
 • Benamuse ulme (ilme) xwe ye!
 • Bendera ku çelek ser bigere, ew çi bender e?
 • Bendike Ruto dudu ne, çave wî li min çave min jî li yekî (yeka) din e.
 • Benîste xwe cu ye, li netika xwe ve daniye.
 • Beqe çav da çeleke, zike we teqiya.
 • Ber barane revî, li zîpike qelibî.
 • Ber barene revîm, ber çortane ketim.
 • Ber defa be deng direqise.
 • Ber defa cuna direqise.
 • Ber ecela xwe ve diçe.
 • Ber ecele xwe direve.
 • Ber goste çuyî nakeve, ber serpiyan dikeve.
 • Ber kere re derbaz dibe, cehsike je didize.
 • Ber li serî, yan serî li ber (î), her serî we biske.
 • Berda sond dixwe.
 • Berdana jine, edeta dine.
 • Bere dest destan diso, pase dest serçavan diso.
 • Bere merezî bu îja terese jî lexist.
 • Bere pir bi gul bu, barane lexist sil bu.
 • Berf hatiye ku ling (de) bicemide.
 • Berf heliya, ling wesiya.
 • Berf jî spî ye, le kuçik di ser da pîsiye xwe dikin (dirîn).
 • Berf jî spî ye, le tam le tune ye.
 • Berî barane ba ye, berî mirine ta ye.
 • Beru da bizine, dest avete qarçike.
 • Beru ji qalike xwe banzda u got: "Magî devî çawa ye!"
 • Berxik spartine gur.
 • Bes hat sere maldaran, avetin sere feqiran. (jaran)
 • Bexdaye jî xurme zef in, ji me re çi ye?
 • Bexte pesîn, ware hesîn. (Bext bexte pesîn war ware hesîn.)
 • Beyî derî ji te ra vekiriye, heri re ji te ra vekirî ye.
 • Beyî mala me te bibînî hale me.
 • Bez spartiye pisîke.
 • Bi ava zemzeme (ve) sustine.
 • Bi çar destan ve girtiye.
 • Bi çavekî le nenere.
 • Bi destan da, bi lingan pey ket. (im)
 • Bi destekî nesustî li nav derket.
 • Bi desten xwe mala xwe xera kir.
 • Bi deve xwe kete belaye.
 • Bi deve xwe ve napeyive (xebernade)
 • Bi fita Hesene Hewerî.
 • Bi gur re dixwe, bi xwedî re sîne dike.
 • Bi gurmiste, dibeze sujine.
 • Bi guye xwe ve buye yek.
 • Bi heçeta (hinceta) kurke dixwe virike.
 • Bi kapekekî Uris nake.
 • Bi kere nikare dibeze kurtan.
 • Bi kevçiyan ve da berhev bi hesikan ve bela kir.
 • Bi kinco, were qunco, bi qerpalo here malo.
 • Bi kîrekî kulavî le dige.
 • Bi kulme, diçe direje.
 • Bi min xurto, li min xurto.
 • Bi penciruka li guye xwe ketiye.
 • Bi piye xwe kete tele.
 • Bi qîzanî mîr bu, bi jinanî pîr bu.
 • Bi quna ziya filitî.
 • Bi qune ketiye çala genim.
 • Bi qune, ketiye kodika jajerune.
 • Bi roj bilbil e, bi sev piskul e.
 • Bi roj kefene miriyan je dike, bi sev bulqe bulqa kuza ditirse.
 • Bi roj miriyan diselîne bi sev qurquroneka derî ditirse.
 • Bi roj ronahî li ber min neke.
 • Bi ruyekî spî je xilas bum.
 • Bi sere poz xeberdide.
 • Bi sev sememok e, bi roj pîrebok e.
 • Bi tekbîr, dikolin bîr.
 • Bi tepa li sere xwe ket.
 • Bi ve qune, tu naçî sune.
 • Bi ve qune, tu naxwî hekerune.
 • Bi ve quse, tu naçî Muse.
 • Bi vî hisî, tu nagihejî tu par u pisî.
 • Bi viran sond bixwe serî naese.
 • Bi xera kîre min (çike min) buye mîre min.
 • Bi xwe bume dize sola xwe.
 • Bi xwe pir gul bu, barane lekir sil bu.
 • Bi xwîna xwe xeber dide.
 • Bibe nebe mirov goste kewana jî dixwe.
 • Biçe Bitlîs, we bilîz.
 • Biçe ser kahniye, kahnî we ziya bibe.
 • Bîhn le çikandin.
 • Bîhna biso je te.
 • Bîhna ceheneme ji dev te.
 • Bîhna kiz te ji mala diz.
 • Bîhna sîr ji dev te.
 • Bihusta ku ez ne te de bim (ne le bim) bila ker te de vegevizin.
 • Bila avis be, kenge dize bila bize.
 • Bila bejin xençera Xaço heye.
 • Bila ev jî daxek be li deste min be.
 • Bila hindik, bila rindik.
 • Bila jina mere çe bim, bila roje heft caran sere min be sikandin.
 • Bila kuçike gunda bim, ne piçuke bira bim.
 • Bila kuçike sa bim, ne piçuke bira bim.
 • Bila kuleka te du negire.
 • Bila li xwede xwes here, bila li evdan xwes neçe.
 • Bila me be, sîr qismet e.
 • Bila mere min mer be, bila sere min li ser tera er be.
 • Bila ne di min da be, bila di diya min da be.
 • Bila ne li ber agire min be, bila ber agire mala bave min be.
 • Bila razana te hebe, rabuna te tune be.
 • Bila reze min li nav rezan be, bila tirî li min heram be.
 • Bila sure xweyî tuj baveje quzika min.
 • Bila tu gurbiyayî bila te bere kera min bixwara.
 • Bila tu xwes bî, gula siwara bî.
 • Bila xwes bî, gula govenda bî.
 • Bila ya dehan ji li ser ya nehan be.
 • Bila zike mela bel be, bila gîha u pel be.
 • Bilbil xistine qefesa zerin, gotiye: "Ax welate min."
 • Bilbil xistine qefesa zerin. Got: "Ka gula mina bi bîhn?"
 • Bilind firiya, nizim ket.
 • Bin ga da golikan digere.
 • Biratî, bi rastî.
 • Biraye ji de ye, silava dide li pe ye; ew jî ji bo lome xelke ye.
 • Birayek din, yek hisyar, dan muyeke neqetandin.
 • Birçî bu ter nabe, ter bu birçî nabe.
 • Birîna hevalan, tîra kendalan.
 • Birîna min, min keder te.
 • Birîna sura kurtir, birîna sura heye.
 • Birîne diherisine.
 • Bivirvan dar birî, ye li ser dare guman ji xwekde nebirî.
 • Bixwî çavekî min, nexwî derdu çaven min.
 • Biyanî bidî goste canî, we li ser te de bet posmanî.
 • Biye kevçî xwîn, ketiye pesa min.
 • Bizanibe giliya, welat xwestir e ji hemiya.
 • Bizin bizin e, bere cîhe xwe pekol dike du re mexel te.
 • Bizin firot bi hefta, beze we kirî bi heysta.
 • Bizin ketiye derde sere xwe, sivan ketiye derde beze bizine.
 • Bizin mir, gir damirî.
 • Bizina kol elimiye danukan.
 • Bizina kol, hîn bu (ye) daniyen sor.
 • Bizina kulek u sivane bezek (sivik) tev digehen ber derî.
 • Bizina nehletî, dev leketî.
 • Bizina res e, her roj nexwes e.
 • Boçik ketiye nav lingan.
 • Boçika wî dixure.
 • Boçika wî ketiye qune.
 • Boçika xwe ba dike.
 • Boçika xwe bilind digire.
 • Bu (ye) destare kizina.
 • Bu çala bi derziye. (vedayî)
 • Bu gur, hef golik jî xwarin.
 • Bu mesal xal u xwarzî.
 • Buk bi dile zave ye.
 • Buk di sorike de, dergus di lorike de.
 • Buk li hespe ye, hefsar li miste ye, kes nizane qismete ke ye.
 • Buk ma heviya baltuze (dise) dile we bu kela dîze.
 • Buka ape kete kape, buka xale delaliya male.
 • Buka male, qesmera male.
 • Buka xale ezîza male.
 • Buke (buka ku) xeniqandiye heft xesî, ji bulqiniya cer ditirsî.
 • Buke pe pepar, sivan (o) dar gopal.
 • Buke tune zar-ziman, xesuye tune dîn-îman.
 • Bume gaye dîz-kiloza.
 • Bune dîk u mirîsk li ber hev sekinîne.
 • Buxza wî buxza deva ye.
 • Buye ava bin kaye.
 • Buye bereta li ser berata.
 • Buye buka barane.
 • Buye cirm ketiye hustiye min.
 • Buye çeleka sor, sîre xwe dide dawiye de linge xwe ledixe direje.
 • Buye çira ber kora.
 • Buye çiyaye Sîpane, sere xwe danaxwe. (natewîne)
 • Buye dasiye masiye.
 • Buye defa ber kera.
 • Buye diware ser buze.
 • Buye dîzika Behlul.
 • Buye Eliye xem xwar.
 • Buye findiqa ser nergize.
 • Buye gaye cot, ne kisî mese ser xwe dike ne ji ye ciranan.
 • Buye gola reqe (u) beqan.
 • Buye hîva bin ewr.
 • Buye keleme ber çavan.
 • Buye kere Bute, yek salî bu du kel hilgirt, du salî bu kelek hilgirt.
 • Buye kevir, xwîn je naye
 • Buye kewa dafike.
 • Buye male mirî.
 • Buye mesela jinik u meqese.
 • Buye mesela masiyen sove.
 • Buye mîza seytîn. (dipeke her dere)
 • Buye nivista mele.
 • Buye qîza qurqur bege.
 • Buye riya kadize.
 • Buye roviye ji mirîskan xwe re mezin buyî.
 • Buye serikî kera.
 • Buye tajiya kuça.
 • Buye xesuya seyan.
 • Buye xweya hemi giraran.
 • Bêje min hevalê xwe, ez bêjim tu kî yî.
 • Ba li dîwarê der ve dixe.
 • Ba çawa tê, bêderê weha bide bayê.
 • Ba pê ket, kûçik li pey ket.
 • Bajarî li erdê nêrî.
 • Banek û bagurdanek.
 • Banê xanî tenê bi keviran bilind nabe.
 • Bar mirov nayêşîne, serbar mirov dêşîne.
 • Baran dibare ji xwediyê zeviyê re kar e.
 • Baran li cîhê avî dibare.
 • Barekê dirav an barekî derew.
 • Barê giran tim li ker dikin.
 • Barê hêştir,li ker nayê kirin.
 • Barê serê bê eqil, ling dikşînin.
 • Baş be lê ne belaş be.
 • Bav ber bi zarok diçe, zarok ber bi çiya diçe.
 • Bavê mirov pişta mirov e.
 • Baweriya kurdan her bi çiyê tê.
 • Beq bi avê serxweş dibe.
 • Ber(kevir) li cîhê xwe bi rûmet e.
 • Berê bişêwire, piştre bikire.
 • Berê text ya jinan bûye.
 • Bertîl kevir nerm dike.
 • Bextê reş tim yê xwedî ye.
 • Ba li dîwarê der ve dixe.
 • Ba çawa tê, bêderê weha bide bayê.
 • Ba pê ket, kûçik li pey ket.
 • Bajarî li erdê nêrî.
 • Banek û bagurdanek.
 • Banê xanî tenê bi keviran bilind nabe.
 • Bar mirov nayêşîne, serbar mirov dêşîne.
 • Baran dibare ji xwediyê zeviyê re kar e.
 • Baran li cîhê avî dibare.
 • Barekê dirav an barekî derew.
 • Barê giran tim li ker dikin.
 • Barê hêştir,li ker nayê kirin.
 • Barê serê bê eqil, ling dikşînin.
 • Baş be lê ne belaş be.
 • Bav ber bi zarok diçe, zarok ber bi çiya diçe.
 • Bavê mirov pişta mirov e.
 • Baweriya kurdan her bi çiyê tê.
 • Beq bi avê serxweş dibe.
 • Ber(kevir) li cîhê xwe bi rûmet e.
 • Berê bişêwire, piştre bikire.
 • Berê text ya jinan bûye.
 • Bertîl kevir nerm dike.
 • Bextê reş tim yê xwedî ye.

C[biguhêre]

 • Ca (ce) nalekî (hesinekî) bavejin ber linge wî/ we.
 • Ca bihelin ez jî anaxazeke biherim.
 • Cano min tu danî, kesî tu hilneanî.
 • Car caran tîne, gaye res baran tîne.
 • Careke te bixapîne ar di mala wî keve; bu di cara, du caran ar di mala wî
 • keve; ku bu se caran ar di mala te keve.
 • Carina dibe kura kirece, carina dimbe dîware buze.
 • Carina dimis-run e, carina qetil-xwîn e.
 • Carina mirov ji mecburî goste kewan jî dixwe.
 • Carina mirov ji yare diya xwe re debeje "bavo".
 • Caw bu kitan, dew bu derman.
 • Cawa (bersiva) wî kire dest.
 • Cawe sil firotine.
 • Ceger le sewitî ye. (sotiye)
 • Cegere be mefere bira kustin (mire) neçu sere.
 • Cem mîhe çave berxe derdixe.
 • Cer nu ye, av cemidî ye.
 • Cêr di riya avê de dişkê
 • Cîhe be def direqise, ma dora cîhe bi def.
 • Cila sil e, ketiye mil e.
 • Cila xwe ji ave derdixe.
 • Cile u kulev ji hev dipiskeve.
 • Cilen xwe sil kir beriya barane.
 • Ciwan mîse ne , bele xwîn serîn u kit-kite ne.
 • Ciwanekî bavejin resiya pîreke bavejin xwesiya.
 • Ciye jina xera kiriye, hînava ye.
 • Ciye ku pakî le heye, xirabî çi ye?
 • Ciye seran rovî dikin geran.
 • Cote xwe daye kevir.
 • Cottar li bervî mal e, kebanî nu bervî kar e.
 • Cotyaro ew çiye tu diçînî? Got: "Dema hesîn bu te bibînî."
 • Cucan: Gundekî Gîhadîna giredayî Agiriye ye.
 • Cuhî da (ka) te bibim buhiste. Got: "Ne îro semî ye, ker naye."
 • Cun le taste kirine. (kirin)

Ç[biguhêre]

 • Çar çav (buye.)
 • Çar gurçikî (ye.)
 • Çav birçî (ye.)
 • Çav çavan nabîne.
 • Çav çune ser serî.
 • Çav giredan.
 • Çav girtî ye.
 • Çav girtîbun.
 • Çav le derxistin.
 • Çav le tirsandin.
 • Çav leketin.
 • Çav sor.
 • Çav ter.
 • Çav vekirî. (Çav bel.)
 • Çav wek sekir spî buye.
 • Çava ji xwe diborîne. (dibuhurîne)
 • Çavan giredide.
 • Çavan je girtiye.
 • Çave de u bava li ewladan, çave ewlada li çiyaye Qaf.
 • Çave hev derdixin.
 • Çave li deriya, xwelî li seriya.
 • Çave min î kor nenere, bexte min binere.
 • Çave we/ wî le bar nabe.
 • Çave xwe kutaye destan.
 • Çavek kor be, mirov deste xwe dide ber ye din.
 • Çaven we/ wî je dibire.
 • Çaven we/ wî je girtiye.
 • Çaven we/ wî ter nabin.
 • Çaven wî/ we res bune. (kor bune)
 • Çaven wî/ we tistekî nabînin.
 • Çaven xwe belle vedike.
 • Çaven xwe je re diçirîne. (diqelisîne)
 • Çaven xwe zoq kirine.
 • Çavresiyan dike.
 • Çawa direse, wulo badide.
 • Çawa suk e, gaz piçuk e?
 • Çawa suk e, wisa jî buk e.
 • Çaxe neçîra min te, guye tejiya min te.
 • Çaxe piçuk bum ji mezinan ditirsiyam mezin bum ji piçukan ditirsim
 • Çel u dotin, kezwan u kelotin ne vek ketiye.
 • Çeleka me avis be we rojeke bize.
 • Çeleke didose Xate, to dixwe Fate.
 • Çeleke rex kiriye di ser destiye bivir de.
 • Çem tim naye qirs u qal li ber naye.
 • Çeme Mirade çiqasî rabe, nikare tistekî ji quling bike.
 • Çend nîsk ji serî kem in.
 • Çend texte ji serî kem in.
 • Çerme golike li ber me we xwedî be li ser me.
 • Çi buyî kundir, çi jî hustiye te direj-bu.
 • Çi di hur de, çi di tur de.
 • Çi giriya ku çi jî beecî?
 • Çi xwar ku çi jî pe veresî?
 • Çi zu buyî kundir, te çi zu sax veda?
 • Çilkek, milkek.
 • Çima buye kerta kevir?
 • Çima guye xwe xwariye?
 • Çima ji min mîh u meîn mane?
 • Çima razem newala kur, çima bibînim xewna dur.
 • Çima rihe xwe kur nakî? Got: "Dile min bi qune ne xwes e."
 • Çima seyek nikare, cendedekî bi deve xwe bigire?
 • Çira nîne ko heta sibehê pêkeve
 • Çiqas dinya li hev dikeve, tistek ji me re ser dikeve.
 • Çiqasî li ser erde ye, ew qasî jî li bin erde ye.
 • Çira ber kora, defa ber kera.
 • Çira xizanî ji nezanî.
 • Çivîk çivîk e ave vedixwe, li ser xwe re xwede dinere.
 • Çivîka wîlwîlanî ez kor bum min nizanî, te mala xwe xera kir kone min jî pe re danî.
 • Çiya naçe, dewres diçe.
 • Çiyî feqîran, derge mîran?
 • Çoken xwe nerm kirin.
 • Çu bajer u got: "Baba kenger nerede biter?"
 • Çu dermane mîze, gu le esirî.
 • Çu gergere, hat dîsa ew kere bere.
 • Çu gunde nenas pesne xwe da be qiyas
 • Çu heyfa bave, quna de jî da ser.
 • Çu kare kar jî nebu, taye jî ket.
 • Çu Rewane birinc ji saware male jî bu.
 • Çu ser dare, dara bin xwe birî.
 • Çuk e diçe li ser heke betan rudine.
 • Çukan xem e, Xabur çem e?
 • Çuke bira, çelike gura.
 • Çum li sere çiya, zuriyam weke gura, birazî nabin bira.
 • Çume derva Fatekor, hatim hundir xatekor.
 • Çume mala ape xwe ketme kape xwe.
 • Çume mala dewresa, danî ber min maste gamesa.
 • Çun dewsa miriya, hemi kes li miriye xwe giriya.
 • Çun welate kera, anîn bare pera.
 • Çuye tolana (tole bigire) seyda (neçîra) hestiyan digere.
 • Çuyîn ji me, hatin ji xwede.

D[biguhêre]

 • Da kes weke wî bi sev kere xwe nagere.
 • Da tu bizanî (bî) dew biraye mast e.
 • Dane ber bere res.
 • Dar bir verotine, mirov bi gotine.
 • Dar dikeve, berî bi ku ve?
 • Dar ez dikutim, intîn ji te te.
 • Dar li kewe neket, kew li dare ket.
 • Dara biye be ker e, ne bistan e, ne ber e.
 • Dara dixe qula mesa (moza)
 • Daran di ser xwe re mebire
 • Dera jina xera ne kiriye hîna ava ye
 • Derew dujminê Xwedê ye
 • Derew sêwî ye
 • Destê bi tenê, deng jê nayê
 • Dilê tirsok sînga gewr nabîne
 • Dinê li dinê, çavê gur li bizinê
 • Dinya bi dor e, ne bi zor e
 • Dinya gulek e, bihn bike û wê bide hevalê xwe
 • Diyarî qesp in, şûndiyarî hesp in
 • Du parên xizaniyê nezanî ye
 • Darbiro daran bibir, gumana xwe ji xwede nebir.
 • Dareke digire hezar darî (devî) dihejîne.
 • Dareke texed quna wî, kulîlkeke dide ber behna wî.
 • Darî xware, hosteyî rast e.
 • Daro skesto, xwaro besto.
 • Dasek u dehlek?
 • Dawet daweta mîran, agir ketiye feqîran.
 • Dawet fetikî (fetilî) berbu hetikî.
 • Daweta duduyan e, gire (agire) hemuyane.
 • Daweta mirtiban be u mirtib lenedin? (le bidin)
 • Dawiye de ji bo paniya linge xwe erdek hisk dît.
 • Daye buhike, jine ruhike.
 • Daye, ewa ku tu dibejî min derda ye.
 • Dayika du dotan, li xwe dide du lotan, ne li vir, ne li Cizîra Botan.
 • Dayiken dergusan re herin zu vegerin.
 • De îja (îcar) te girte xwe.
 • De ka kuma daynin pirsa je bikin.
 • De li qîze sîret kir, qîze got daye hela tu çîke kere binere çend e.
 • De u dote ser kirin, kemaqilan je bawer kirin.
 • Def di desTe min da ye, çomax tu ledixî.
 • Def u zirne berdaye, bi kendale abes girtiye.
 • Def ya xelke ye tu çomax ledixî.
 • Defa heware lexistin.
 • Deh bi duduyan e, Hirmiz xwedane Gololan e.
 • Deh mal in danzdeh rispiyen wan hene.
 • Deh siyar çun pesiya rutekî, rut silamet li nav derket.
 • Del ba ye, kuçik li pey Bexda ye.
 • Dela xwe daye ser mile xwe.
 • Delale min ji sîr jî, sekir jî sirîntir e.
 • Dem bi deme re herdem xwede re.
 • Dema siud hat serî, bila bizire wek kerî, dîsa jî xelke beje aferî.
 • Demek a gule ye, yek ya sîlane.
 • Deng nekirim, zere zer im.
 • Denge defe nas dike, mala dawete nas nake.
 • Denge ezmana, nîsana barana.
 • Denge te xwes te le heke xwendina te quran be.
 • Dera sor e, çavî kor e.
 • Derb ku hat serî, xwede we çawa xilas bike?
 • Derbeke li nal dixe, yeke mix (bizmar) dixe.
 • Derd hatin derda, kul hatin li ser da.
 • Derdan derevedike. (dereveneke)
 • Derde hewiya, jana tiliya.
 • Derde wî (ji) girara sibe ye.
 • Dere sore xwe ba kir, dile xortan tev kul kir.
 • Derek ava kir, mizgeftek xira kir.
 • Dereweke wan ji deh raste me çetir e.
 • Derî daye ser piste.
 • Derî ne berdideyî, kuleke re dikeve hundir.
 • Dermane her tistî xwe ye, le xwe xirabibe derman çi ye? (derman nîne)
 • Derpiye jine sor e, merî kor e.
 • Derpiye min xwe ke, le te de tir u fisa neke.
 • Derse degire ji jine, de re dibe dijmine.
 • Derzî di ber guh re kirin (e).
 • Dest je sustine.
 • Dest ji cote res berdaye bi zirna zer girtiye.
 • Dest ji emele wî sar bu.
 • Dest ji erd u esmana qetiya ye.
 • Dest li ser destan, heya esmane heftan.
 • Dest nakeve.
 • Desta dawo, bi piyan li pey geriyawo.
 • Deste ber derî ye, bikesî we bimerite, nekesî we biherise.
 • Deste de peske qîze.
 • Deste de reng u ruye qîze.
 • Deste me naye ber deve me.
 • Deste min di hingir da be cî dihelim tem.
 • Deste raste dide, bi deste çepe distîne.
 • Deste sex maç kin, ew sere Qutbe Razî ye; tac u teylesena wî gist xebata deste jar (sar) u tazî ye.
 • Deste vala, ruye res.
 • Deste wî tije garis be, livek je narije.
 • Deste wî, ma li ber ruye wî.
 • Deste wî/ we giran e.
 • Deste xwe de hekerune çekî u bidî (ye) ewe beje deve min sewitî, deste (wî/ we) te nesewitî.
 • Deste xwe dixe qula moza.
 • Deste xwe je biso (sustine).
 • Deste zore pîre davejin bîre.
 • Destkuja wî ne helal e.
 • Desto bi xwe gesto, ha diwesto, ha diwesto.
 • Dev je berdan (bernedan).
 • Dev jev mayîn.
 • Dev ji sîr sewitiye, pifî dew dike.
 • Dev ji zirna zer berdaye, bi qula ebcete girtiye.
 • Dev nerm e pist hisk.
 • Deva del bi xwar e, piskuleka we jer e, yek li jor e.
 • Deve bi çerm va dixwe, dile xwe bi mese desîne....
 • Deve dikeve, nav pembu, çaven xwe digire u dibeje: "Kes min nabîne."
 • Deve hat bi puleke, pul nabî.
 • Deve hirçe negihîst seve got: "Çawa tirs e!"
 • Deve hîz berdaye, quna hîz girtiye.
 • Deve nal kirin, rovî (jojî) got: "Piye min jî."
 • Deve nedît li reze, piskul dît li pireze. (feze)
 • Deve rovî negihîste tiriyan got: "Tirs e."
 • Deve te ne deve zirna zer e.
 • Deve te tijî xwîn be, bidî wî/ we nereje.
 • Deve u gere?
 • Deve wî ne li cem wî ye. (ne li wî ra ye.)
 • Deve wî/ we sist e. (nerm e)
 • Deve xwe daye ber baye geliyan.
 • Deve xwe dide ber deve wî/ we.
 • Deve xwe guhirand(iye).
 • Devî paç e, zikî xaç e.
 • Devî zu dibe dar, xwelî li sere ye be war.
 • Deviye tu dar bî, li ser sere min star bî.
 • Dew dixwaze, kodike jî vedisere.
 • Dew tirs nîn e, vexwarina hemî benda nîn e.
 • Dew tune, run difirose.
 • Dew xwestin u kodik vesartin?
 • Dewe silave, li ber ave.
 • Dewlet e, bel e, gewr e, bi sev sayî ye, bi roj ewr e.
 • Dewlet sere axe, tevka hîve.
 • Dewleta lez, rez u pez.
 • Dewres tîr u direj.
 • Dewsa sera, kund dikin sera.
 • Dewsa seran, maye kunde dera.
 • Deyn li te (min) caw li xwe kir.
 • Di aliye xweyî çepe ve rabuye.
 • Di ava wî/ we de diçe (naçe).
 • Di bin bar de namîne.
 • Di bin kaye de ave dimesîne.
 • Di dile xwe de disewirîne.
 • Di firnikan ra anî
 • Di guhe ge de radize. (razaye)
 • Di nav de xeriqiye.
 • Di nava diranan de buye benîst.
 • Di nava rune xwe de dihele.
 • Di navbera min u Xwede de bohistek ma.
 • Di navbera wan de av derbas nabe.
 • Di navbera wan de çiya hene.
 • Di orte de dirî li keleke rudine.
 • Di pasila xwe de dikene.
 • Di pasila xwe de mar xwedî kiriye.
 • Di sîtila dew de muye spî dîtiye. (digere)
 • Di sola wî de av te vexwarin.
 • Di wara da mayî ye.
 • Di zike xwe de suxule xwe dimesîne.
 • Di zike xwe de xeber dide.
 • Dibe tu pe re, qeda u bela jî pe re.
 • Dibe xenequtk dikeve gewriya mirov.
 • Dibe, mer be jî, jin be jî bila bize.
 • Dibe: "Dare das hate te." Dibe: "Wekî destî ji min be, min nikare."
 • Dibeje le napeje.
 • Diçe cîhe nenas, pesne xwe dide xas u xas
 • Diçim as as xiradibe, tem kahniye kanî zuha dibe; ga dikirim dibe golik genim davejim dibe solik.
 • Dikale le sîr nade.
 • Dikana Bekiro du qalib sabun u çar kîs xwe.
 • Dîke min e, li ser kulîlke xelke bang dide.
 • Dîke yekî winda bu, got li dîken xwe bigerin.
 • Dîko tu sibehan, evaran dizanî, ma riya bajer nizanî?
 • Dil bune aye sevî, xof, rem ji dine revî.
 • Dil dixwaze, (le) ji dest naye.
 • Dil germ
 • Dil hildan
 • Dil kevir
 • Dil kirin
 • Dil kirîn
 • Dil li ser dil e, je re tune tu derd u kul e.
 • Dil mayîn
 • Dil ne sivre ye ku mirov li ber hemî kesî veke.
 • Dil qewim
 • Dil res
 • Dil sar
 • Dil se
 • Dil stendin
 • Dil sikestin
 • Dil tenik
 • Dil xwes kirin (Dile wî/ we xwes kiriye)
 • Dila pirsî, quna hesilî.
 • Dile de li ser dote, ye dote li ser çiyaye Qaf.
 • Dile merik ji jine ne xwes bu, digot: "Tu ard eleg dikî quna xwe ba dikî."
 • Dile min ji we (ne) xwes e, erd di bin berfe de res e.
 • Dile sivan kete piskule (kermekî), hur kir sîr u xwar.
 • Dile yekî diçu goste kere, digot: "Guhen we wek yen kewroskan e."
 • Dile yekî kete kevirekî heft salan bi xwe re gerand.
 • Dilekî na bi heft dilan.
 • Dilo bixwaze te boq te pîvaz.
 • Dimirim dibeecim, ceh dibe ez birinc im.
 • Dimise yekî rijiya, got: "Bila xera bav u diya min be."
 • Dîn u îman nan e, nan ku tunebe, bende îro ezdiye, sibe misliman e.
 • Dine ava, em tev nava.
 • Dine bi dine re, Mendo bi quna dine ve.
 • Dine ke xwar? Jin u mere ku ji hevdu ra bun yar.
 • Dine li dine, çave gur li bizine.
 • Dinya buye kes, tu kesî negotiye bes.
 • Dinya kiriye dara doje.
 • Dinya li ser guhekî wî/ we ye (ser pelikeka guhe wî/ we ye.)
 • Dinya tev de bisewite, gurzek gîhaye wî nasewite.
 • Dinya tijî kir be, bostek ji mirov dur be, ma çi kera mirov je heye?
 • Dinya tijî, mirov te de dijî.
 • Dinya wa hatiye, we wa jî here.
 • Diran es, derman kes.
 • Dirane xwe disîqîne.
 • Dirane xwe vesere, se hestiyan digere.
 • Diranî wî/ we te da çikya ye. (diçike)
 • Direjaya male deh gav, çi bikim mala be nan u be av.
 • Direse le nikare bide hemberî hev. (hem ber yek bike)
 • Dirika xwe bi deste min dernexe.
 • Dîsa ew tas e, ew hemam e.
 • Dîsa girara me ji "qet" a wan çetir e.
 • Dît ez im, nedît diz im.
 • Dîtina çavan, qinyata dilan.
 • Dîtiya dît, nedîtiya xwe de rît.
 • Dive ez bejim, kew e, nikil jî sor e?
 • Dîwar tep bu, xubar (toz) rabu.
 • Dîwaro ji te re dibejim, buke li te eyan be.
 • Dîwaro min ji te re got, pist diwaro tu guhe xew bide.
 • Dîwaro, eyb u qusur staro.
 • Dixwim nan u ave, min mineta kesî nave.
 • Diya qîza pruda dîza, dîz çekirin, xelke birin.
 • Diya te ji bo xwede nanekî germ dabu.
 • Diya te li ser nimeje bu.
 • Diz (î) xwe mal e, derî girtin betal e.
 • Diz ji beroso ra dibeje: "We da here ru teniye!"
 • Diz u malxe bune yek, ga di bin xeliye de derxistin.
 • Diz xwediye male girt, du tir ji je berdan.
 • Diza ji dizan dizî, erd u esman le pirsî.
 • Diza ji dizan dizî, erd u esman tev lerizî.
 • Dize da qawe da , çilmezine (çileke, nefseke) ji çila xwe kem nekir. (neda)
 • Dîze got: "Bine min zer e." Hesike got: "Le ez ji ku tem?"
 • Dîzik ji kebaniye ra dibeje: "Ru teniye!"
 • Dîzike got: "Ez tijî zer im." Hesike got: "Min tu hemi seh kirî."
 • Dizo, dizo, dizekî be însafo.
 • Dohn e, li eyare sa de ye.
 • Dohn li çire ke u le ser ke.
 • Done min li sere min dide.
 • Dono don dixwe, Sondo ber da (ve) sond dixwe.
 • Dor bi dor e, ne bi zor e.
 • Dost nade, djmin jî naye.
 • Doste qune dijmine serî.
 • Dotmame ji pismaman fedî kir, dunda li pey xwe nedît.
 • Doxîn qewîm (sist).
 • Du beru bare kerî.
 • Du misk ji quleke derketin, yekî ji ye din ra got: "Tu ji kudere teyî?"
 • Duh ji heke derketiye, îro li mirîske qayîl nabe.
 • Dupisk tu zivistane ne diyarî. Got: "Pane havîne min gelek ru li ba hewe heye."
 • Dur e, kur e u naye gotin.
 • Dur ve, sirîn ve.
 • Durî çavan, durî dilan.
 • Duro bi nuro.
 • Duve xwe di pir tepikan de qurçandiye.

E[biguhêre]

 • Eceba li ser eceban. (Ew jî eceba li ser eceban e.)
 • Ecela bizine ku te, nane sivîn dixwe.
 • Eger (ku) ez bum keç, ez dizanim ka eze çend gileya bavejim doxîna xwe.
 • Eger bi te xwes e, ji min ra bîst u ses e.
 • Eger hewes e, ew jî bes e.
 • Ekla wî je derbas dibe.
 • Elhodan elhodan, van sex u mela mala me dan.
 • Em (ez) keruska bes in.
 • Em çun Avamesya, delika belek li me hesiya, kula me yek bu, bu sisiya.
 • Em ne ji malekene, le li halekîne.
 • Em negihîstin we, ma ku hun bigehejin me.
 • Eme bikin, heya....
 • Eme bikin, wekî (heya) ro bisekine.
 • Emele pîre nayen bîre.
 • Emenî birî, ta firî.
 • Emire xwe puç kir.
 • Enî res e, parî xwes e.
 • Enîska xwe pe nîsan dide.
 • Erd hisk e, ezman dur e, xwîn je naye.
 • Erd hisk e, ezman dur e.
 • Erd u ezman hejandin.
 • Erd u ezman li hev hatin (hatin hev).
 • Erdo veqelise ez tekevime!
 • Ere ere ne, gist (jî) kure kere ne.
 • Ereb u pez, fleh u rez.
 • Ereba xwe daxist gere.
 • Erebe çuye dara, hatiye kar e, nehatiye erebe bi xwe dar e.
 • Erebe ku hatiye ber parte, bila barke.
 • Ers u kurs dizanî, çima goste bin birinc nizanî?
 • Erul, bu (bi) kefîle Zerzul.
 • Erzan kirî heban dirî.
 • Eslî hu, neslî hu.
 • Ev as e, ev jî çirika as.
 • Ev bar e, ev jî serbar e.
 • Ev dil e, ne bilwxur e.
 • Ev lele ye, he lolo jî maye.
 • Ev naçe mizgîniya we.
 • Ev ne suna (cîhe) dewara yeksim e.
 • Ev pîvaza mezin, ev nane genimî ev jî ava cemidî; dîsa jî dibejin Eliye Sino male xwe naxwe.
 • Ev pîvaza wî ya hesin, ev jî sekire wî ye sipî di nav desmale de; dîsa jî dibejin: "Bave te ji

nez de mir."

 • Ev riya kin, ev bertila giran, gelo pistî min ke ye bixwe?
 • Ev ruye min, ev ruye te.
 • Ev ruye te yî sipî, ev ruye min î res.
 • Ev zimane te nubuya, we qijikan çave te derxistana.
 • Eva elifbe ye, he pir li pey e.
 • Evdilxebur e ji rehma Xwede dur e, koda wî piçuk e, çirnika wî kur e.
 • Ew çi sîre te da, ew çi pehna te le da (lexist).
 • Ew devera ku miske heram bi namus be zanîn Xwede evden xwe ji wir dur bixe.
 • Ew ezmane ku min dîtiye, baran je naye.
 • Ew hews e le (bele) ne ew rews e.
 • Ew jî belengaze aqile xwe ye.
 • Ew jî çilka ji behre zedebuyî ye.
 • Ew ji ew hinde xurt e.
 • Ew jî eyba li tev eyba vesartiye.
 • Ew ji qilera dare ye. (Bu qilera dare)
 • Ew jî sewasa li ser sere wî/ we ye.
 • Ew jî sewasa severesa ye. (Bu sewasa severesa.)
 • Ew jî tutika ru erebe ye.
 • Ew mirî nakeve ber wî girî. (Ew girî nakeve ber wî mirî)
 • Ew riya ku te bere xwe daye ez le hatime.
 • Ew ruhe di wî qalikî re bikise.
 • Ew sal e, le ne ew bihar e.
 • Ew serî ye, ew oxir e.
 • Ew tehte ku te ser da rî barane hat sust.
 • Ew xem bila ji bo we deme be.
 • Ewan girtin heqe xwe, ez mam li reqe xwe.
 • Ewî ku got res e, tu bibeje spî ye.
 • Ewî ku got sibeh e, tu beje evar e.
 • Eyba xelke tepisî ye, ya min reqisî ye.
 • Eyba xwe bilcil dike.
 • Eyd e, be qeyd e.
 • Eynî jin, weynî jin, dîsa jin.
 • Eysike ji xwe sike.
 • Ez axa tu axa, ke golika bibe nav baxa.
 • Ez ber te, Xwede li ser te.
 • Ez bi dua çenebum ku, bi nifiran jî bimirim.
 • Ez bi te, tu bi min, em tev de bi Xwede.
 • Ez bum gur, min male, dine xwar, min çiyî te xwar?
 • Ez çi bikim, kurke min ne sor e.
 • Ez çiqasî ji belaye direvim, bela te linge min diale. (li min digere)
 • Ez dibejim "bira", ew ji min re dibeje "kirîv."
 • Ez dibejim as ye min e, tu (ew) dibeje dora min e.
 • Ez dibejim bibim qeymeqame Gîhadîne, ku ew nebe, gavaniye Cucane deste min maç dike.
 • Ez dibejim ewr tune, tu dibejî we baran be.
 • Ez dibejim ezman sayî ye, tu dibeji (we) siliye bibare.
 • Ez dibejim hirç va ye, ew dibeje reç wa ye.
 • Ez dibejim stewr e, tu dibejî bidose.
 • Ez dibejim xudim im ew dibeje çend zaroyen te hene.
 • Ez dibem bila ez dewlemend bim, ku ew nebe feqîrî (xizanî) deste min maç dike.
 • Ez didime gula ges, ew dibe: "Bide min keleme res."
 • Ez dikim li te dibare.
 • Ez dixwim li te digivire.
 • Ez diz berdidim, diz min bernade.
 • Ez dizanim av li ser çi re diçi le bele nabejim.
 • Ez dizanim çend revî (ruvî) di hure te de hene.
 • Ez ez im, tu tu yi.
 • Ez ezmana le digeriyam, li erde ket deste min.
 • Ez hatim daweta te tu hatî diziya min.
 • Ez hevrîska bi don im, zu ji min ter dibin.
 • Ez ji te re, tu ji ke re?
 • Ez ji te xilas bum, tu ji emelen xwe xilasnebî.
 • Ez ker, te pener.
 • Ez kevir, tu tevir.
 • Ez kor, tu kor, ke mehîr bibe jor.
 • Ez ku bizanibim eze kinge bimirim eze ava xwe germ bikim u kefene xwe bibirim.
 • Ez li daweta diz im, diz li diziya peze min e.
 • Ez li zik dixim, ew dibeje: "Wey pista min!"
 • Ez mer, tu mer, kî ye ji me ser?
 • Ez mîr tu mîr, ke soqil hemîr.
 • Ez nakim mera, kunda nakim dewsa sera.
 • Ez namirim bi ve derbe, eze bimirim bi ve kerbe.
 • Ez ne kewe dafika (dafen) te me.
 • Ez neyî pirî text im.
 • Ez pener tu ker.
 • Ez pîvaz naxwim, ew dibeje ware sekir bixwe.
 • Ez rim im, naçim tere.
 • Ez singekî dikutim, tu hebinekî devejiye.
 • Ez sirkeke dikutim, tu hespekî le giredidî.
 • Ez tirmînî ji te re dibejim, tu yarhezokî li min vedigerînî.
 • Ez xwe bi tehta digirim, ew jî hatiye xwe bi min digire.
 • Ez yekî dibejim, tembura min yekî dibeje.
 • Eze bixwim wî xwerdî, tu ye bimirî bi wî derdî.
 • Ezî be bistan (bostan) im, le bi seqlor (seqelor)_ im.
 • Ezîz miriye, gewrî nemiriye.
 • Ezmane sîn ser da girt (girtiye).
 • Ezo ne ezo, dezmala gul gevezo.
 • Ew reya te berê xwe dayê, ez hatime
 • Ez hêdî diçim, bela digehe min; ko zû diçim, ez digehim belayê
 • Ez kelê rojekê bim û ne mangê hezar salî bim

Ê[biguhêre]

 • Êdî çuye ber golikan.
 • Êdî deste wî sive digire.
 • Êdî li serî ketiye.
 • Êdî merzel gazî dikine (ba dikine).
 • Êdî seye wî/ we naxebite.
 • Êl yeman, beg yeman, el rabu beg winda bu.
 • Êle xwe bi pîre girt, pîre xwe bi ele girt.
 • Êseg, doseg? (qet dibe)

F[biguhêre]

 • Feqîr bi feqîran re bizewicin we parsek je çebin.
 • Feqîr çun diziye heyv di evar da derket.
 • Feqîr çun xwe darda bikin, le nerin ku dewlemend li hewa badibin.
 • Feqîr u jar, wek par u perar.
 • Ferxekî şêra, şêr e
 • Fermana dewe derket rovî xwe vesart.
 • Fileh gotiye: "Aqile Kurda ye pesîn li sere tajiya min ye pasîn li sere minba."

G[biguhêre]

 • Ga bike ga bixwe, le tane u tolik We çi bixwin?
 • Ga dibe cem kere.
 • Ga dikirim dibe golik, genim diçînim dibe solik.
 • Ga guhirande bizine, bizin jî guhurande mirîske.
 • Ga ket, boçik li xwedî.
 • Ga radikin, golikan li pey dixin.
 • Ga u golik tev derdane (derdaye).
 • Garise hur ji kefa deste wî narije.
 • Garise xwe nede li ser warise wî.
 • Gava kuçik beziya gur, gur mir.
 • Gava Xwede ji yekî re lev tîne nabeje tu kure keyî?
 • Gavan hat zeviye, jina gavan nu bezî tesiye.
 • Gavan xeyidî nane xwe berhev nekir, hew dizanibu gundiye hevudu qir bikin.
 • Gavan xeyidî neçu ber garane, hew dazinibu deware beste bimîne.
 • Gaye cot e, le bele cot nake.
 • Gaye min e, ez xuysete wî dizanim.
 • Gaye qermo bi heft çermo.
 • Gaye reso te çi xwariye? Tirso! (Gaye reso kîdera te dese?)
 • Gayek u nanek li ba wî/ we yek e.
 • Gayek u sevek li ba wî/ we yek e.
 • Gayîn li Muso (Gewro), cirm li Îso.
 • Gaz jî di dest te de ye, top jî, çawa dipîvî bipîve.
 • Geh tîr dike, geh rehn dike.
 • Ger bi min e, ji bo min e.
 • Ger ne fend e, ev çi dar u bend e.
 • Hevalê te ker'be bere gotina te nerm be.
 • Geriyam li dine, xilas nebum ji mirine.
 • Germ e, cilik serm e, sar e, cilik star e.
 • Germ e, kel u cil serm e, sar e, kel u cil yar e.
 • Germ germa tuyan e, kef kefa rutan e.
 • Gesine çave xwe de nabînit, derziya çave hevale xwe de dibînit.
 • Gewriye ru sare, te da çi çu xware, çi neçu xware.
 • Gîha li ber gur e, gost li ber berxe ye. (mîhe ye)
 • Gîhistime ke "merheba", ji xwe re tîne heft heba.
 • Gileya bi gu ye, ne bi destan ne bi devam te vekirin.
 • Gilî heye, gilîçî (gilîkir) tuneye.
 • Giliya je derdixe.
 • Giliyen (gotinen) wisa dibeje ku pe pore mirov sipî dibe.
 • Giliyen wî li ruya xistin.
 • Giraniya xwe danî ser.
 • Girara ser bi dew e, dixwî nexwî ew e.
 • Girarar ku para min tev tunebe, bila serîkî sa di navda be.
 • Gire xwe pe desten min derman neke.
 • Gireka wî pist heçike ket.
 • Gist bire bire ne, kure Mistefe ne.
 • Golik e, diçe li cem gaye mezin rex dike.
 • Golik tune bimije, xesu tune bikuje.
 • Gorî make, golik pake.
 • Gost hîstiye, li pey serpiyan ketiye.
 • Gost li ser post te hur kirin.
 • Goste berxan e, li ber çavan e.
 • Goste berxan naxwe le pariye xwe di nav avsore datîne.
 • Goste ciwanan dixwî tu zanî, goste pîra dixwî tu zanî dile te (ku) disewite tirsikan jî dixwî tu zanî.
 • Goste diziye naxwe le pariye xwe di avsore dike.
 • Goste min sor e, li xelke xwes nayem.
 • Got ha got; got: "Çi got?" Got: "Kere kundir kot."
 • Got: "Apo jina te kevn e." Got: "Ji minetan çetir e."
 • Got: "Apo sa tu girtî!" Go: "Lawo apo çi se ye?"
 • Got: "Bavo dema zereke bu te çima nestand?" Go: "We çaxe yeka me tune bu le niha pence me hene."
 • Got: "Bavo eze te bifrosim." Got: "Lawo mirov qet bave xwe difrose?"
 • Got: "Bavo eze buhakî wisa bejim ku tu kes nikaribe te bistîne."
 • Got: "Bavo hirçe hek kir." Got: "Lawo hirç heywanek no ye, hek kir hek kir."
 • Got: "Bavo min dizek girtiye!" Got: "Lawo berde." Got: "Bavo ez wî berdidim, ew min bernade."
 • Got: "Bira welleh min nave tu bimirî, bele min dive her daîm kodik li dest te be."
 • Got: "Çave te kedirxist?" Got: "Merive min derxist." Got: "Lewma wisa kur derxist."
 • Got: "Daye tu çima min dihejînî?" Got: "Lawo yeke jî daye dihejand."
 • Got: "Erebo quna te res e." Got: "Male min ew e." (ev e)
 • Got: "Ev çi ye tu diçînî?" Got: "Kenge hesîn bu te bibînî."
 • Got: "Ez ji kuçike xwe himî meraniye bum."
 • Got: "Ez ku bibim dengbej, gere bi çave axa li xwe binerim."
 • Got: "Ez zike te dixim, tu dibejî: Wey pista min!"
 • Got: "Eze sirke çebikim." Bu ereq (araq).
 • Got: "Ke dinya dot?" Got: "Ye kirî u firot."
 • Got: "Ke mirî vegerandin?" Got: "Yen ku çun serxwesiye."
 • Got: "Ke mirî zivirandin?" Got: "Yen ku dil azirandin."
 • Got: "Ke rakirin mirî?" Got: "dila pirsî."
 • Got: "Keçelo te sere xwe sust?" Got: "Min huna jî."
 • Got: "Kîjan millet bas e?" Got: "Mirove bas bas e."
 • Got: "Kuçik çetir e, an beraz?" Got: "Nelet li herduyan jî be."
 • Got: "Lawo min ji te ra negot heviya Xwede bihele." Got: "Bavo heke heviya Xwede bima, mela we he gelekî diya min biga."
 • Got: "Mal bi guyo!" Got: "Çi bikim kebanî ji mala te ye."
 • Got: "Malo xwede bi te ra." Got: "Xwediye min jî."
 • Got: "Mirtivo bistire!" Got: "Tiliya min kul e."
 • Got: "Pîre tu ji careke re çawayî?" Got: "Çi zanim pes malan e."
 • Got: "Te dinya çawa dît?" Got: "Wek dile xwe."
 • Got: "Tu ji çi ewqas camerî?" Got: "Ji necameran."
 • Got: "Wekî kes li pista min hebuya, te nikarîbu li min xista."
 • Got: "Wekî pista min kes hebuya te nikaribu pista min bixista."
 • Got: "Xwes xeber e, le min je ne bawere."
 • Got: "Ziyarete min gelek caran bi te derew sond xwar, te tistek li min nekir." Got: "Min jî gelek caran mala te xera kir haya te pe tune?"
 • Gotin bas e bas, çu di curne gund de rî. (rît)
 • Gotin beje negot, du re bi xwe got u denge xwe nebirî.
 • Gotin beje negot, pey da çu li ser kulîk_ got.
 • Gotin mirîske: "Tu keliyî an kovî?" Got: "Ez hevale xwe di sere biste de dibînim."
 • Gotin pisîke guye te derman e, rî u vesart.
 • Gotin, delalî delalî, çu di sere kaniye de rî.
 • Gotin, here as, çu asvan kust.
 • Gotin: "Ave çima deng ji te te?" Got: "Hevale min kevir e."
 • Gotin: "Bave te ji birçîna mir." Got: "We je re sorba birinc çebikira."
 • Gotin: "Bave te ji nezda mir." Got: "Ka hebu (ku) min nedaye?"
 • Gotin: "Bave te syaran kust an peya?" Got: "Ew ku kistin, ha siwaran ha peyan."
 • Gotin: "Biraye te bu axa." Got: "Ji min re çi jina wî bu xatun."
 • Gotin: "Biraye te mirovekî çawa ye?" Got: "Min pe re hevaltî nekiriye."
 • Gotin: "Dijmin hat." Kor got: "Min qeratiyek dît." Topal got: "Em birevin." Ker got: "Min dengek bihîst."
 • Gotin: "Gaye te dizîn!" Got: "Wey dîke min." Gotin: "Çima wisa dibejî?"
 • Got: "Wekî min li dîke xwe bipirsiya, gaye min nediçu."
 • Gotin: "Gogelisk (kelkele) cîhe te kîdere?" Got: "Ba dizane."
 • Gotin: "Gurî çima pore te tune?" Got: "Pore xaltîka min gur e (pir e)."
 • Gotin: "Guro eme te bikin sivane berxan." Got: "Ez ji siuda xwe ne, bawer im."
 • Gotin: "Kero cehsek (dehsek) çe bu." Got: "Bare min li min e."
 • Gotin: "Kero ji te re dehsek bu." Got: "Eme min kem bu, bare min zede bu."
 • Gotin: "Kero kero ware em te bibin bihiste." Got: "Ma givzonek li wir heye?"
 • Gotin: "Koro te çi dive?" Got: "Çavek jîr, parîkî don."
 • Gotin: "Kul hatiye gund we ji her male du kesan bibe." Hemî kesî çave xulam niherî. Xulam got: "Bele yek ez le ka ye din?"
 • Gotin: "Kusî tu çima wisa pîsî?" Got: "Xwede qedera min wisa nivîsî."
 • Gotin: "Pisîka xalo hat te, ha pisîka xalo hat te!" Got: "Ca berdin bila pisîka xalo be min lo!"
 • Gotin: "Pisîke guye te derman e." Pisîke rî xist xerman e.
 • Gotin: "Piso guye te derman e." Firiya çu ezman e.
 • Gotin: "Qehpe tu çima ber nagirî?" Got: "Yek çedike yekî din xera dike."
 • Gotin: "Ruto mala bar kir." Got: "Teysta min li piçenga min e."
 • Gotin: "Terziyo (cilfe) malan bar kir." Got: "Derziya min li sere min ra ye."
 • Gotin: "Tu ji ku yî?" Got: "(Hela) he nezewicîme."
 • Gotin; "Betalî merkuj e ha merkuj e, ha ku merek kust."
 • Gotinen wî bi heft bar hingiv ve naye xwarin.
 • Gu ji rexe re dibeje: "Delale ber dile min."
 • Gu kirin nav kaxa.
 • Gu li ruye mirov didin, neynike jî didin ber.
 • Guh ker buye, ziman lal buye.
 • Guh pe nake.
 • Guhdirej ji bo ziyandayîn xwediye xwe gewerbuna xwe dixwaze.
 • Guhe gura nîsanî hev didin.
 • Guhe gura pe (me) nîsan dide.
 • Guhe wî dilivin.
 • Guhe wî hej li ser çingîniya sujine ye.
 • Guhe wî/ we kisandin.
 • Gula ges bî, neçilmisî.
 • Gulan e, dew li cem hemiyan e.
 • Gulan e, singîniya dasan e.
 • Gulî direj e, aqil(î) qirej e.
 • Gundek e, qilorekek e.
 • Gundek e, rindek e.
 • Gunehe xwe jî bi deyn nade.
 • Gur bun seye qiyamete.
 • Gur çi dizane deve buha dike.
 • Gur got: "Hevalo, germ ne ev germ e, dema ku xwediye golikan da ser me, hevraz u berjer da ber me a we çaxe germ e.
 • Gur hata diyara, hewar kete hezara.
 • Gur hate diyara, delil hale jara.
 • Gur hate nav malan, wey li hale feqîr u jaran.
 • Gur hay ji zexma xwe hebuya we dine xera bikira.
 • Gur ji birçîbuna nikaribu reva here, digotin: "Mîratî wisa xwariye ku, nikare bin zike xwe de reva here."
 • Guro nemre buhar hat,kero nemre qîvar hat
 • Gur u hirç bun destbira, dinya bu mehdî zeman.
 • Gura kere Hesen xwariye, ne gazî ye (gazine) ne hewar e.
 • Gura xwaran purt ji bimîne bas e.
 • Guro bila tu gur biyayî, bila te golika min bixwara.
 • Guro hijaro!
 • Guro vexe, qijike bixwe.
 • Guye hisk dicun dicun, li eniya mirov didin. (li pesa mirov didin)
 • Guze xwe hesab dike, seve xelke hesab nake.
 • Guzen puç li ser sere wî (min) diskenin.
 • Gavan ber bi mal e, jina gavan şixulkar e
 • Go ziyaretê: Go "gelek caran mala te xerab kiriye, lê tu bixwe nizanî".
 • Gotina xweş buhara dilan e
 • Gotine rovî: Rovî girî û got: "ne bawer im"
 • Gundê bê rez, konê bê pez, mirovê dibêje ez û ez, hemî ne tutişt e

H[biguhêre]

 • Ha (wa) dikim de dimire, ha dikim bav dimire.
 • Ha Keçel Hesen, ha Hesen Keçel.
 • Ha kevir li cer ket, ha cer li kevir ket.
 • Ha kulî xwar, ha Qulî xwar.
 • Hale me ne (tu) hal e, kirina tejî serbar e.
 • Halî wî buye hale qolo.
 • Hasil gîha ye Mûsil.
 • Hat ji karê, nehat ji malê.
 • Hat ji palê, bû xwediyê malê.
 • Hat kurê malê, nehat ziyana salê.
 • Hat nav mala tirî, Zeyno da bêjingê li dor bênderê zivirî (fetilî)
 • Havîna to xwar, zivistana gû xwar.
 • Hay lê hat bazirgan e, hay lê nehat xwediyê gayê wêran e.
 • Haya wî/ wê ji dinê tune.
 • Hayê li min hayê, hevirmis hatiye bi livaye, xwediye livaye (kor e) dil bernaye.
 • He di kaniya xortan da av venexwariye.
 • Hebe Erebî ye, tune be mirtiviye.
 • Hebe, kure kere be.
 • Hebek kuncî ji dest narije.
 • Heca (îca) tu ne nimejkerî, pexwas bîne.
 • Hechecke li silav hecek.
 • Heciye bere, gula zere, heçiye pasiye hela dehse.
 • Heciyen me çun Letere, me got mereke je dere hat dîsa ew kere bere.
 • Heçiye dizane, ji xwe dizane, heçiye nizane dibe qey baqe nîsikan e.
 • Hedad_ e, nikare ji xwe re mefteke çeke pe dere xwe dade.
 • Hedî diçim bela digeheje min, zu diçim ez digehejim belaye.
 • Hedî diçim dibejin gej e, zu diçim dibejin bij e.
 • Heft bave çe, illeh sîre de.
 • Heft caran gîsine xwe le dide.
 • Heft çîroken hirçe hene, her heft jî li ser hirmiyene.
 • Heft hevling ro da çun, yekî dest nevete yekî.
 • Heft hevling xistine bin nekebe gotin: "He cîh heye."
 • Heft jinen esîre civiyane (rajane) barekî hiriye, gotin: "Wey li me bekesan!"
 • Heftyaro, li ber çavan diyaro.
 • Heka wî li dirane xwe xistiye.
 • Heke berane bisko ba, we li nav peze bavo ba.
 • Heke çemil dike.
 • Heke ga bike ga bixwe meriye jî goste xwe bixwe.
 • Heke ji ber sa hestiye kewan bimîne.
 • Heke ji te re direj be, ji min re erde re dikise.
 • Heke ne fend e, ev çi dar u bend e?
 • Heke qun bi qune be, bila qun li cîhe xwe be.
 • Heke Xwede got qule min yerî, ez dizanim pez ji ke re didim berî.
 • Heke ya min/ wî bikira niha hustuna wî zer bu.
 • Hela he kape goliktiye di stude ye.
 • Hela he kîr li diriye neketiye.
 • Hela he maste ser bi sîr nexwariye.
 • Hela he rastî helikresan nehatiye.
 • Hela he sere wî di kevire Selîme neketiye.
 • Hema bila di eyare xwe de bixisxise.
 • Hemi çukan hejir bixwarana, lib ji sax u hebleriyan ra nedima.
 • Hemî fileh, ne Îso ne.
 • Hemi riyan dizanî riya bajer nizanî.
 • Heq hebuya , Emer Bende mehr nedikir.
 • Heqe Elî dixwaze ji Welî.
 • Heqe xwe jî dide, sere xwe jî diskene.
 • Heqiye di deste neheqiye de bare-bar e.
 • Her pexemberî bere dua li xwe kiriye.
 • Herana ritlek genim re çi sîs, çi tevere?
 • Herdu jî ruye hevdu dison.
 • Herdu jî tuyî deve hev nakin.
 • Here ser kaniye, kaniye (le) zuha bibe.
 • Hereket kor e, ziman zor e. (sor e)
 • Herke yekî got: "Mala min ya te ye." Ma te agir berdeyî?
 • Herne kure, li min mikure.
 • Hesike ji negre re got: "Nava te teniye, negre got: "Tu di nava min de diçî u teyî?"
 • Hesin bi sarî dicu.
 • Hesinekî bavejin ber linge wî/ we.
 • Hesp bi hevsaran, mer bi qiraran.
 • Hesp ji dest çuye, li pey hefsar ketiye.
 • Hesp li ser çar lingan re diçe, le dîsa jî lingen we disimite dikeve.
 • Hesp tune afir çedike.
 • Hesp tune hefsar digere.
 • Hesp tune zîn dikire.
 • Hesp u kesp li nik (ba) wî yek in.
 • Hesp ya min e, ez xuysete we dizanim.
 • Hespa min sîwar be le, piste neesîne.
 • Hespa min siwar be quna xwe te de danegire.
 • Hespe çi pelikda te xane.
 • Hestî kere hilnagire.
 • Hestiye ziman tune, digere.
 • Heta (ku) ew be hestire (jî) bize.
 • Heta (ku) male me hebu alem doste me bu, male me xelaz bu,
 • Heta ani serî, heft kiras qetand.
 • Heta boçikeke peve girenede nasekine.
 • Heta buk fetilî, dewet betilî.
 • Heta buk xemilî (dawet) govend betilî.
 • Heta çavek derman kir, yek jî kor kir.
 • Heta genim firîk e, mele sirîk e.
 • Heta hebu dimis, ez mam u tu pis; dema ku nema dimis, ez Motî u tu Bohtî.
 • Heta hebu sillik-millik, dema nema keder kulik.
 • Heta kirase wî/ we bisewite, cane min we bisewite.
 • Heta ku dîk mîr u tajî kizîr be, tu mevanan li dere male nabînî.
 • Heta malek ava kir, sahrek weran kir.
 • Heta min xwe nas kir, mal jî li xwe xilas kir.
 • Heta mirine çav li kirine.
 • Heta mirine li ser kirine.
 • Heta nebeje tireq nabeje heq (sedeq).
 • Heta neçe diyare gore, mirin nakeve bîre.
 • Heta qeliya me hebu, Mamik buka me bu; roja qeliya me xilas bu, Mamik çirtek da xwe ji me derbas bu.
 • Heta xanim xemilî, govend fetilî.
 • Hetanî min xwe nas kir, emire xwe jî xilas kir.
 • Hevaltî, bi rastî.
 • Hevraz tu dikim simbel e, berjer tu dikim rih e.
 • Hey dest e, hey zozan e, esil xwedan e.
 • Hey desta Muse u hey dare derguse.
 • Heye terk, nîne berk.
 • Heyf li cane çuyî.
 • Heyfa ciwaniye pîrî li pey e.
 • Heyrana kuçike gurex, li beriye diewte, li zozane gur miye berdide.
 • Hijdehe bihare nagire ji bihare heya bîst u çare.
 • Hijdeye adare nagire ji bihare dur nîne du bohisted befire bene xware.
 • Hijdeye adare, melkejat hate xware peva kir gîhaye bihare.
 • Hilkisiya pere esmana.
 • Him çilike, him silike.
 • Him digirî, him dikene.
 • Him dinale, him vedimale.
 • Him ji dere, him ji mizgefte bu.
 • Him ji kare bu, him ji yare bu.
 • Him ji kere bu, him ji Pere bu.
 • Him ji kirike bu, him ji belike bu.
 • Him ker e, him se ye.
 • Him riya Xwede, him ya însanetiye je stendiye.
 • Him sere xwe diskene, him jî besa xwe dide.
 • Him sil e, him kul e.
 • Him tîr dike him rehn dike.
 • Hîn deve te germ e, deng bike.
 • Hin dikin hin jî dixwin.
 • Hin hingiv dixwin u mes bi hinekan vedidin.
 • Hin mirine, hin jî tevakirine.
 • Hinceta kulîlka, çune sulika.
 • Hindik re jî, gelekî re jî nabeje sukur.
 • Hindik rindik (bila hindik, bila rindik).
 • Hingî min kir u got, çerme sa ma firot, Usman u Qemrî min nekir cot.
 • Hingive debeyî, di eyare kuçik da ye.
 • Hirç hat va rez, diz hat va pez.
 • Hirç u govend, rovî u suk kevrojk u dewlok.
 • Hirçe heta xwe de nedît bawer nekir.
 • Hirçek ji rezekî xeyîdiye, ritlek dimis zede buye.
 • Hîv hîv e, eyb li we jî heye.
 • Hok e, rok e.
 • Holî got Golî: "Heke em milen xwe nedin ber Solî, kulke me nabe ulî.
 • Hoste neçar rabe rune weke hercar. Xwede yeke dergeh hezar.
 • Huke dike muke.
 • Hur bajo, zu bajo, dur (kur) bajo le ga neesîne.
 • Hure tendur (tenur) dada, qehpe pe veda.
 • Hurik hurik dagirt turik.
 • Hustiye xwe li ber direj kir.
 • Heçî li hespê hevalan siwar e, herî peyar e
 • Helaw ji şîrêzê çênabe
 • Her êrek bi lepê xwe ye
 • Her tişt bi ziravî dişkê, mirov bi stûrî
 • Herçi jar e, li havînê jî sar e
 • Hêştir radibin hev, hêstir û ker bin lingên wan diçin
 • Heta li mirinê, çav li kirinê
 • Heta tu cehenemê nabînî cenet bi te xweş nabî
 • Heya serî sax dimîne, çav ecêban dibîne
 • Heyar dost kêm in, dijminek pir e
 • Heyfa ciwaniyê, pîrî li pey e; heyfa heyveronê, şevereş li pey e.

Î[biguhêre]

 • Îro doro te ye sibe dora min e.
 • Îro jî mast sibe jî mast
 • Îro roja te ye, sibe roja min e.
 • Îsal dîsa bal kesiv e.

J[biguhêre]

 • Je direvim pe digerim. (Je revim, pe gerim)
 • Je erzan xilas bu.
 • Je ket, pe ket.
 • Je re kap naye avetin.
 • Je re sîr qelandiye.
 • Je xwîn vedirese.
 • Jev direvin, roja reve tev direvin.
 • Jî ave re gotin: "Çima guse gus dikî?" Got: "Hevale min kevir e."
 • Ji axe pirttir tune ye, mar bi qinyat dixwe.
 • Ji barane revîm, kete ber zîpike.
 • Ji barane revîm, li teyroke qelibîm.
 • Ji behre xilas bu, di çem de xeniqî.
 • Ji ber barane çu ber zîpike (teyroke).
 • Ji ber dilope çu ber merzibe._
 • Ji ber serî neçu heya sibe.
 • Ji beriya emre xwe xeber dide.
 • Ji beriye te ji min sîr dixwaze.
 • Ji betalî bi sere kîre xwe re dilîze.
 • Ji betalî kera bave xwe da ber dasan (ber keran).
 • Ji bine sola xwe re beje.
 • Ji bitrî hatiye beran.
 • Ji bo çile dixwe kule.
 • Ji bo çile xwe dike (kiriye) gile.
 • Ji bo gurzek gîha, lodeke disewitîne.
 • Ji bo keçeke lihefeke disewitîne.
 • Ji bo miriyen xelke me pore xwe veru, miriyen me mirin me dest avete (ku) pore me nemaye.
 • Ji bo nanekî avranekî (arvanekî) xera dike.
 • Ji bo nefse, xwe daveje hepse.
 • Ji bo xatire xatiran çu ser dine gawiran.
 • Ji bo xatire xatiran, da bare qantiran.
 • Ji bo xatire xweyî, mirov kevir naveje seyî.
 • Ji çav ketiye.
 • Ji çav reviye.
 • Ji çaven xwe bawer nekir.
 • Ji çîze derxist (derbas kir).
 • Ji delava ketin çirava.
 • Ji derdan rih berdan.
 • Ji dest derketiye (reviye).
 • Ji dest derketiye naye.
 • Ji dest ketiye.
 • Ji dest pesîra xwe dadisîne.
 • Ji dest tistek naye.
 • Ji dev gerandin ket.
 • Ji deve ketiye hop hop je te.
 • Ji deve re gotin: "xet"; got: "Ez nikarim qet."
 • Ji deve re gotin: "Ye (we) te bisînin dawete." Deve got: "Ev sutiye minî xwar ne layiqî daweta ye; yan we min bibin mese daran an ji bisînin Rewane birinc."
 • Ji deve re sol dikirin, jojî got pepe min jî.
 • Ji deve wî/ we girt.
 • Ji deve xwe revand.
 • Ji dijminan re zare serîn, pista hisk.
 • Ji dil re derbas dibe...
 • Ji dil xwîn dilop dike.
 • Ji dur ve, di keça mîr ve.
 • Ji erde heta esmîn neheq e.
 • Ji ers u kurs xeberdide.
 • Ji es be serî ar be je bawer neke.
 • Ji esîran esîra me, ji gundan gunde me, ji malan mala me, ji mala me jî ez u birayen xwe, le zede zede jî ez.
 • Ji evda re dost u yar e, ji min ra gure har e.
 • Ji feleke re dikeve dewe.
 • Ji feleke re xeberdide.
 • Ji golike re gotin: "Eme boçika te je bikin ji kesîre nebeje." Golike got: "Ma ez nebejim we nebejin ka boçika te."
 • Ji gur birçîtir, ji mar tazîtir e.
 • Ji gur re gotin: "Çima stuye te stur e?" Got: "Ez bi deste xwe dikim,
 • bi deve xwe dixwim."
 • Ji gur u delegure re tu re nema.
 • Ji hal ket.
 • Ji hebek tirî meserekî çedike.
 • Ji hekeke çedike qeyxaneke. (qeyxaneke çedike)
 • Ji hekîman re dive (dibe) du fincan yek kase xiraban, yek kase qencan.
 • Ji helîne çu kulîne.
 • Ji hersan ezmana ket.
 • Ji hespe peya bu, li kere swar bu.
 • Ji hestire re dibejin çoke te xwarin, dibeje qedera min rast e.
 • Ji hevdu re hevrîske ave çedikin.
 • Ji hevdu re mer in, ji xelke re ber in.
 • ji hinekan re besbirlik e, ji hinekan re seferberlig e.
 • Ji îne heya îne, çekir cila meîne, ew jî kin e, nagiheje ser qune.
 • Ji jinan ji dotmam, ji suran sure Sam.
 • Ji kaliye jî pîriye, mirin çetir e ji feqîriye.
 • Ji kare jî, ji yare jî bu.
 • Ji ke re dibejim "brawo", ji min re dibeje "bira xwaro."
 • Ji kefa mehuja (mewuja) dil çu guhuja._
 • Ji kerbana xwîn le miçiqî.
 • Ji kere waye ku manker horî ye.
 • Ji kevire as girantir tune, bi mixekî radibe.
 • Ji kewjale re gotin: "Tu çima xwar re ve diçî?" Got: "Keysa min hew je te."
 • Ji kirase cane xwe re ser e.
 • Ji kirinen sex u melan, dîsa rehmet li cahilan.
 • Ji kîse kirim, xwes dibirim.
 • Ji kul u derda, ru u simbel berda.
 • Ji mejburî mirov goste kewan jî dixwe.
 • Ji mela bangdan.
 • Ji meran mere pesîn, ji hacetan simtiras.
 • Ji mewujekî kergekî dikelîne.
 • Ji milka as, ji sineta simtiras.
 • Ji milkan as, ji jinan jinen sas, ji meran meren ne bide pes, ne bide pas.
 • Ji min ketiye, pesiya min dihere (diçe).
 • Ji min re bike, ji xwe re bibe.
 • Ji mîrate re gotin: "Tu diçî kîdere?" Got: "Cîhe ku bikaribim bixim mîrate."
 • Ji nan u ave qut bu.
 • Ji paniye xwîn nehatiye ku dil bisewite.
 • Ji perxanen wî/ we girtiye.
 • Ji peze pir, ma kavira kur.
 • Ji piran pir, ji hindikan hindik.
 • Ji qatutya (xeleya, tune buna) meran, nave dîkan danîn Evdirehman.
 • Ji qehra xwe daveje behra.
 • Ji qireja wî/ we mar vedirese.
 • Ji qurane kirasek xwe kir dîsa ji kesî je bawer nekir.
 • Ji re derketiye.
 • Ji rovî fenaktir tune, ji eyare wî pîstir tune.
 • Ji ruye wî jehr dibare.
 • Ji sed cîhî birîndar im, edî nikarim bejim sax im.
 • Ji sere hefte heft bave te mezintir e.
 • Ji sere xwe zedetir xeberdide.
 • Ji serma (na) heken hesinî dike.
 • Ji sîr tirsiya, pifî dew kir.
 • Ji te hereket, ji xwede bereket.
 • Ji tirsa kuçikan newere here gund dibe: "Sev res e."
 • Ji tirsa zirav le qetiya.
 • Ji tivinge re nîsan, ji hespe re meydan.
 • Ji tunebuna seran, rovî xwe nîsan dikin wek meran.
 • Ji weliya perî, ji periya xwelî.
 • Ji weyne jinan çiyaye Cudî xwar buye.
 • Ji xelke re cîh u war e, ji min re erde sar e.
 • Ji xelke re edet e, ji min re qebhet e.
 • Ji xelke re jîr e, ji xwe re kor e.
 • Ji xezale bezatir tune, ew jî rizqe xwe dixwe.
 • Jin biriye, he qelen nebiriye.
 • Jin çav li der e, mer xwelî li ser e.
 • Jin çun hewara, mer ketin kewara.
 • Jin derkete ser serî, de avete ber derî.
 • Jin hene wek mirîska kor in.
 • Jin heye zeviya li ber gund e.
 • Jin jî hene, jan jî hene, melhema dilan jî hene.
 • Jin jî henin, jinkok jî henin.
 • Jin jin gotî mer mer gotî.
 • Jin u mer ser kirin, kemaqilan je bawer kirin.
 • Jin u mer, tevir u ber.
 • Jina an mal u mer, an tevir u ber.
 • Jina bira weke gura.
 • Jina diya du dotan, dide xwe du lotan ne li vir ne li Cizîra Botan.
 • Jina kofî u kitan.
 • Jina mere çe ye, dine je re de ye.
 • Jina mere xerabe, him diz e, him qaw e.
 • Jina xelke ramusanek, hespa xelke meydanek.
 • Jinbave jina bave, birçîme ber dolabe.
 • Jine dil kir dîwar qul kir.
 • Jine dil kir mere xwe sil kir.
 • Jine ruhike, daye huhuke (buxuke).
 • Jinike got mela: "Mehra min mehkem nebire, ez (yeka) destpe nesekinîme."
 • Jiyanek nemir nejî dijî.
 • Jojî deste xwe çeliken xwe dide u dibeje: "pore wan çi nerm e."
 • Jujî tejiken xwe tîmar dikir u digot: "Ez qurbana purta we ya hevrisim bim."
 • Ji hirçekî du eyar dernayê
 • Ji mêra nav dimîne, ji ga çerm
 • Ji xezalê bezatir nîne, ji rizqê xwe zêde naxwe
 • Jin qeleh e, mêr girtî ye

K[biguhêre]

 • Ka (kaya) kevn u teze dide ba. (Be)
 • Ka bare wî ceh e an genim e?
 • Ka çu, ma dan.
 • Ka ne ya te ye, ma kadîn jî ne ya te ye?
 • Kal e, le gale-gal e.
 • Kala dide piçenge.
 • Kalbune li min kar kir, xortaniye mala xwe li cem min bar kir, qîza ruye xwe ji min guherî, buka dile xwe ji min sar kir.
 • Kale benefsî, pîre bekesî herduyan li hev pirsî.
 • Kalo ji min dur here, fiskîniya poze te te.
 • Kana aqil e.
 • Kaniya dilan, ciwata cahilan.
 • Kape wî mîr hatiye.
 • Kar ket bertila, gu ket (agir ket) rewsa feqîra.
 • Kara te ji min ra, kerema Xwede ji te ra.
 • Kare min bi xelkano, cane min bi heseno,_ male min bi talano.
 • Kare ne ji min ra, baye wî di sere min ra.
 • Kare xwe bi xelke kir, bi nave xwe kir.
 • Karoz-karoz, dîsa kere boz.
 • Kasa xwe kasa dikisînim, ji mamanan (hevalan) namînim.
 • Kaxeza gur e, ne kes dixwîne, ne kes guhe xwe dide.
 • Kaye u dan tev li hev dike.
 • Ke buk e ew pe ra berbu ye.
 • Ke çav sere min dikeve (sere min dibîne) sere xwe bi heft rengan giredide.
 • Ke dinya xwar? Ye di ber ehmaqan de xwar.
 • Ke dîtiye kale bi guhar, pîra ling xirzal, zivistana du bihar?
 • Ke gotiye dewe min tirs e?
 • Ke gotiye dizo malî ava?
 • Ke kare pir kir, keziya xwe kur kir.
 • Ke kir xatun? Mer kir xatun, ke kir darqun? Mer kir darqun.
 • Ke nane min xwar, (ewî) tirba min kola.
 • Ke nîre hevaltiye xwar kir, stuye hevale xwe kul kur.
 • Ke seh kiriye, ke xwendiye?
 • Ke tir kir? Xerîbe gund kir.
 • Ke tir kir? Yen be de u be bav.
 • Ke vegerandin mirî? Yen ku dil kirî.
 • Kebanî bun sise, kodik li ber se.
 • Kebaniya jehatî bila nîve qeliye jî bixwe.
 • Keç u kuren male, gula de u bave.
 • Keça gan nîsan-daye didan.
 • Keçe ha keçe çi di keçe de ma.
 • Keçe ha keçe çike min di keçe de ma.
 • Keçelo mu bi sere te nîne, got: "Keziyen xaltiya min li qune dikevin."
 • Keçelo nave min nave te, kume min sere te.
 • Keçik çune halhala_ zik tijî, turik vala.
 • Keçika be bav, çiyaye be av.
 • Keçika be de wek çiyaye be re.
 • Keçika li ser kere berî xwe tuyî min kir.
 • Ked kiro, keda xwe nexwaro.
 • Kefa me bi xunave xwes bu, xunave jî kurek mirî anî.
 • Kefene xwe çirand (dirand).
 • Keftaro, li ber çavan diyaro.
 • Kelhî ne, bes tistek li mala wan nîne.
 • Kelk li ser kurke xistiye.
 • Kelka xwe, selka tu je xilas nakî, ne sax im, çar liv tu jî texe te de.
 • Kelkelo cîhe te li ku ye? Got: "Ba dizane."
 • Ken dike, fen dike.
 • Kene be ariye pe girtiye.
 • Kene miriyan pe te.
 • Ker bi hestî nakeve.
 • Ker çi dizane zeferan çi ye.
 • Ker deve wî venake.
 • Ker dikeve, dibeje: "Hella Xwede!"
 • Ker heft avjenî dizane, tere ber ave hemiyan ji bîhr dike.
 • Ker ker e di cîhkî de dikeve heriye heft salan li wir ra naçe.
 • Ker ker e, di pira qul re derbas nabe.
 • Ker ket heriyê,xwedî girt teriyê
 • Ker u gej guhe wî tijî qirej.
 • Ker u kurî li hev zirî.
 • Ker u mekteb?
 • Ker ve best, xem verest.
 • Kera ku bare min ne lebe ez nabejim "ços."
 • Kera min dimire boçika wî dixwure.
 • Kera xwe di berika wî de dîtiye.
 • Kerambere ber baye mikur te.
 • Kere di kurtan de rî.
 • Kere got: "Bar min nakuje, serbar min dikuje."
 • Kere guhe berxe girt, (dîsa) kere kir zirîn (qarîn).
 • Kere lawe kere, av li bere, bikeve sere, heb ji hebe bike dere.
 • Kere nabe ber ge, ge tîne ber kere.
 • Kere pir bez, bu xware guran.
 • Kere res, li ber danîn qasle zebes, got: "Min dive welate xwes."
 • Kergu dibeze u tajî dibeze, her du jî dibejin: "Ya Xwede!"
 • Kergu ji çiye xeyidiye, çiya haj pe tune.
 • Kerguska xaman e, dev diçere, çav li banzdan e.
 • Kerguske got: "Min da hevraza, tira min bidin cambaza; min da berjera,
 • goste min bidin ber kera.
 • Kerî berdaye li pey qerus ketiye.
 • Kerî bi kerîtî daye, pey da qerus qeruse.
 • Kero ji te ra dibejim, mevano tu guhdar be.
 • Kero nemire bihar hat, pîre nemire pincar hat.
 • Kero, mevane hero.
 • Kero, weke hero.
 • Kes je re (nikare) kirasa biqetîne.
 • Kes li bave min napirse, herkes li diya min dipirse.
 • Kes nikare je re solan biqetîne.
 • Kese mino, deste mino.
 • Kesî negotiye ev mala dizan u xumarbazan e.
 • Kesib dibeje: "Heya sibe bi Xwede ra me."
 • Kesibe (xizane) be nesîbe.
 • Kesibe asan e rojen siliya dest u piye wan zuhan e.
 • Keso keso carek beso.
 • Kesîs hero kata naxwe.
 • Kesîs hîmî kata buye.
 • Kesk e, ruye kebaniye res ke. (Xwes ke)
 • Ket nav dev u diranan.
 • Ket xeberdan, ker da guran.
 • Ketiye ber destan.
 • Ketiye binî.
 • Ketiye daweta cuna.
 • Ketiye rex. (Dikeve rex)
 • Ketiye zike diya xwe.
 • Kevçiyan nexe (naxe) gurz.
 • Kevçiye çila, nu got: "Bismillah!"
 • Kevir ber piye te bibe pener.
 • Kevir cer ket wey hale cer, cer li kevir ket wey hale cer; wisa an wisa wey li hale cer.
 • Kevir daye ber dile xwe.
 • Kevir li kewe neket, kew li kevir ket.
 • Kevir u kuçik li min barî, xer u xwesî li te barî.
 • Keviran giredidin u kuçikan ji berdidin.
 • Kevire pesa xwe hursand.
 • Kevire seriyan e.
 • Kevire takese ye, kîjan ceme bar xwar bibe xwe dide wî alî.
 • Kevire xorza ye.
 • Kevirekî hilke, (we) pirsa xwe binke.
 • Kew firî, qismet birî.
 • Kew li kundir ket, ne kundir li kewe ket.
 • Kewaniye çelek dot. Çeleke sîre xwe ret. Got: "Dile patise ji me xera buye."
 • Kewen lisandinî, wek kelandinî.
 • Kewkiye pasîn li tesikan e (gehan e).
 • Keysa te ku hat, fersend u xebat.
 • Kî dike kî dixwe?
 • Kî dixwe kî li xwe dixe?
 • Kî diya min mehr bike, ew bave min e.
 • Kîder tav be kurke xwe li wir radixe.
 • Kîder xwar e, ew der ji min re war e.
 • Kîdere komek, we dere kedek.
 • Kilek run li ser dile xwe da.
 • Kinca hevalan ro danek, hespa hevalan meydanek.
 • Kir nekir tu re te re nedît (dernexist).
 • Kirase be pasuk (pastî) dixe hurtiye mirov (di hustiye miroav de datîne).
 • Kirase kires e, qusase quses e.
 • Kitik ne li mal e, nave misk Evdirehman e.
 • Kone resî dev jev e, ne nan e, ne av e.
 • Kona mirov ji Qesra Xelkê çêtire
 • Kor gote kor: "Min çave teyî kor çikiro."
 • Korbe jî, kulbe jî cixarekesekî tejmeul e.
 • Koro tu li min binere çavekî, ez li te binerim herdu (du) çavan.
 • Ku be çenge min te bibînî renge min.
 • Ku bexte etîman hebuya, bave wan zu nedimir.
 • Ku çingiya tas, ha vir, ha rast.
 • Kuçik çi dizane çarix çiye.
 • Kuçik hestiyan dixwe haj quna xwe dike.
 • Kuçîk, kuçik e.
 • Kuçike me ye, li ber dere xelke direye.
 • Kul u kor li hev civiyan (vehewiyan) li dikana Evdilor.
 • Kula dilan e, xeftane milan e.
 • Kula Mendo, kulor in.
 • Kulav guyo malî ava.
 • Kulinge wî serî care li cîhkî dikeve.
 • Kum avetin, ser xwestin.
 • Kuma daynîn pirsa je bikin.
 • Kume Belo li sere Celo (ye) ye Celo li sere Belo.
 • Kume min ji rastiye qetiya ye.
 • Kume Xiço li sere Piço, ne hat ne diço.
 • Kume xwe bi xweliye ve daye sere xwe.
 • Kume xwe daye tel.
 • Kume xwe xwar kiriye.
 • Kund dibeje ez ew qas im le aqile min jî ew qas e.
 • Kura zer bu, kura der bu?
 • Kure mino ne ji mino, roja koçe bare mino.
 • Kurek heye gula bave, kurek heye kula bave.
 • Kurk ketiye mejiye wî.
 • Kurm di sere wî de dilive (dilivin).
 • Kurm ketiye dile wî.
 • Kurmance nezan got: "Bila bibe erzan,heta ku dev u deling le bune pizdan."
 • Kurmancî ter e, xew je re xer e (xew je re çi ye?).
 • Kurme sîrî heya pîrî.
 • Kurtikî çuxe dew tune bixwe.
 • Kusî heken xwe dixe bin axe u dibeje: "Heke ji Xwede re dive we çelika derxe."
 • Kusiyan ji delava xezale av venexwarin.
 • Kustiye di ber xelke de ye.
 • Kutilka min jî ji Berfo ye.
 • Kar şêr e, wextê dest lê dikî, dibe rovî
 • Keça mîran bi qelenê gavana nayê
 • Ko agir li çiya ket, ter û hişk tev de dişewitin
 • Ko ker ket heriyê, xwedî wê rahêje teriyê
 • Kor çilo li Xwedê dinêre, Xwedê jî werge lê dinêre
 • Ko kela şorbê çû, behayê hesko perêk e

L[biguhêre]

 • Lawe Mence çu qezence.
 • Lawike Engorî, nabe memure Stembolî.
 • Lawike Qureysî, kes nîne pis neesî, bele xîret namuse dikesî.
 • Lawo li her dere ji xwe re maleke çeke.
 • Le dev xwar kirin (dike)
 • Lehat bas hat, lenehat je nehat.
 • Lehat bazirgan e, le nehat xwediye gaye weran e.
 • Lelîxan e, xwediye kired giran e.
 • Leskere Rome ye, nan li ser çoke ye.
 • Lev li erde re dikise.
 • Leva xwe le xwar dike.
 • Levek erde ye, yek li esmîn e.
 • Lexistina koremarî, ne dîtana deyndarî.
 • Li alîkî sahî ye, alîkî sîn e.
 • Li bejne neherî bi zeran kirî, laçik vekir sere gurî.
 • Li ber çava buye mare res.
 • Li ber defa bedeng dilîze.
 • Li ber defa cuna direqise.
 • Li ber ruya buye perde.
 • Li ber tira wî dilîzin.
 • Li Bexdaye xurme zef in ji min ra çi ye?
 • Li ceheneme sîran dikutin, tu kilaman dibejî.
 • Li ceheneme sîran dikutin, tu kulora dipejî.
 • Li deve wî/we dinere.
 • Li dîna temasekin an sahiya an sîna.
 • Li dur geriya, li nezik dît.
 • Li ezmanan geriya, li erde dît.
 • Li gorî make, golik pake.
 • Li kere mirî digere (ku) nela je bike.
 • Li kere siwar buye, li kere digere.
 • Li koriye li kaliye, mirin çetir e ji feqîriye.
 • Li mexel piskul tune, li pireze deve tune.
 • Li mine li mine çi bikim dernakeve li ber hukme jine.
 • Li mine li mine, rovî naçe kune.
 • Li ser boçike hesin dibe.
 • Li ser çavan re birî hene.
 • Li ser çi de mîz bike we zuha bibe.
 • Li ser dîware alebile sekiniye.
 • Li ser riya Helebe nale kera dipirse.
 • Li ser tiliya mirov de mîz nake.
 • Li ser tiliya xwe ve dide lîstin.
 • Li vir teq, li wir teq, heta çune dinya heq.
 • Ling kiriye soleka teng.
 • Ling le hilda ye.
 • Linge qijike sikenand.
 • Linge rovî girt avet nav holîtka mirîskan.
 • Linge dîk di nav tase de tîtiye.
 • Linge gur girtin avetin nav koza berxan.
 • Linge wî di nav zike wî de ye.
 • Linge wî erd girt.
 • Lingek li ve dine ye, lingek li we dine ye.
 • Lîstina pisîke ye, mirina miske ye.
 • Lolo lolo ji min re ji lolo.
 • Lomekaro, gunehkaro.

M[biguhêre]

 • Ma (çima) hespe tu revandiyî?
 • Ma (tu) herfa qurane ye?
 • Ma alîkî cendek helal yek heram e?
 • Ma dar tehl e, bere dare sirîn e?
 • Ma dermala sor me sandibu pey.
 • Ma ev guye henakan e?
 • Ma eze herim ser gulen sor?
 • Ma ga dike, ga dixwe?
 • Ma gotina te kerta kevire?
 • Ma min ev ruye xwe di as de sipî kiriye?
 • Ma paniya diya min pe xwîn buye?
 • Ma peze meyî tev hev em nikarin veqetînin?
 • Ma qasa kembera te sikest?
 • Ma te deste xwe bîhn kiriye?
 • Ma te deve nedît reze, te piskul jî nedît li feze?
 • Ma te kapek xwariye.
 • Ma te navika wî birî ye?
 • Ma te riya xwe sas kiriye.
 • Ma tu ji pere esmanan hatiyî?
 • Mal (malxetî) ket deste kurî, risqe sale se car birî.
 • Mal birçî ye, kebanî li ber çi ye?
 • Mal çune zozana, xwelî li ser qun pena.
 • Mal ji miskan ru res e.
 • Mal mala te ye, le ber ve firaqan neçe.
 • Mal sewitî le ji miskan ra jî nema.
 • Mal ter e, kebanî ser e.
 • Mal u mevdan, nebu qutik u fîstan.
 • Mal xizan e, kebanî nezan e.
 • Mala bava zeynet in, ava cere wan serbet in, dayik ku dimirin, zeyî ten li ba jinbira be rumet in.
 • Mala bave buke gavan e, qelende buke giran e.
 • Mala buke def u zirne, mala zave haj tu tistî tune.
 • Mala gavan e, naze (dilika) zeriye giran e.
 • Mala hebune mala kereme, mala tunebune mala kure kere.
 • Mala kura, mala dura.
 • Mala li ser mala, yek xirab, yek ava.
 • Mala me çoye me ye, çoye me li ser mile me ye.
 • Mala pîre, gora pîre.
 • Mala pirmezin xerabu ji bin.
 • Mala Seref bi xwe hindik bun, ew jî hin kuro, hin silo, hin seqet bun.
 • Mala virekan xirabuye, kesî je bawer nekiriye.
 • Mala wî bare dîk e. (dîkekî ye)
 • Mala wî li ser pista wî ye.
 • Mala xelke disewitî, ewî jî li ber firike xwe diqeland.
 • Mala xwe daye ser pista pisîke.
 • Mala xwe li pisîke bar kiriye
 • Male axe diçe, cane xulam diçe.
 • Male da hesti sikandiye.
 • Male li malxe dipe.
 • Male malyemeza, xware tarîx bilmeza.
 • Male qun dive, girare run dive.
 • Male tune evranok, nave jinike dîndarok.
 • Male xwe di ave de berdaye.
 • Malek e, danzdeh rispiyen wan hene.
 • Malxe me Silo be, we xwarina me çilo be.
 • Mam Hemdan, me çel u gul li der dan, mane em u xeberdan.
 • Mange dosîn u qezwan_ frostin.
 • Mar dibeje: "Min dikujî (bi) dijminatî, min çal bike (bi) dostî."
 • Mar ji punge xolî dibu (direvî), pung li ber deve qula mar de hesîn bu.
 • Mar mar e, dema ku mirov ave vedixwe li mirov venade (naxe).
 • Mar pak buya, linge wî nediketin zike wî.
 • Mast, sed carî mast.
 • Me buk anî lez u bez, me leda (daye) rez u bez; sivika male dîsa ez.
 • Me Cizir ava kir, Heso ser de zava kir.
 • Me di xewna sevan de jî hevudu nedîtiye.
 • Me got em herin mala ape xwe firo firkin; me negot eme herin guliya kurkin.
 • Meha adare av firî sere dare, bizin kalî ser kare, nîsanen bihare.
 • Mehna lorika dixwe klorika.
 • Mehna sele, gerî nav ele.
 • Mehna sergîna çu gunde Mexîna.
 • Meîna pîr, hefsare rengîn?
 • Mejî le buye av.
 • Mela jî di qurane de sas dibe.
 • Mela nivist çekir ji bo qîze, gu hat li tev mîze.
 • Mela xwarin dît quran ji bîr kir.
 • Mele mele ber kendal.
 • Melevane ku xeniqî.
 • Melezade mele-zade, me ter xwar zed u zewad e, îcar her yek me di alîkî de bade.
 • Mer bi muye xwe, jin bi ruye xwe.
 • Mer çav li der e, jinik xwelî li ser e.
 • Mer henin wek dewara res in, dema ku zike wan ter dibe, an merekî dikujin an jineke tînin.
 • Mer kustin nerme-nerm, qîz xwestin germe-germ.
 • Mer mera nas dike, qus paldime kere nas dike.
 • Mer mera nas kir, quse quze kere nas kir.
 • Mer tu (ne) guhar u ben in ku tu guhe xwe de kî.
 • Mera mer dikust, Fata Kore (ber derî) hurpizur disust.
 • Mera xwe avetin kewara, jin çune (sandin) hewara.
 • Merde ji kîsmale xelke ye.
 • Merde ne bi male xwe ye.
 • Merik ket bin siya axe, axe ket bin siya doxîna xwe.
 • Merik na pîre, pey ra guneh hat bîre.
 • Merim kure mera me, îro jî mast sibe jî mast.
 • Meriv kevira daveje birca belek, naveje sepeta rexe.
 • Merive be guman, be dîn u be îman.
 • Merivekî nexeritandiye.
 • Merivekî pist rast e.
 • Mertale wî ruye wî ye.
 • Mevan got: "Hewa çawa ye?" Xwediye male got: "Riya rewiyan vekirî ye."
 • Mevane yekî, mevane gundekî.
 • Mevano te xwarine bixwî?
 • Mevano tu terî an birçî yî?
 • Mewluda xer u beser, heçiye dewlemendin bikisin ber diya feqîra bigen bavejin (derxînin) der.
 • Mezera de li ber qîze.
 • Mezhebe wî fireh e.
 • Mezin kir bi nane xwe, kir agir berda cane xwe.
 • Mî bi piye xwe, bizin bi piye xwe.
 • Mî birî, sîr firî.
 • Mî bun kavir, kavir jî bun vir.
 • Mî dikale, berx li mal e.
 • Min bizanibiya (ku) bave min we bimire, mine guhe wî tijî genim bida.
 • Min çi xer dît ji bendere, çi bibînim ji kozere.
 • Min çikir ji peze pir, eze çi bikim ji kavira kur?
 • Min daye bi tetika, pey digerim bi pepika.
 • Min feraseta xwe ji be ferasetan girt.
 • Min ji ke re got: "Bira" ji min re got in "birakuj".
 • Min kir, te kir, Sezere nave xwe kir.
 • Min nan ne bi guhe xwe ve, bi deve xwe ve xwariye.
 • Min xelk hîn kir lîstike, du re kesî deste min negirt.
 • Min xwedî kir bi bistane xwe, jine ji min stend bi navrana xwe.
 • Mîna dupiska boçika xwe daye ser milî xwe.
 • Mîna gura gost dixwe, mîna melekan xofe dikisîne.
 • Mîna gure yekane.
 • Mîna kersege di hale kevir de bigirî.
 • Mîna kewe teqle.
 • Mîna masiye ku av li ser be birîn.
 • Mîr dimire evdal dijît (dimîne).
 • Mir kere qazî, her kes çu tazî, qazî bi xwe mir, kesî le pirs nekir.
 • Miraze be dil, wek kirase be mil.
 • Mîre miska, buye axaye giska.
 • Mirî ber bi qebre dibirin, teme mirî ber ve male bu.
 • Mirî henin ku hewceyî sîne ne.
 • Mirî hew dizanin, zindî her roj hewle dixwin.
 • Mirin heq, gor ferz.
 • Mirin je re buye zere zer.
 • Mirin mirin e, le ev çi kirin e?
 • Mirin mirin e, le xire-xir çi k... min e?
 • Mirîsk mirîsk e, ave vedixwe li ser xwe re xwede dinere.
 • Mirîsk nikule xwe ave de dike bere xwe bervi xwede dike.
 • Mirîsk res e, hek spî ye.
 • Mirîska me ye, diçe kadîna xelke de hek dike.
 • Mirîska res e, her roj nexwas e.
 • Mirîske çav da bete, buhistek ji qune kisiya.
 • Mirîske çav da qaze ket heka xwe sikand.
 • Mirîske hek kir, heval ji xwe re çekir.
 • Mirîske min tunenin, dora mala min zîrç e.
 • Miriye par havîne, nu hatiye sîne.
 • Mîro borî.
 • Mirov sivra ku ser nan dixwe, kere le naxe.
 • Mirov zine dike, le ne bi de u xweha xwe re.
 • Mirtibe zir e, ne li defe ye, ne li zirne ye.
 • Misk li dikana wî bigere, boçika wî we be xuyan.
 • Miskan gincî dike.
 • Miske kor hingî axe dikole, li ser sere xwe de dike.
 • Miskek dikeve sîtila sîr, ew sîr te rijandin.
 • Mu ketiye sîtila dew.
 • Mus xwes Mus e, piste Algus e.
 • Ma ne xwîn e? Ha ji dest, ha ji zend
 • Mala zarok tê de, şeytan naçe tê de
 • Malê dinê qloçê mêran e
 • Mêr çem e, jin gol e
 • Mêvanê yekî, mêvanî gundêkî
 • Min xelk hîn kir govendê, êdî kesî destê min ne girt
 • Mirov here masiya, qûna wî şil dibe
 • Mirov kuştiyê şêra bit, ne girtiyê roviya
 • Mû bi mû, rihek cêdibe

N[biguhêre]

 • Nabeje kafirim an (jî) misliman im.
 • Nabeje ke kir, debeje ke got?
 • Naçim cineta bi minet.
 • Nagejime te xwe ji te dibuhirînim.
 • Namirim tîra pera, dimirim xebera we ra.
 • Nan bi xwe, xwe bi tam.
 • Nan da ber me, ço da ser me.
 • Nan da ber me, tajiya xwe berda ser me (da ser me).
 • Nan genimiyan neke.
 • Nan padisah gost wezîr, ye din kizîr-mizîr.
 • Nan pir, pîva pir, gelo eva çima mir?
 • Nan u dew e, taqet eve.
 • Nan u dew, xwarina derew.
 • Nan u mast, xwarina rast.
 • Nan u sîr, xwarina jîr.
 • Nan u tajî, xwarina tazî.
 • Nan u xwe ya wî/ we li ser çoke ye.
 • Nan xwera caw dir.
 • Nane be xweye dixwe, tiren sor dike.
 • Nane cehîn dixwe, tire polayî dike.
 • Nane garis ne tu nan e, bila kes nebeje ev mal be evaran e (arvan e).
 • Nane gilgil (u) zîlika pîvaze.
 • Nane Iso dixwe, selawetê li Muso dide.
 • Nanê min, qesasê serê min.
 • Nanê pehtî, siltanê ser textî.
 • Nanê tîrê, xwes hevîre.
 • Nano ziko dixebite.
 • Nav giran, mezel weran.
 • Nav nuçikan ledike.
 • Navbera jin u meri, bîra niherî.
 • Navbera min u kîjan cinaren min xira bibe jina min diçe li ber dere wî tesiya xwe direse.
 • Navbera wan sar buye.
 • Nave gur derketiye, rovî dine xera kiriye.
 • Nave me giran e, ware me weran e.
 • Nave min li te, qotik li sere te.
 • Nave wî/ we hildide, hezar nav ji dev derdikeve.
 • Nave wî/ we nayne ser zimane xwe.
 • Navî giran e, bajarî weran e.
 • Navî mer e, kunde kor e.
 • Navika wî avetine nav malan.
 • Nayne ser bare xwe.
 • Ne berxtî ter sîr vexwar, ne kavirtî ter gîha xwar.
 • Ne bi halekî, ne bi malekî, tu çi zanî ewhalekî.
 • Ne bi kerî seve, ne bi kerî sive te.
 • Ne bixwe ne bistîne sev u roj le temase bike.
 • Ne dibe ere ne dibe na.
 • Ne dibe him, ne dibe gim.
 • Ne dide ne distîne.
 • Ne digirî tu pe ra bigirî, ne dikene tu pe ra bikenî.
 • Ne dixwe ne dide hevala, genî dike daveje newala.
 • Ne dixwim gelaza, ne didim hevraza.
 • Ne dixwim nane te, ne dajom horika_ te.
 • Ne dixwim saware, ne diçim heware.
 • Ne dixwim virika, ne dajom horika.
 • Ne doste fileh, ne hespe qule.
 • Ne feqîre bitir, ne dewlemende diz ne maqule derewîn.
 • Ne feqîre poz bilind, ne mevane malbigund, ne jî mirove ku di civate de beje jina min rind.
 • Ne gunde be rez, ne kone be pez ne mere beje ez u ez.
 • Ne gure gura ewran e, ne hire hira hespan e.
 • Ne hejayî kapekekî Uris e.
 • Ne ji bilike, ne ji holike. (dibe)
 • Ne ji dere dibe ne ji mizgefte.
 • Ne ji dere dibe ne ji vange.
 • Ne ji Hemzan e, ne ji Meman_ e zirape wan orta ne.
 • Ne ji mehna buya, rovî we li sukan gerha buya.
 • Ne ji xîrete, ne ji omete.
 • Ne jina belas, ne xulame be meas ne jî erde kas.
 • Ne jina bi kildan, ne mere bi dev giredan.
 • Ne ker ket, ne hîz dirî.
 • Ne ker li garane, ne pirsiyar li gavane.
 • Ne ker te ber bar, ne bar diçe ber kere.
 • Ne kere min e, ne gaye te ye.
 • Ne kifkifa nefsî, ne çip çipa dolabe.
 • Ne li mine, ne li teye.
 • Ne li we heke u ne li we qedqide.
 • Ne li xera te, ne li sere te.
 • Ne male min, ne cane min.
 • Ne male pir, ne gerdana stur, male pir zu ziyan dibe, gerdana stur zu zirav dibe.
 • Ne male, ne li teye.
 • Ne mere sermok, ne jina kenok.
 • Ne newala kur radizem, ne xewnen xirab dibînim.
 • Ne pîre bas kir li ser gunî runist, ne jî gunî bas kir pîre re çu.
 • Ne sora ber agira, ne rinda be çira.
 • Ne Tahir e, ne Zahir e, her yek gurekî har e.
 • Ne xema min e, ne dema min e, qirçe qirçe benîste min e.
 • Nediçu dawete, dema diçu digot: "Lot ha lot."
 • Neditya dît, xwe de rît.
 • Nefsa xwe kor kiriye.
 • Netika xwe dide netika wî/ we.
 • Netika xwe kiriye gile.
 • Newroz, xilas bu dew u doz, me dibît herî, nedibît toz.
 • Nexwas e, parî xwes e.
 • Nexwasa sekseke (çileke) danzdeh nan avet keleke.
 • Neynuk (nenuk) nemaye ku pe xwe bixwerîne.
 • Nezanî, rehet canî.
 • Nikare beje ez kafirim, an misliman.
 • Nikare bi kere, dibeze kurtan.
 • Nikaribun bi yen beredayî, çun yen giredayî.
 • Nimej e xewlekî dur direj e her kes nikare bibeje.
 • Nîne bixwe nan u jajî xwedî dike tole u tajî.
 • Nîsan e çipik (çilkek) bi kîsan e, li dere hemî kesan e.
 • Nîsan e, buka salan e.
 • Nîsika pîre, nadim birince mîre.
 • Nivista be tist te mele kust.
 • Nivista be tist, xwediye xwe kust.
 • Nivistek çekir ji qîze re, gu hat bi mîze re.
 • Niyeta dil, qeda serî.
 • Nizane mala dawete, dest daveje kevçî u diçe.
 • Noka genî çû bajêr, bû leblebî.
 • Nan û pîvaz û nexweşî çavreşî ye
 • Ne dixwim savarê ne diçim hawarê
 • Ne gayê min li garanê ye, ne galgala nanê gavên dikim
 • Nû hatin, kevin xelat in

P[biguhêre]

 • Pale qels e, hencet das e.
 • Par li me dida dara, îsal xwe nagire li ser çardara.
 • Para geroka, çu ber balisoka.
 • Pariye pirî, gewrî dirî.
 • Pariye xwe xwes kir, ruye xwe res kir.
 • Pars kir ber deriya, da xera miriya.
 • Parsa vî welatî nebe bila parsa welatekî din be.
 • Parsek e, bu sur u qetek e.
 • Pasî ji dest çuye. (Çu)
 • Patika hustiye xwe xwerand u çu.
 • Pel guhe xwe dike.
 • Pel mala cuna kiriye.
 • Pella ledixe, giliya je derdixe.
 • Pella li min nexe, pirsa ji min dernexe.
 • Pella tîne bîra diza.
 • Perda ber çave we/ wî tune.
 • Pesa min de runistiye, li ruye min da darda buye.
 • Pesiye diçim gezok e, pistre diçim tîzok e.
 • Pesiye diçim pel peniya min dike, pistre diçim pehna daveje min.
 • Pey miriya kesî xwe nekustiye, wey li cane çuyî.
 • Pey tire, min kezî kure.
 • Pez tune run difrose.
 • Piçuk li cihe xwe, mezin li cihe xwe.
 • Piçukaye diben hek, mezin dibe diben qaqe.
 • Pir gotin, ciger sotin.
 • Pir kire hindik xware.
 • Pira selawate weke derzî, salih li ser ra bezî, fasiqan çok le lerizî.
 • Pîra Same tevî ame.
 • Pîre bawer nedikir mer bike mer dike pel heystoka dike.
 • Pîre ji tendure çu ber kulfike got: "Xwede xerabike ez çiqas erd geriyam."
 • Pîre payîze çu ligate.
 • Pîre ter bu ji kîre, du re sewî hatin bîre.
 • Pîre tir kir adare gîsik filîtin bihare.
 • Pîre tir kiriye u pîre ne raziye (qaile).
 • Pîrî, hezar eybî.
 • Pist pe gireda ye.
 • Pista wî naye erde.
 • Pista xwe kutaye çiyaye bilind.
 • Pista xwe rast nake.
 • Pista xwe tu kesî de nake.
 • Pistî barane ga bi cil dike.
 • Pistî kurî, pir vedibirî.
 • Pito ye berane qor e, sîng vedaye xwedaye ber e.
 • Pîvaz pîvaz e, çi sor e çi sipî.
 • Piye xwe ji berika xwe zedetir direj dike.
 • Poste conega li ser pista ga ye, poste ga conega nikare bikisîne.
 • Poz le nake.
 • Poz lê naşewite.
 • Poz pê nake.
 • Poze xwe dixistiye.
 • Pozî wî/ we hat mizdan.
 • Pêlên mayî ji ên buhurtî bêtir in
 • Pezê nêr ji bo kêrê ye

Q[biguhêre]

 • Qaz bi meşa wardeke çu ket qalça we ji hev derket.
 • Qazî bi xwe çu pek neanî, muyek ji ruye xwe bi rekir.
 • Qaziye zarokan xwe xeniqand.
 • Qedire gule çi dizane, kelbes_ dive kere res.
 • Qelene mirtiba dide, qîza esîran dixwaze.
 • Qenc li me rast nayen, pîs li me danayen.
 • Qesem nave xwede ye.
 • Qet denge meqese li ser neketiye.
 • Qet deste xwe neso u tev ape xwe nan nexwe.
 • Qet nayne ser bare xwe.
 • Qet qusa xwe le naxe.
 • Qet xwîne ji xwe bernade.
 • Qey (ma) beq dixesandin?
 • Qijik nikulê xwe lêxwe, tistek pê ve nayê. (Qijik nikulê xwe lêxe piçikek gost dêv ve nayê)
 • Qirdê me kor, bextê me res.
 • Qirse xwe nadim li ser bende wî.
 • Qîz be tu zanî, jinebî be ez zanim, jina berdeyî be sere hespe min berde ez herim.
 • Qîza baş, pey bibe kaş.
 • Qîza wî ya keçel mir, got: "Wey li min gulî direje!"
 • Qîzan re neçin qize ter in, jinebiyan re neçin zef digerin, dayiken
 • dergusan re herin, zu vegerin.
 • Qîzanî çiqas xwes e, bukanî gula ges e, gava ku ket ber qehra malan, roja res e.
 • Qîze sor in, xorte kor in.
 • Qîzek nazand, gundek bezand.
 • Qîzike mer kir, kofiya xwe xwar kir.
 • Qolibe mesa ye, denge sesa ye.
 • Qun bu, qun jî çu.
 • Qun kutane hev.
 • Qun quna mirîske ye, hek heka qaze ye.
 • Quna tazî, tembure dixwazî.
 • Qune dixwazî, qalibek sabun jî ser da dixwazî.
 • Qurbana wî cîhîbim ku tirs le hebe.

R[biguhêre]

 • Radibe hut e, rudine kut e.
 • Rast u çepe wî/ we ne kifs e.
 • Rast, xilas.
 • Rasto bi rastiyo, xwaro dare sikestiyo.
 • Rasto dirusto, xwaro sikesto.
 • Rebiro, kur piro (biro).
 • Reç reça kere ye, fel fele Pere ye.
 • Res e res e, qawike jî.
 • Res e weke qîre, rast e weke tîre.
 • Rese tu li vir bisekine eze gewra bigerim; ku min gewr nedît tu dîsa resa minî.
 • Rewîtî xwes tist e, le çirte çirt li pist e.
 • Rih direj e, dil qirej e.
 • Rihe xwe diqusîne, du re eynike tîne.
 • Rim li tur hilnaye.
 • Rindeke gundeke.
 • Rindî rindî geroka li nava gundî.
 • Riske wî ji bune spî.
 • Riya mala mirine ye.
 • Ro bi ro, xwezil bi do.
 • Roj bune sal, zik bune çuwal.
 • Roj çu edî venagere.
 • Roj ewravî sev sayî: Sal xirab, jina ciwan mere kal: Mal xirab.
 • Roj ket aliye Merdîne dewara bajo kadîne; roj ket aliye Cizîre dewara bajo ber nîre.
 • Roj li cîhkî teng me (le) bu evar.
 • Roj li me çu ava.
 • Roj li min xerab çu (çuye) ava.
 • Roje heft xusuya dixeniqîne, bi sev qurquroneka derî ditirse.
 • Rojiya bin teyste girtiye.
 • Rojnîvro xewnerojkan dibîne.
 • Rovî ji barane bitirsiya ye ji xwe ra ewayek çebikira.
 • Rovî kirine sahe mirîskan gotiye: "Kene min te, aqile min nabire."
 • Rovî nediçu qule, hejek jî bi boçika xwe ve gireda.
 • Rovî re revî, re rovî revî.
 • Rovî ter e, tirî tirs e.
 • Rovî tu çima xwe dihejînî? Got: "Li min te u ji min te."
 • Roviye newala, bu xwediye mala.
 • Ru da , cîh da.
 • Ru daye, derkete ser serî.
 • Ru reso, parî xweso.
 • Ru u simbel buye tev hev.
 • Run dest de be ro dike (dirijîne)te.
 • Rune genî, li ser nane xwedî.
 • Ruto ha vî alî ave, ha wî alî ave.
 • Ruto, xeber puto.
 • Ruye res çi hewceyî teniye ye?
 • Ruye res u sipî we ji hev kifs bibe.
 • Ruye wî nagire.
 • Ruye wî qewîm e.
 • Ruye wî/we naese.
 • Ruye xwe daye bin piye xwe.
 • Ruye xwe je zivirand (guherand).
 • Ruye xwe res kirî ye.
 • Rê reya mirinê be jî, tu her li pêş be
 • Roja xweş ji sibehê de xweş e
 • Rovîkî berdayî ji şêrekî girêdayî çêtir e
 • Royê kiçik lê herikî ji avê mezin lê sekinî çêtir e

S[biguhêre]

 • Sa berî hev didin.
 • Sa riye, ga cuye.
 • Sal bi sal, xwezî li (sala) par.
 • Sal ew sal e le bihar ne ew bihar e.
 • Sal mij e, kodik tije.
 • Saq e, laq e.
 • Sar u serma ye, cilik bav u bira ye.
 • Saro baro bu.
 • Se kela_ bi kevirekî waldigerîne.
 • Se xatir tune, xwedî xatir heye.
 • Sebir mine rehman, ecele kare seytan.
 • Sebriyo, debriyo.
 • Sed çakuç u yek zindan.
 • Sed sal u saetek, saetek u sedsal got: "Rast e pistî du kur u keçeke."
 • Sehme ser da girtiye.
 • Seqa,_ li gorî heqa.
 • Ser berjerî, qun hevraz.
 • Ser da tasek ava sar vexwar.
 • Ser eyare wî agir dadan.
 • Ser guhe wî/ we pelixandin.
 • Ser sere xwe u heft bave xwe razî ye.
 • Ser serî de tasek ava sar retin.
 • Ser sofi ye dil kafir.
 • Ser ve Ellah, bin ve Neuzibillah.
 • Sere be es.
 • Sere ço bi gemar, bine ço bi gemar.
 • Sere kere zike zebes.
 • Sere ku neese çi hewceyî benda ye?
 • Sere lode girt.
 • Sere me sere xernediyan ji qirsika hatin. Çun zereguniyan.
 • Sere min bi ard dîtiye hew dizane qeras im.
 • Sere min bi zer e, beyjna min bi sehr e, dile min bi jehr e.
 • Sere min sere xernediyan e.
 • Sere min seh kiriye, derziya min jî li ber ra ye.
 • Sere wî ber da ma. (Sere wî ket ber.)
 • Sere wî bi ard ji as be, kes je bawer nake.
 • Sere xwe di ber xelke de diskene.
 • Sere xwe kiriye curnekî vala.
 • Sere xwe pe naesîne.
 • Sere xwe veke, deyl bexte xwe ke.
 • Sergoto ber barane, pexwaso ber garane.
 • Serhingî di bare kere daye.
 • Serî gir e, bar nebire.
 • Serî ji eqil diese.
 • Serî le giran buye.
 • Serî quç e, binî puç e.
 • Serî sahîtok, binî tije buhok.
 • Seriyo tu qurbana lingan bî.
 • Serpe petin, ser hev hatin.
 • Seva çe, para hirçe.
 • Sevek li dare ye, çave her kesî le ye, kes nizane qismete ke ye.
 • Seyda xwe nake ji herdu eyda.
 • Seye belek maqule sa ne.
 • Seye me ye, li ber dere xelke direye.
 • Seye soro gurî va ye.
 • Sibat hat u buhurtî, nav dile gîsikan bez girtî.
 • Sibate bang kir adare got: "Se rojan bide min bi deyn, eze gîsika ji tehta bînim xware."
 • Sibhan ji wî xaliqî dudo li hevdu aliqîn, yek kor, yek çav siliqî.
 • Sim sima kere ye, fel fele Pere ye.
 • Simbel li pisîkan va jî heye.
 • Simbel poseyî, mal mirtib.
 • Siwar ji me qeda ji Xwede.
 • Siwar siware Tirkan, qeda ji Xwede.
 • Siwaran siwar leqandin, xal kotiyan xwe bi qusa hespan xapandin.
 • Sofiye remezana mîna kere (li) garana.
 • Sole seytin çep dixe lingan.
 • Sond bixwe, serî naese.
 • Soro moro bu.
 • Soz yek e, nabe dudo.
 • Suk u ya suk, sok u bersok tev de ev e.
 • Sura xwe daye, bawerî pe anî ewî jî bi siwarî da ser xanî.
 • Suret paç e, ya ji dil naçe.
 • Serîkî birî nayê kirîn

Ş[biguhêre]

 • Şal hesîn e, tistek di mal de nîn e.
 • Şam dur e, ma mişar jî dûr e?
 • Şana hingivî ye, lê ne şirînkirî ye.
 • Şayî sayî gotî, sîn sîn gotî.
 • Şeb u şekir çûn Diyarbekir, şekir rûnişt dengê xwe nekir, şebê rabû pesne xwe kir.
 • Şebes bi denge xwe, hinar bi renge xwe.
 • şeh u mirak (eynik) eywelleh. Kar u şixul na welle.
 • şekir naxwim, pîvaz dixwim.
 • şeko peko, nave xwe li hevale xwe ko.
 • şer da xal u xwarzî, şorbe da ap u birazî.
 • şerbik nû ye, av şirîn e.
 • şerê man û nemanê (ye).
 • şev bu, şeva reş bû, miya qer bu, berxek li ber bu, li ser berxe çilkek xwîn bu gur ew tev de dî bu (dîti bu).
 • şev li pişt e, şixul ne tu tişt e.
 • şewqa wî daye newqa wî.
 • şêwra jinan, beriya bizinan.
 • şêx saf_ be u xilme av be u keçik u kurik aza bin pa eva nabe.
 • şeytan gotiye: "Ye ku li xwe biheyire ez di wî im.
 • şîn u şahî, hevalrewî.
 • şîre kera metî ye.
 • şîre min bila çê be, toye min bila pak be.
 • şîre ser e, di eyare berazan da ye (donxizan daye).
 • şîre zikmakî ji firnikan ra anî.
 • şivan u gavanan hore-hor e ewan watre dinya kore.
 • şox u seng e, bi nav u deng e.
 • şujina di çave xwe de nabîne, derziya çave xelke de dibîne.
 • şuna mera, mane kunde dera.
 • şur simbele nabire.
 • şure qetle li deste te, rehma Xwede li dile te.
 • şure tazî, xwîn dixwazî.
 • şustin vesustin reng u ru, xwarin vexwarin gendi gu.
 • şuxul bu dor, ocax bu kor.
 • şuxul ji min re bike, ji xwe re hîn be.
 • şuxule havîne zivistane dike.
 • şuxule kirî pîxem ledixe.
 • şêr şêr e, çi mê ye çi nêr e
 • şûşa dilan, wekê dişkê, cebar nabe

T[biguhêre]

 • Tajî jî dibeje: "Ya Ellah!" Kewrosk jî dibeje; "Ya Ellah!"
 • Takî je bikisînî we sed pîne je bikeve.
 • Talane meru ye, liva cehî ye.
 • Talasa gure ku qantir (hesruk) biha ye.
 • Talihe xelke res e, talihe min res u bes e.
 • Taliya tire, min kezî kure.
 • Tase gote legane: "Pîsa resa dev pene, lawike min bu tu dane."
 • Tasek dew, nanekî cehîn ne tistek e, ba li pista mere xerab keve.
 • Tastiya wî li ser pista keruske ye.
 • Tazî ji jina xwe re got: "Zirav birese."
 • Te çi xwar losî can be, te çi dît ji me ra beje.
 • Te got kew e, min got nikile we sor e.
 • Te got mirî tira nakin!
 • Te he ginikres nedîtine.
 • Te hela he maste ser bi sîr nexwariye.
 • Te kef kir, ez ketim belaye.
 • Te ku da ave, ha li çoke, ha li nave.
 • Te sere min xwar
 • Te sotin le naye gotin.
 • Te silk jî divet, kutilk jî divet.
 • Te sust ava bi gu, ez çi bikin qenciya bi du.
 • Tehte te le rî, barane sust.
 • Tekeve zike diya xwe xwe xilas nabe.
 • Temahkaro, gunehkaro.
 • Ter nedixwar nan u jajî, xwedî dikir tole u tajî.
 • Tev u tesiyan ra na welleh, qulopon re eywallah.
 • Tevir got dare: "Ez hatim te! Dare got: "Ez çi bikim destiye te ji min e.!"
 • Tevn birî esa serî firî.
 • Tevn hate dara, namîne li wara.
 • Tevn u tesî dile min desî, diçe ave çirtik dave.
 • Texte min gelek mixan hilnade.
 • Teyr difire bi refe xwe re.
 • Teyrek hebu teyra gistî li ser wî de zîrç dikir ewî jî li ser çeliken xwe de zîrç dikir.
 • Teza dibînin, kevna ji bîr dikin.
 • Teze diya mine çoka xwe dayne erde ji min ra birakî bîne.
 • Teze hatin, kevn xelat in.
 • Tî dibe ave tî tîne.
 • Tîr dikim dan diçe,rohn dikim nan diçe
 • Tif kirine beqe, beq li wan keniya u got: "Ruye min bi ava behre sil nabe, we ji tifa we sil be?"
 • Tifa li ser hevraz e.
 • Tilî peçiyen wî zer dibirin.
 • Timawo ji hevalan mawo.
 • Timaya çarixan kir gore qetand.
 • Timayî, re mayî.
 • Timî bere kevçî berve xwe dike.
 • Tir ji Qeyso re kir eyb.
 • Tir li hemama, derew li xerîbiye.
 • Tir li ku, das li ku!
 • Tîra ji mine, li mine.
 • Tira par havîne, îro hatiye sîne.
 • Tira pîre ya du çiqil deve mere be aqil.
 • Tirba daye xwes çekir le kelike we de rî.
 • Tirba nezda miriya kîjan e?
 • Tirba siwaran her kola ye.
 • Tirsa mirine ketiye dil.
 • Tiste nedîtî u nebînayî. (Tisten nemayî.)
 • Titî ku sar dibe, dibeje: "Eze xanîkî ji xwe re bigirim."
 • Tivinga deste te, tu tesiya diya te ye?
 • Toroqa wî dan ser nane wî.
 • Tote totavinge, li te sele min bejînge.
 • Tove xweziye çandin li sune, La hewla Wellah hesîn bu.
 • Tu benike sor u zerbuyayî, te bi dere hebana xwe ve buyayî.
 • Tu bi hirî ba, te li nav kerî ba.
 • Tu bi ve quse, naçî Muse.
 • Tu bi vî aqilî herî, tuye keweke hesîn ji xwe re bigirî.
 • Tu bibî gerdî, tu nebînî wî erdî.
 • Tu bidî zîtika nedî zîtika, te bidî heqe dîzika.
 • Tu bikî nekî Xwede bide te.
 • Tu çawa siware exteyî, te çawa nivîne xwe bazirgan ra hîstiye?
 • Tu çi bejî li bejna hespe min (heyren) te.
 • Tu çi zu buyî dîk, te çi zu bang da?
 • Tu çi zu buyî kundir, te çi zu sax veda?
 • Tu di bin kume mindayî.
 • Tu dibejî deve te mor kirine.
 • Tu dibejî ji deve gur derketiye.
 • Tu dibejî ji nexwasan ra çuye berfe.
 • Tu dibejî li ser diranekî çeriyaye. (çeriye)
 • Tu dibejî qey demana dare ji te dixwazin.
 • Tu dixwî, li min digivire.
 • Tu dizanî ke tuyî (tifî) deve wî/we kiriye.
 • Tu gistî ser hev de bikutî nabe sîr u pîvazeke.
 • Tu hatiyî agir bi deyn bibî?
 • Tu he rastî helikresan nehatiyî.
 • Tu ji bîhr bikî, Xwede ji bîhr neke.
 • Tu jî dizanî ro xerab li min çuye ava.
 • Tu ji sa ra çarixan bidiruyî we çarixen xwe bixwin.
 • Tu ji vir ve çuyî gizim, ji we ve hatî nizim.
 • Tu kere lexî, xwîn je naye.
 • Tu kîjan kevirî rakî (hilkî) ew ji bin derdikeve.
 • Tu li serî u sosina li desta u bazina Xwede ji hinekan distîne dide hinan.
 • Tu li Soro dixî, Moro ji xwe ditirse.
 • Tu me je re gotiye hespe te ker e?
 • Tu min bixwerîne, ez jî te dalesim.
 • Tu ne mala he he ye ku her roj be.
 • Tu nesekirînî, nan sela te napeje.
 • Tu poz bigirî, ruhe wî/ we ye bikise.
 • Tu qala ke bikî an li ber derî ye an ser xenî ye.
 • Tu tera xwe tirî digerî an, kustina nehtor digerî?
 • Tu tist naye ber çaven wî/ we.
 • Tu xwes mevan e, le ne tu mazuvan e.
 • Tuyî deve hev kirine.
 • Te daye avê, ha li çongê ha li navê

V[biguhêre]

 • Va dar, va birek
 • Va dil e, ne bilxur e.
 • Va ev ez, va ev jî kefene min.
 • Varik e, heke hesinî dike.
 • Ve ave guse guse, kes nabeje dewe min tirs e.
 • Vedikeve las e, radibe bas e.
 • Vî destî dide bi wî destî distîne.
 • Vî guhî dikeve, wî guhî re derdikeve.

W[biguhêre]

 • War ew war e, le bihar ne ew bihar e.
 • Warin dewe min biken, ez jî herim dewe mîr bikem, bila mîr kevnekiraseke bide min.
 • Way tirmixa kure kere!
 • We ev hevira hin gelek ave hilîne.
 • Wek agire bin kaye.
 • Wek ase av li ser birî.
 • Wek ava arane.
 • Wek ava bin kaye ye.
 • Wek benîst pe ve dizeliqe.
 • Wek berfa spî.
 • Wek berxa ber bizine.
 • Wek berxa ber du maka.
 • Wek berxa ber guran.
 • Wek bizina ku li ber ecele xwe bireve.
 • Wek buka barane.
 • Wek çeleka ji ber golika xwe newan bibe.
 • Wek çeleka pel golika xwe bike.
 • Wek çeleka pel pizdana xwe bike.
 • Wek dela li ser tula.
 • Wek dela tu tulen we jî ber bigirî.
 • Wek desmala ser destan diguhure.
 • Wek deva du cîhî de be serjekirine.
 • Wek deva ji palane xwe bixwe.
 • Wek dîke bewext bang bide.
 • Wek dîware li ser buze.
 • Wek Eceme ku li çav penere ter bikeve.
 • Wek etîmen çav heke sor ketî.
 • Wek eyare genî ku bihn je be (te).
 • Wek feleka xapxapok.
 • Wek fira kewe.
 • Wek garise li ser defe.
 • Wek gawiran xebatkar e.
 • Wek gura diberî dikin.
 • Wek gure dev bi xwîn.
 • Wek gure di keriya mîhe de.
 • Wek gure di keviya mîhe de.
 • Wek guze bi jimaran.
 • Wek hespe Sidhana_ pas ve diçe.
 • Wek hirça birîndar.
 • Wek hirça deve geliyan.
 • Wek hîva çardeh salî.
 • Wek kefa deste xwe dizane (zanim).
 • Wek kefa deve seye har.
 • Wek kefa sabune.
 • Wek kere guh sist.
 • Wek kere ku ber ve gur bizire.
 • Wek kesteke hale kevir de bigirî.
 • Wek kevçiye nesustî xwe daveje nav.
 • Wek kevire bine bîre.
 • Wek kewen tiving li ser teqyayî.
 • Wek kore keç bikeve dest.
 • Wek kore riya kaniye nas kirî.
 • Wek kusiye ku qalike xwe qayîl nebe.
 • Wek liva nîsike, ne ber e, ne pist e.
 • Wek mar e, ne cîh e, ne war e.
 • Wek mara pe veda.
 • Wek mara, bi axe didebire.
 • Wek mare di tur de.
 • Wek mare pî di zik de.
 • Wek melaye nexeritandî._
 • Wek melaye nexwendî.
 • Wek mesa ku bikeve nav lepe kora.
 • Wek mesa ku li ser gamese dayne.
 • Wek mirîska melisok.
 • Wek miske ku tekeve qula mare res.
 • Wek muye ji mast bikisînî.
 • Wek pele nav gu ketî.
 • Wek peza ji kerî qetyayî.
 • Wek peza li ser diranekî biçere.
 • Wek pisîka pelur di ser de hursiyayî.
 • Wek roviye ku bendî punda mirîska bikeve.
 • Wek sere vepincirî.
 • Wek seye xwe ber barane sil bike.
 • Wek terale Bexdaye.
 • Wek teyre di mij de berî kewan de.
 • Wek zerika heke.
 • Weke guza kor e.
 • Weke ku tu pifî çire bikî u vemirînî.
 • Weke muma helandî (helya ye).
 • Weke nane sele du ru ye.
 • Weke pisîkan e, li ser piste nakeve.
 • Wekî hirç ji mese, derket çi ner çi me.
 • Wel axirî, wel aqubet.
 • Wexta ciwan bu ew bu çelenge siwara, wexta ku kal bu, ma li dewsa wara.
 • Wexta heye mevanî, wexta tunebe golikvanî.
 • Wexta kara ru digerîne, wexta sivre kevçiyan tîne (digerîne).
 • Wexta ku ez ciwan bum, bi tîr u kewan bum; ku ez kal bum, bendeware nane şikeva bum.
 • Wexta nîçîra min te guye tajiya min te.
 • Wexte gîha bu, kes ne xuya bu, dema bu firîk, Hemo u Heso bun sirîk.
 • Wey le min çav bi susek xwe ve mizdayî.
 • Wey li qune, way li meska dosafe.
 • Wez weze Musa ye, fel fele Firewun (e).
 • Wî li min daye, ew digirî.
 • Wî tim dewe tirs vexwariye, çi haya wî ji dine heye?
 • Wisa direje ku tastiya ewran dibe (dixwe).
 • Wisa qirej e, mar je vedirese.
 • Wisa sar e, wek suka sehare.
 • Xwedê yar be, bela şûr dar be
 • Xwîn bi xwînê nayê şuştin, xwîn bi avê tête şuştin

X[biguhêre]

 • Xal Xidiro, hero li viro.
 • Xalan xwarzî rakirin, maman birazî winda kirin.
 • Xate wisa dibeje, hela ka Fate çi dibeje.
 • Xatiya Bihare, te gileya pener xware em tev derketin bihare.
 • Xelayî hatiye, tu camerî jî hilatiye?
 • Xeletî ji piçukan, efu kirin ji mezinan.
 • Xelk mal u dewlete çedike, ez u Androkoloze xwe tuj dikin.
 • Xelke gistî girtiye yare, bexte min rebenî tene buye hewar e.
 • Xelke ra gul e, ji min ra sil e.
 • Xelke re edet e, ji min re erbet e.
 • Xelke re masî giro, ji xwe re kusî giro.
 • Xelke re pirbejo ji min re ker u gejo.
 • Xelo, xellas!
 • Xema berfe ye ku debara kasiba tune.
 • Xema kor e, çira wesiya.
 • Xemla buka, buka çuka.
 • Xer ji xere derbas buye.
 • Xer u xwesî li te barî, kevir u kuçik li min barî.
 • Xera ku ji te te, bila ji Xwede be.
 • Xew nema li piçuka, abur nema li ruye buka.
 • Xew xwes e li çayire, ber zinaran, le wekî mar tune be.
 • Xewa pir giran, meriye pir nezan.
 • Xezale ji ber sikevlatoke, zozan li xwe heram kir.
 • Xistiye benîst, deve xwe de dicu.
 • Xofkeso, qeda peso.
 • Xort revîne kera, qîza gotin: "Ya me ma bi Xwede."
 • Xurte ne bi male xwe.
 • Xwe bi sîreke te didî, bi heft pîvazan nikarî je xilas bikî.
 • Xwe bidî tîzan nedî tîzan, te bidî heqe guzan.
 • Xwe çedike, xwe pak dike.
 • Xwe da rîti bu digot: "Min bi rews bison."
 • Xwe daye ber bere res.
 • Xwe di kara xwe de, ker di nav naxire de, tu dibejî: "Ha werin xwe, ha werin xwe!"
 • Xwe gir dikuje.
 • Xwe giran digire.
 • Xwe je re dagirtiye.
 • Xwe je re dike erd u xwelî.
 • Xwe ne ji dere dike, ne jî vange.
 • Xwe serîn dike.
 • Xwe vedigere.
 • Xwe weke baz e, le neçîra wî ji xelke ra ye.
 • Xwe winda kiriye.
 • Xwe zede dibîne.
 • Xwede beje kane, ez bejim hane.
 • Xwede bike, qule çi bike?
 • Xwede çiyan jî tene neke.
 • Xwede daye, mirde zaye.
 • Xwede dikare qir jî bike, pir jî bike.
 • Xwede diya meriya dide ser zereguniya, kere Same jî berdide ser.
 • Xwede felen mar dizane loma dest u pe kirine zik da.
 • Xwede gir bide te, neynuka jî ji te bistîne.
 • Xwede got: "Xwe bisitirîne ku ez stareke li ser te bikim."
 • Xwede gotiye: "Dewara xwe bi lingekî gireide, se lingan jî bispere min.
 • Xwede gotiye: "Ka te eyba xwe vesartiye ku tu eyba hevale xwe dibejî?"
 • Xwede gotiye: "Xwe ji ber diyare ketî bidin alî."
 • Xwede kor kiriye, pel agire sor kiriye.
 • Xwede ku da yekî, gere bizanibe bixwe.
 • Xwede ku mirov kor dike, mirov linge xwe li kodika xwe dixe.
 • Xwede mirov ji hespe peya neke, li kere siwar neke.
 • Xwede nede dijmine min.
 • Xwede nede serme.
 • Xwede wan (me, wî/ we) xwedî dike.
 • Xwedî kir bi deste xwe, kir emele sere xwe.
 • Xwediye fise bi xwe dihese.
 • Xwediye gost ji dizane gost heram e, xwediye pera jî zane pere qelp in.
 • Xwediye kela Potike, tu xwe baveje ser jinike, sibe rabe bike sîna ge,
 • çeleke u golike.
 • Xwediye mirîska, zîrç li enîske, were male bixwe zerhevrîska.
 • Xwediye sebre, mîre Misire.
 • Xwediye seve sev nexwariye.
 • Xwediye skure ew e.
 • Xwediye xanî deng nake, kirecî lev nake.
 • Xwelî li axe, çaxe piskul bu malxe.
 • Xwelî li wî serî, ewî ga da bi kerî.
 • Xwes xeber e, le min je ne bawer e.
 • Xwezî bi aqile pasîn.
 • Xwezî bi nave we ne di nav we.
 • Xwezî buka xelke xerîbama u min pesne mala bave xwe bida.
 • Xwezî mirin hebuya, kalbun u pîrbun tunebuya.
 • Xwezî sewiya, ne hewiya.
 • Xwezî virek bikira tirek ji pera bikira.
 • Xwezî xesu nebuna, buk bi dile xwe buna, qirç qirç benîste xwe bicuna.
 • Xwîn li ser de dikele.
 • Xwîn ser de hatiye.
 • Xwîn tijî çav(an) buye.
 • Xwîna xwe kiriye kevçî, raberî min dike.
 • Xwîne di ber neynukan de avet (avetiye).
 • Xwîne pe girtiye.

Y[biguhêre]

 • Ya dile min bila dile min de bimîne.
 • Ya ji min we da, ye min te da.
 • Ya ku hat bîra min, hat sere min.
 • Ya ku xwede dizane çi ji qulan veserim?
 • Ya mera lehatin.
 • Ya zare te ji min re, ya dile te ji te re.
 • Yan eshed, yan nan u to.
 • Yan mam, yan xal.
 • Yare diya min yekbana mine bi dendiken behîva xwedî bikira.
 • Yare ji yare serm kir, warres ma.
 • Yare ji yare serm kir, zare kurîn di pesa xwe de nedît.
 • Ye bastir Behdîn e, ew jî hîz e, diz e u derewîn e.
 • Ye bi ar ji xwe fedî kir, ye bear got, ji min ditirse.
 • Ye bi dew çu ba ye be dew alîkarî xwest.
 • Ye birçî çu ciwate, ye tazî neçu.
 • Ye der hat ye hundir gewirand (qewitand).
 • Ye derewîn vala hilda, ye rast tijî hilda.
 • Ye dewletî keremke mele, ye kesib bimîne dere male.
 • Ye direve jî gazî Xwede dike, ye dide pey jî gazî Xwede dike.
 • Ye jinan hatin ber ara (agira), ye meran çun ber dîwaran.
 • Ye ku heviya yare ma, heft salan be jin ma.
 • Ye ku min hilnade terkiya hespe xwe ez hilnadim terkiya seye xwe.
 • Ye ku xebitî, nexelitî.
 • Ye ku xwe pesinî, tir te de nesekinî.
 • Ye ku zane ji xwe zane ye nizane dibe qey baqe nisîkan e.
 • Ye leheng (qehreman, xurt) ewe ku hesin sor bu, rahele.
 • Ye li bin deng nake, ye ser qare qar e.
 • Ye ser sekiniye, ye binî nasekine.
 • Ye te çilul u milul, ye min Xwede u Resul.
 • Yek bi male xwe, yek bi cane xwe.
 • Yek dimire, yek dimîne.
 • Yek e, le pir bi dendik e.
 • Yek heft salan be kiras ma, je re kiras kirîn got: "Zu bidirun" u revî ket tendure.
 • Yek li xwe kire duda (duduya).
 • Yek merî, bi hezaran xiyal.
 • Yek sahide dehan e.
 • Yeke çav belek e, qijeleyî befeyde ye.
 • Yeke dilî, yeke zarî, bigire baveje nava narî (agirî).
 • Yekî aqil, yekî din, xwe dan muyekî neqetandin.
 • Yekî darek da yekî bi guliskeke
 • Yekî du gaye wî hebun, yek nediket hundir, yek jî ji hundir dernediket.
 • Yekî je distinî bi dehan je xelas nabî.
 • Yekî Qerazî, yekî Berazî, ji hevdu re bune xal u xwarzî.
 • Yekî ra jî ho, hezarî ra jî ho.
 • Yekî re gotin: "Tu bext dixwazî an text?" Got: "Bext ku hebe, texte bi xwe be."
 • Yekî re nifira dikî beje: "Xwede male te teke pere u pera jî di berika teke."
 • Yekta nebe, duta te ra nabe.
 • Yê ku bi jina xwe nikare ne tu mêr e
 • Yê ku ji jina xwe natirse ne tu mêr e
 • Yek heye, bi sedî; sed heye, ne bi yekî

Z[biguhêre]

 • Zad u ziwane tevli hev dike.
 • Zad zade miriyan e, gost goste sa ne. Got: "Xevzank bi xwe jî ji kîre filan e."
 • Zane dawet e, le nizane mala ke ye.
 • Zar doste pist hisk.
 • Zaroyen du pinda, weke riya here du gunda.
 • Zavaye me çi zava ye, qîra sîr e li me geriya ye.
 • Zavaye me çi zava ye, teniya don e li me geriya ye.
 • Zebes e, dendik res e, çiqas xwes e.
 • Zer da bi zer, kirkirk jor de daser.
 • Zik li piste ve girtî ye.
 • Zik ter dibe sturiye xwe li kendalan dide.
 • Zik ter e, çav birçî ye.
 • Zik ter e, mil ser e.
 • Zik ter e, xew je re xer e.
 • Zik u pist buye yek.
 • Zike wî sen e. (sen buye)
 • Zikekî ter e, deh zikan birçî ye.
 • Zilam ji pîreke, gaye cot ji çeleke.
 • Zilam li ser kar e, pîrek li bin dar e.
 • Zilam zilam e, pîrek pîrek e.
 • Zilamek hebu, dema nane wî hebu dewe wî tunebu, dema dew hebu nan tunebu; dema herdu jî hebun ew ne li mal bu.
 • Zîlike bihare, debara male.
 • Zilm zilma Xwede ye, ferman fermana axe ye.
 • Zilmkaro, dinya xwaro.
 • Ziman girtî, ser rehetî.
 • Ziman sor e, hereket kor e.
 • Zimane mara ber derxist.
 • Zimane sor e, pesî (pesiye) ne geli ye ne zihor e.
 • Zimane wî nebuya, qijikan we çaven wî derxistina.
 • Zimane xwe birî, cîhe xwe kirî.
 • Zimano leq-leq, seriyo teq req.
 • Zivir zivir, dîsa li vir.
 • Zivistan hat birka_ feqîran teqiya.
 • Zor nagîheje kere, palan dikute.
 • Zor zane zer zane deve tivinga mor zane.
 • Zotike we/ wî ji sere hefte heft bave we/ wî zedetir e.
 • Zu bajo, hur bajo, dur bajo, ga meesîne.
 • Zêr di zikaka de winda nabe
 • Zikê bixwe savarê divê here hawarê
 • Zêr zane, zor zane
 • Zêr zane, zor zane, devê tivinga mor zane."

Hin gotinên pêşîyan ji Kurdên anatolya navîn[biguhêre]

(*) Ev gotinên mezinan ji aliyê Sebiha Özgür, M. Ş. Dağ, Temeli Bayrak
 • Xelk dewî xwe yî tirş ji meriya naefşîne
 • Devî sist derdan kêm nake, devî sistî guhan rehat nihêle.
 • Derdî dil ne kişandin/Dîl sarî ro tarî.
 • Di pêş terî gez dike di du tare pîn dike.
 • Du parsek li derîyêkî nabin.
 • Dengî dolê ji dûrva xweş te.
 • Devî tirş zerarê li xwe dike.
 • Dilî hişt wîjdan teda nabe.
 • Dayîk tim lawe nînê/Alik tim lawkan nînê.
 • Dînek kevirekî tevê bîrê çil paqil nikare biderxîne.
 • Dostî çê serî dide sirê nade.
 • Dest bi tenî ruy merîyan reş dike.
 • Di xetir nê birîn /darê gir sîyê xwe fere dibe.
 • Dostî çê li royê reş aşkare dibe.
 • Di kesî megere, ma kes ti te negere.
 • Dest deste dişo, dest jî ruyen dişo.
 • Dijmimî darê ji darêyê.
 • Devî xwe ji hev meke cavên xwe javke.
 • Dostî çê,merîyan li rê nehîle.
 • Davî sist hawê nagre.
 • Dayîkê got: Kane-kaçike go-hane-
 • Dorê malê pak bigire/dilî germ yar xweş dike.
 • Dizan ji dizan dizî erd û ezman larizî.
 • Ê ku serî xwe girê nadî,serî hember rind girê dide.
 • Esil xirab nabe,hîngiv gênî nabe.
 • Eslî pak naslî pak.
 • Ewladî bi xêr milk naxwaze.
 • Eşq merîyen kor dike.
 • Ew jinek nine,canikeke.
 • Agir kirkin germîe pirr kin.
 • Ewled dara guzêyê,torîn hundirê guzêyê.
 • Ewrî reş di gurmije.
 • Êzing nabe text.
 • Êşe dilan ê xirabe.
 • Ê ku zu radiba malê xwe bi bereket diba.
 • Bi vî devî bi vê qunê.
 • Herê diziya bizinê.
 • Westî ya kir vêsîya xwar.
 • Sêvî ya rokê têr xwar heft cara mala barkir.
 • Kara li şunê bizinê li mexelê.
 • Beran bi duw yê xwe naeşe.
 • Serê şikeştî di bin kumê xweda.
 • Çavê li derî ya xweli bi seri ya.
 • Kurmi darê yî ji darê.
 • Bihata mîvanekî bi xêr vê ra bixwinî têre têr.
 • Xizana bi halê xwe bizanîya riza bixwarina.
 • Xizanî nezane
 • Hespî çê qamci yê di xwe nagîne.
 • Bîr bi dewla tiji navin.
 • Devî sîwer mêske hespê nalke.
 • Te ku ra girî te ku ra bihecî.
 • Xalan xelkin apan milkin.
 • Relê bukê vi bukêra.
 • Nanekê bixwe bi qinat bizewice ji dereke bi kok û bi binat.
 • Ji hespê dêhat li kerê nihişt.
 • Bang kirina xwe bi ga kî şora xwe bi perakî.
 • Serê xwaş balgiha nagre.
 • Dîna ne gunê xwedane gunê.
 • Xelk dewî xwe yî tirş ji meriya naefşîne.
 • Pezî bê şivan gurê bixwe.
 • Pela mîne bîrê diza.
 • Hevalî qirikê yî nûkil bi gûyê.
 • Heşe tuneyî ê bi meriya ga û golika biçêrînin.
 • Dizê dizî xwe nas bike.
 • Gur yarî xwe navê.
 • Mar bile xwelîyê bi qinat dixwe.
 • Ma dîna şorek bi ber nekeve kûra kêçek bi dest nekeve.
 • Li şunê hespa ker nêna girêdayin.
 • Ker û hesp li cem hev girêdan ê ji hev û du tir û fisa bêvisin.
 • Bukê zar û ziman tune xwasi yê dîn û îman tune.
 • Kirasên orispîya si û sê ne a yêkî li xwekke 32 ya li hevalake.
 • Dîna bi heft top ber binexmîne perekî xwe yê tim pas be.
 • Silavê pêde li merheba yê dameweste.
 • Xîşni ya mêr dî ji ya weris revî.
 • Destî vesîyê, li ser zikê birçî.
 • Kinç şîva hatin, perispanga vegerandin.
 • Hespî çê, li ber xwedana ye.
 • Bîr bi çotê tijî nabin.
 • Serê xwe şuştê, henîye xwe helmaştê.
 • Îşkira xwe, şîrîna xelkê.
 • Zêr wenda kir, di pê morî ket.
 • Ralê bûkê, bi bûkêre.
 • Kor bi nefs be, yeka tenê bes e.
 • Kundirî pîs, dendikên xwe pir in.
 • Dil hay ji derlingê neye.
 • Gerî, dirî.
 • Dew birê mast e.
 • Ji ruyan heynan, li simbêlan kirin
 • Badika hesinî, xwe bi xwe pesinî
 • Xizan halê xwe bizanî, riz a bixware.
 • Akil pirr sermîyan e, ne karê her merîya ne.
 • Berî xwangê berve bira, berî birê berve kevira.
 • Bi vestîyayî kir, bi vesîyayî xar.
 • Bikê bi kîzê, li ber cennetê bilîzê.
 • Bu xerman e, ne bu derman e.
 • Buka paş perdê, kes nizane nasîbê kê.
 • Bukê li ser hespê kes nizanê nasîbê kê.
 • Bûye marê nîv kuştî.
 • Çavên li deriya, xulî bi seriya.
 • Çî neçê para keçê.
 • Cumê xeyî cuyê li henîya xwe xistiyê.
 • Demika gûla, yeka sosina.
 • Destê desta bişon, destê çexbin rûya bişon.
 • Dev tuneyî
 • Di gunda de mer neman, ji dîkara dibên Abdurahman.
 • Dilî xwangê bi xwangê bişewtiya çelkê sê(sav) ne davite ber.
 • Diza ji diza dizî, erd ezman lêrizî.
 • Dizî biharê peyîzî li xenê.
 • Ecer hatin, kevin xelat in.
 • Erev bi erev ra gotîye magî qûn reşo.
 • Gewenda têr xwar, yê li dolê xin.
 • Heştira le pê girêde.
 • Heyî yî kanî ye, tûne yî genî ye.
 • Ji qara kete bin bara.
 • Ji şorê nabêre rev gerek.
 • Kerê şiv li gu.
 • Kes ji arê xwaş narive.
 • Kês nasibî kesî naxe.
 • Kevir li sêr kevir name.
 • Kevirî xwê yî giran e.
 • Kutte bi ta ketiye.
 • Malî dine li dine bime.
 • Mar ji punge heznakê, punga li ber poz birûzê.
 • Memir e memir e hefa tê, mirî şunda kêfa tê.
 • Mî bi nigen xwe, bizin bi nigen xwe.
 • Milê gu dixwe terawîya nake.
 • Mîna marî di tur da ye.
 • Mîna maye(hevîrtirş) mirdesî.
 • Mirîşkê hek kiriye, qûna dîk dişê.
 • Miriyê pir şuşti yê tira bikin.
 • Mîya çê li mexel ê.
 • Navî bajarî dur, xweş e.
 • Ne bi malî pir ne bi gerdanî sor.
 • Nifirê hêrin êzmana, şiva verin xudana.
 • Palî yê çê berdane cê.
 • Paşîye şewereşê tim hîverunê.
 • Pê baranê ga cil dikê.
 • Quzî avê li rîya avê bişke.
 • Ro terin, qêda-bela narin.
 • Sal car nabin yek.
 • Sere xwe wekê li bextê xwe mêzke.
 • Serê xweyî şuştîye henayî xwe helmaştîye.
 • Serra xirxalo bin ra korpolo.
 • Sevîya rokê xerdîye, 7 cara mal barkiriye.
 • Teka çalê, rizkî salê.
 • Şil kir zîya bike.
 • Şîri da bigrê hetta pîri.
 • Şorê xeraw ya xudiya ye.
 • Tu devî ma bûkêy, ez jî yî malê exê.
 • Vestîya kir, vesîya xar.
 • Virin, li mala ma jî pir in.
 • Xalan xelk in apan milk in.
 • Xelk çû raketine Mest(Mistefa) hatê runiştinê
 • Xêlk nenika meriya ye.
 • Xizana halî xwe bizaniya riza bixarina.
 • Xudanê sebrê bîye mîrê misirê.
 • Ap pismam e, xal xwarzê ye.
 • Aşda di heri, dingenim di kuti.
 • Aqil, dijmin e, ne zanîne ye.
 • Aqilbend tim mezini ye.
 • Aqil kemî rê li ber meriyan wenda dike.
 • Aqil bi peran nêkirîn.
 • Aqil bi kovike ne kirin seri.
 • Agir şunê ku ketiyê dişewtîne.
 • Agirî sor bextê ronî ye.
 • Aşê xwari êrd diheri.
 • Ava ruyan revîye.
 • Ardê xwe bêjinkir, bejinga xwe bi darda kir.
 • Aqil sivikî bar giranî ye.
 • Av li êr ne kirin.
 • Ardê xwe bit kepaka xwe rit.
 • Anê, ewna çuyînê tuye teri, tu çima kun bi xwe ra dibi.
 • Alko malê bi teva ye.
 • Agirê bi duyî aşkere ye.
 • Arê ardêyê, ava him dayik e, him bav e.
 • Agiri sor kesî naşewtîne.
 • Ardî malê mede ber bê.
 • Ava zêlal jina delal.
 • Av xwînê dişo, xwîn xwînê naşo.
 • Ap li birêz, xal li xwarzê xwey dike.
 • Ar ekî sor e.
 • Ar î dorê xwe roni dike.
 • Areki ku sor e, pak û şîr e.
 • Birnê giran derdê seran.
 • Berê di pêsîrê xwe ra bigire.
 • Bextî meriyanî di destî xwe da ye.
 • Birinê kêrê çê dibe ê zimên çê nabe!
 • Bayî jêrî lê xistiye.
 • Berxî çê li ber kozê aşkere dibe.
 • Ba şunê te li her derê hebe.
 • Bûkê zarî û ziman tune, xwesiyê dîn û îman tune.
 • Berf li çîyê bari.
 • Berx î ku bi beran be, li ber kozê belî dibe.
 • Bê heval, bi rê nekevin.
 • Berxî nêr bo kêrê ye.
 • Bayî jêr lê têxe
 • Bizinê ji mîyê ra got; min ewa te dît.
 • Bûyê bijêrka ser sêlê.
 • Bi testekî du kar ne kirin.
 • Berve gur ne zirin.
 • Berî baranê ba ye, berî mirinê ta ye.
 • Barî giran para kera ne.
 • Bi zikî birçî nê lîstin.
 • Bi kevîrî sivik herkes xwe dimalêşe
 • Bi çirtkê li derî xelkê mêxe!
 • Ba şîrî xirab nekeve para kesî!
 • Bermal xwedana malê ye!
 • Beranî stewr li xwe nîne.
 • Berjêrî tuke rune, berjur tuke simêl in.
 • Bûye çoyê dest dînan.
 • Bi benî dijmin ne daketin bîrê.
 • Bi navranê xwe pît be!
 • Berike kune zikî bîrçî ye.
 • Berî malê cîran hilgire.
 • Bi çavên birçî zik têr nabe.
 • Birayî min î mezin li pêyê min xist
 • Birayê min î biçûk li pî min xist.
 • Ba merî bê text be, lê ma bêbext nebe!
 • Bextî reş meriyan ber nade.
 • Buxtan teniya bin tevê ye.
 • Bi guviştinê şîr nê der.
 • Bûkê bi bext xwedan text e.
 • Bê himi tunebûn e.
 • Bivirî te hênî di goncda ye.
 • Bê aqilî kurîya gîrê mezin e.
 • Bizinê kulek tim ê çilek e.
 • Bi beçîyek pirtan nê bûyîn mêr.
 • Cîran berî birê ye
 • Cîranî çê ji birê pêşvatir e
 • Comardî bi dayînê dibe
 • Cîran derîyê malê ye
 • Cîranî mixtacî xwê yê cîrêne
 • Çilek tu zeman têr nabe
 • Cîranê xweş şênîya wara ne
 • Canik û camêr, jin û mer
 • Can nê şunê, mal tê şunê
 • Cimatê dînan nabe
 • Cîranî xîrab merîan xwedan tişt dike
 • Camerî karê her kesî nîne
 • Cîran cîranê xwe nas dike
 • Çi kirîye li deran, ew tê ber nigan
 • Cîger nê teslîm kirin pisikê
 • Çalî kun pîne nagirê
 • Cilê ku li ser rûnîştî kêr meke
 • Çav têr nebû, zik têr nabe
 • Camêr e, şêrê şêra ne
 • Çerme sane çerme seane
 • Dilî fere şewq û çira
 • Malê bi ga bi golik nabe
 • Mala xwe kire zêr
 • Pîşta xwe da sêr
 • Çîva ber gana
 • Bikute bikute xwe danena
 • Dîna, nasbike li şîna
 • Devî me yî ceribandî
 • Ji mastî xelkê xwaştir e
 • Bi benî xelkê xwe bermede bîrê
 • Heta ku dew newe şîr
 • Tirk navin eşîr
 • Î ku dew kayî ê qunê ji bake
 • Ji qara kete bin bara
 • Sewê xatira kete tirba gawira
 • Kerê Alîka dagerîne qalika
 • Berxê çê li ber kozê belî ye
 • Karkirê xwe me, şîrinê xelkê me
 • Kerra bi gu meke
 • Bûka li ser haspê, kes nizane qismeta kê
 • Genim kkete çala nare mala
 • Dengê kûra nare kerra
 • Ga mir kêrê lê pir bivin
 • Kevirî di şuna xwe da giran e
 • Navî giran e mezelî wêran e
 • Lawikê malê çû eskerê hat ku kerê berê
 • Bi çukê mala kuçîkê malane
 • Ez ne biçukê bira bim, ma kuçîkê heft kerîya bim
 • Fêda çavekî bi çavekî tune
 • Sêvê rind para herçê ye
 • Qirfê li te bi berf bin
 • Jinikê mêra nênikê mêran e
 • Mirinê kêr hat ê berve gur bizire
 • Zikê têr hale yê birçî neyê
 • Zikê ku pîzav xwarî yê bişewite
 • Mêrkî li hespî xelkê ye timî peya ye
 • Nanê bi nanê ye
 • Piştê bizinê xurî a nanî şivên bixwe
 • Pezê ku jî kerîya veqetî gurê bixwe
 • Devî ku xwarî yê fedî bike.
 • Keçel bi pereyê xwe helawê dixwe
 • Eraban ku karê xwe nebûn ê hêştira qetran kin
 • Golikî pîs ê li xwedana vegere
 • Şorê bi dizikî yê li malê dolê yê
 • Kuçikî bi zorê bişînî pêz xêre nabe
 • Di serê xwe bibire di berê xwe nabire
 • Bi mêr be ji xwe rindtir bi cîran be ji xwe çêtîr
 • Berê xwangê berva bira berê bira berve gura
 • Bi vî devî bi vê qunê, herê diziya bizinê
 • Westîya kir vêsîya xwar
 • Sêwîya rokê têr xwar, heft cara mala barkir
 • Kara li şunê bizinê mexelê
 • Beran bi duw yê xwe naêşe
 • Serê şikeştî di bin kumê xwe da
 • Çavê li derîya, Xwelî bi serîya
 • Kurmî darê yî ji darê
 • Bihata mîvanekî bi xêr, vê ra bixwinî têre têr
 • Xizana bi halê xwe bizana, riza bixwarina
 • Xizanî nezane
 • Hespî çê qamçîyê di xwe nagîne
 • Bîr bi dewla tiji navin
 • Devî siwêr mêske hespê nalke
 • Te ku ra girî te ku ra bihecî
 • Xalan xelk in, apan milk in
 • Relê bukê vi bukê ra
 • Nanekê bixwe bi qînat, bizewice ji dereke bi kok û bi binat
 • Ji hespê dêhat li kerê nihişt
 • Bang kirina xwe bi gakî, şora xwe bi perakî
 • Serê xwaş balgiha nagre
 • Dîna ne gunê xwedane xwe gunê

Hin gotinên pêşîyan ji Kurdên anatolya navîn Herêm: Xelikan (Dondurma)[biguhêre]

 • Qantir çiqes bi biha be, tim dûle Kera ne
 • Çune Konyê ketina qata, serî xwe ratidine mîna Tota
 • me mêjandin bipêsîra, dane dest êsîra
 • Dil hay ji Derning ne ye
 • Bizina gurî, ber dêwir tiqurrî
 • Qilic qeytan, zirt meydan
 • Bûke Ziman tune, Xwasîye îman tune
 • xwedanê sabre bûye Mîre Misrê
 • Dev Qaric e (orak), Zik Sarînc e
 • şorê mîna tire Bizina ye
 • Çend sala çû seferê, hat tim Kerê berê
 • Çi tune, kum tune
 • Kavir lîstin Mipîra, seri hekandin
 • ser serî keçelo, hata wextê Zerdela
 • Kel kelekî biqelmusk e
 • Erewa kû işe xwe newûn e tapane Hiştira qetrankin
 • dev Hakîm e, mal kuling e
 • Pîra bavêne bîro
 • mala Diza, quça Gûza
 • Mûjê riş in, ê di berîye axa da ne
 • Keça bi Dîna, biçerîne
 • Gur yarî xwe navê
 • Mişke erdê bikole, biserxwe ke
 • helûnê Mişkî kur, ê berê kola ye
 • Gîhaye rabe liser tûpî xwe birize
 • berê xwunga berve Brayê, berî Brayî berve Çîya ye
 • heft Bave çe, tim şîrî De
 • Ba li Darê nexe Dar naleqe
 • Rûvî di qula xwe helnehat, Herçek di boça xwe girêda
 • ma şorek ber Dîna nekeve
 • berf jî ê gewr e, kûçkê pêde gûdikin
 • barî Kera gran nebe, ker perê nare
 • Royî swada nede te, î îkûndû çi tîna xwe hebe