Modul:ziman/dane3/e

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at Modul:ziman/dane3/e/belge

local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["ebg"] = {
	"Ebughu",
	"Q35294",
	"nic-lcr",
	scripts = Latn,
}

m["ebk"] = {
	"Eastern Bontoc",
	nil,
	"phi",
	aliases = {"Eastern Bontok"},
	scripts = Latn,
}

m["ebr"] = {
	"Ebrié",
	"Q36644",
	"alv-ptn",
	scripts = Latn,
}

m["ebu"] = {
	"Embu",
	"Q35318",
	"bnt-kka",
	scripts = Latn,
}

m["ecr"] = {
	"Eteocretan",
	"Q35461",
	scripts = {"Grek"},
}

m["ecs"] = {
	"Ecuadorian Sign Language",
	"Q3436769",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["ecy"] = {
	"Eteocypriot",
	"Q35309",
	scripts = {"Cprt"},
}

m["eee"] = {
	"E",
	"Q35386",
	"qfa-mix",
	aliases = {"Kjang E"},
	scripts = {"Hani", "Latn"},
}

m["efa"] = {
	"Efai",
	"Q3813297",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["efe"] = {
	"Efe",
	"Q56354",
	"csu-mle",
	scripts = Latn,
}

m["efi"] = {
	"Efik",
	"Q35377",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["ega"] = {
	"Ega",
	"Q3914927",
	"alv",
	scripts = Latn,
}

m["egl"] = {
	"emilî",
	"Q1057898",
	"roa-git",
	aliases = {"emilîno"},
	scripts = Latn,
	wikimedia_codes = {"eml"},
}

m["ego"] = {
	"Eggon",
	"Q35300",
	"nic-pls",
	scripts = Latn,
}

m["egy"] = {
	"misrî",
	"Q50868",
	"egx",
	aliases = {"misriya kevnar"},
	scripts = {"Latinx", "Egyp", "Egyd"},
}

m["ehu"] = {
	"Ehueun",
	"Q3441392",
	"alv-nwd",
	scripts = Latn,
}

m["eip"] = {
	"Eipomek",
	"Q5349839",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["eit"] = {
	"Eitiep",
	"Q5350030",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["eiv"] = {
	"Askopan",
	"Q56324",
	"paa-nbo",
	aliases = {"Eivo"},
	scripts = Latn,
}

m["eja"] = {
	"Ejamat",
	"Q6269820",
	"alv-jfe",
	scripts = Latn,
}

m["eka"] = {
	"Ekajuk",
	"Q35250",
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["eke"] = {
	"Ekit",
	"Q3509628",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["ekg"] = {
	"Ekari",
	"Q5350305",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["eki"] = {
	"Eki",
	"Q5350418",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["ekl"] = {
	"Kolhe",
	"Q6426945",
	"mun",
	-- FIXME, this should probably be called "Kol (Bangladesh)" as the
	-- canonical name, Kolhe is hardly used.
	aliases = {"Kol", "Kol (Bangladesh)"},
	scripts = Latn,
}

m["ekm"] = {
	"Elip",
	"Q12952414",
	"nic-ymb",
	scripts = Latn,
}

m["eko"] = {
	"Koti",
	"Q29930",
	"bnt-mak",
	scripts = Latn,
}

m["ekp"] = {
	"Ekpeye",
	"Q35254",
	"alv-igb",
	scripts = Latn,
}

m["ekr"] = {
	"Yace",
	"Q36901",
	"alv-ido",
	scripts = Latn,
}

m["eky"] = {
	"Eastern Kayah",
	"Q25559417",
	"kar",
	scripts = {"Kali"},
}

m["ele"] = {
	"Elepi",
	"Q5359444",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["elh"] = {
	"El Hugeirat",
	"Q5351410",
	"nub-hil",
	scripts = Latn,
}

m["eli"] = {
	"Nding",
	"Q36176",
	"alv-tal",
	scripts = Latn,
}

m["elk"] = {
	"Elkei",
	"Q5364210",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["elm"] = {
	"Eleme",
	"Q3914427",
	"nic-ogo",
	scripts = Latn,
}

m["elo"] = {
	"El Molo",
	"Q56719",
	"cus",
	scripts = Latn,
}

m["elu"] = {
	"Elu",
	"Q3364594",
	"poz-aay",
	scripts = Latn,
}

m["elx"] = {
	"îlamî",
	"Q35470",
	"qfa-iso",
	scripts = {"Xsux"},
}

m["ema"] = {
	"Emai",
	"Q35428",
	"alv-eeo",
	-- FIXME, Emai is properly one of the dialects of Aoma
	otherNames = {"Aoma", "Ora", "Emai-Iuleha-Ora"},
	scripts = Latn,
}

m["emb"] = {
	"embalohî",
	"Q5369424",
	"poz",
	otherNames = {"palin", "parî", "sangau", "sanggau"},
	aliases = {"maloh", "malo", "matoh", "mbaloh", "memaloh"},
	varieties = {"kalis"},
	scripts = Latn,
}

m["eme"] = {
	"Emerillon",
	"Q3588942",
	"tup-gua",
	otherNames = {"Emerilon", "Emerion", "Mereo", "Melejo", "Mereyo", "Teco"},
	scripts = Latn,
}

m["emg"] = {
	"Eastern Meohang",
	"Q12952840",
	"sit-kie",
	scripts = {"Deva"},
}

m["emi"] = {
	"mûssaû-emîrakî",
	"Q6943093",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["emk"] = {
	"Eastern Maninkakan",
	"Q11002130",
	"dmn-mnk",
	scripts = {"Latn", "Arab", "Nkoo"},
}

m["emm"] = {
	"Mamulique",
	"Q3285082",
	"nai-pak",
	scripts = Latn,
}

m["emn"] = {
	"Eman",
	"Q5368975",
	"nic-tvc",
	scripts = Latn,
}

m["emp"] = {
	"Northern Emberá",
	"Q2391297",
	"sai-chc",
	scripts = Latn,
}

m["ems"] = {
	"alutîqî",
	"Q27992",
	"ypk",
	scripts = Latn,
}

m["emu"] = {
	"Eastern Muria",
	"Q12952883",
	"dra",
	ancestors = {"gon"},
}

m["emw"] = {
	"Emplawas",
	"Q5374265",
	"poz-tim",
	scripts = Latn,
}

m["emx"] = {
	"Erromintxela",
	"Q1122188",
	"qfa-mix",
	ancestors = {"eu", "rom"},
	scripts = Latn,
}

m["emy"] = {
	"Epigraphic Mayan",
	"Q301355",
	"myn",
	otherNames = {"Classic Ch'olti'an", "Ch'olti'"},
	scripts = {"Maya"},
}

m["ena"] = {
	"Apali",
	"Q3504201",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["enb"] = {
	"Markweeta",
	"Q56874",
	"sdv-nma",
	scripts = Latn,
}

m["enc"] = {
	"En",
	"Q3504110",
	"qfa-buy",
	scripts = Latn,
}

m["end"] = {
	"Ende",
	"Q2067656",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["enf"] = {
	"Forest Enets",
	"Q30249597",
	"syd",
	scripts = Latn,
}

m["enh"] = {
	"Tundra Enets",
	"Q25559411",
	"syd",
	scripts = Latn,
}

m["enl"] = {
	"Enlhet",
	"Q15462671",
	"sai-mas",
	otherNames = {"Lengua"},
	scripts = Latn,
}

m["enm"] = {
	"inglîziya navîn",
	"Q36395",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ang"},
	entry_name = {
		from = {"[ĀÁ]", "[āá]", "[ǢǼ]", "[ǣǽ]", "Ċ", "ċ", "[ĒÉĖ]", "[ēéė]", "Ġ", "ġ", "[ĪÍ]", "[īí]", "[ŌÓ]", "[ōó]", "[ŪÚ]", "[ūú]", "[ȲÝ]", "[ȳý]", MACRON, ACUTE, DOTABOVE},
		to  = {"A", "a", "Æ", "æ", "C", "c", "E", "e", "G", "g", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}},
}

m["enn"] = {
	"Engenni",
	"Q3915365",
	"alv-dlt",
	scripts = Latn,
}

m["eno"] = {
	"Enggano",
	"Q2669164",
	"poz",
	scripts = Latn,
}

m["enq"] = {
	"Enga",
	"Q1143040",
	"paa-eng",
	scripts = Latn,
}

m["enr"] = {
	"Emem",
	"Q5370369",
	"paa-pau",
}

m["enu"] = {
	"Enu",
	"Q5380858",
	"tbq-lol",
}

m["env"] = {
	"Enwan",
	"Q3438334",
	"alv-yek",
	scripts = Latn,
}

m["enw"] = {
	"Enwang",
	"Q11134434",
	"nic-lcr",
	aliases = {"Enwan"},
	scripts = Latn,
}

m["enx"] = {
	"Enxet",
	"Q15462609",
	"sai-mas",
	otherNames = {"Lengua"},
	scripts = Latn,
}

m["eot"] = {
	"Eotile",
	"Q3915347",
	"alv-ptn",
	otherNames = {"Beti"},
	scripts = Latn,
}

m["epi"] = {
	"Epie",
	"Q35291",
	"alv-dlt",
	scripts = Latn,
}

m["era"] = {
	"Eravallan",
	"Q5385061",
	"dra",
}

m["erg"] = {
	"Sie",
	"Q426254",
	"poz-occ",
	scripts = Latn,
}

m["erh"] = {
	"Eruwa",
	"Q3441244",
	"alv-swd",
	scripts = Latn,
}

m["eri"] = {
	"Ogea",
	"Q7079984",
	"ngf-mad",
	otherNames = {"Erima"},
	scripts = Latn,
}

m["erk"] = {
	"South Efate",
	"Q3449070",
	"poz-vnc",
	otherNames = {"Efate", "Vate", "Vaté"},
	scripts = Latn,
}

m["ero"] = {
	"Horpa",
	"Q56854",
	"sit-rgy",
	otherNames = {"Ergong", "Danba", "Stau", "rTau", "Rtau", "Daofuhua", "Bawang", "Bopa", "Dawu", "Geshitsa", "Geshiza", "Geshizahua", "Hor", "Huo'er", "Hórsók", "Nyagrong-Minyag", "Pawang", "Rgu", "Western rGyalrong", "Western Gyarong", "Western Jiarong", "Xinlong-Muya"},
}

m["err"] = {
	"Erre",
	"Q10488401",
	"qfa-iso",
	scripts = Latn,
}

m["ers"] = {
	"Ersu",
	"Q12952417",
	"sit-qia",
	otherNames = {"Duoxu", "Erhsu"},
	scripts = Latn, -- also Ersu Shaba
}

m["ert"] = {
	"Eritai",
	"Q56376",
	"paa-lkp",
	scripts = Latn,
}

m["erw"] = {
	"Erokwanas",
	"Q5395296",
	"poz-hce",
	scripts = Latn,
}

m["ese"] = {
	"Ese Ejja",
	"Q2980381",
	"sai-tac",
	otherNames = {"Tiatinagua"},
	scripts = Latn,
}

m["esh"] = {
	"eştehardî",
	"Q12952418",
	"xme-ttc",
	scripts = {"fa-Arab", "Latn"},
	ancestors = {"xme-ttc-sou"},
}

m["esi"] = {
	"North Alaskan Inupiatun",
	nil,
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["esk"] = {
	"Northwest Alaska Inupiatun",
	"Q25559714",
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["esl"] = {
	"Egyptian Sign Language",
	"Q5348443",
	"sgn",
}

m["esm"] = {
	"Esuma",
	"Q16927555",
	"alv-kwa",
	scripts = Latn,
}

m["esn"] = {
	"Salvadoran Sign Language",
	"Q7406492",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["eso"] = {
	"Estonian Sign Language",
	"Q3196221",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["esq"] = {
	"Esselen",
	"Q1294243",
	"qfa-iso",
	scripts = Latn,
}

m["ess"] = {
	"Central Siberian Yupik",
	"Q27993",
	"ypk",
	otherNames = {"Central Siberian Yup'ik", "St. Lawrence Yupik", "St. Lawrence Yup'ik", "St. Lawrence Eskimo", "Siberian Yupik", "Siberian Yup'ik", "Siberian Yupik Eskimo", "Siberian Yup'ik Eskimo", "St. Lawrence Island Eskimo", "St. Lawrence Island Yupik", "St. Lawrence Island Yup'ik"},
	scripts = {"Cyrl"},
}

m["esu"] = {
	"yupîkiya navendî",
	"Q21117",
	"ypk",
	scripts = Latn,
}

m["esy"] = {
	"Eskayan",
	"Q867086",
	"art",
	scripts = Latn, -- also its own native script
}

m["etb"] = {
	"Etebi",
	"Q11002851",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["etc"] = {
	"Etchemin",
	"Q5402493",
	"alg-eas",
	scripts = Latn,
}

m["eth"] = {
	"Ethiopian Sign Language",
	"Q3501903",
	"sgn",
}

m["etn"] = {
	"Eton (Vanuatu)",
	"Q3059362",
	"poz-oce",
	aliases = {"Eton"},
	scripts = Latn,
}

m["eto"] = {
	"Eton (Cameroon)",
	"Q35317",
	"bnt-btb",
	aliases = {"Eton"},
	scripts = Latn,
}

m["etr"] = {
	"Edolo",
	"Q5340184",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["ets"] = {
	"Yekhee",
	"Q3915848",
	"alv-yek",
	otherNames = {"Afenmai", "Afemai", "Etsako"},
	scripts = Latn,
}

m["ett"] = {
	"etrûskî",
	"Q35726",
	"qfa-tyn",
	scripts = {"Ital"},
	translit_module = "Ital-translit",
}

m["etu"] = {
	"Ejagham",
	"Q35296",
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["etx"] = {
	"Eten",
	"Q3915392",
	"nic-beo",
	scripts = Latn,
}

m["etz"] = {
	"Semimi",
	"Q10950308",
	"paa-mai",
	scripts = Latn,
}

m["eve"] = {
	"evenî",
	"Q29960",
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl", "Latn"},
	entry_name = {
	from = {"[Ӣ]", "[ӣ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", MACRON, DOTBELOW, DOTABOVE},
	to  = { "И",  "и",  "У",  "у" }},
	translit_module = "eve-translit",
}

m["evh"] = {
	"Uvbie",
	"Q3441344",
	"alv-swd",
	scripts = Latn,
}

m["evn"] = {
	"evenkî",
	"Q30004",
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl"},
	entry_name = {
		from = {"[Ӣ]", "[ӣ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", MACRON, DOTBELOW, DOTABOVE},
		to  = { "И",  "и",  "У",  "у" }},
	translit_module = "evn-translit",
}

m["ewo"] = {
	"ewondoyî",
	"Q35459",
	"bnt-btb",
	otherNames = {"kolo"},
	scripts = Latn,
}

m["ext"] = {
	"extremaduranî",
	"Q30007",
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
}

m["eya"] = {
	"eyakî",
	"Q27480",
	"xnd",
	scripts = Latn,
}

m["eyo"] = {
	"Keiyo",
	"Q56856",
	"sdv-nma",
	scripts = Latn,
}

m["eza"] = {
	"Ezaa",
	"Q11921436",
	"alv-igb",
	ancestors = {"izi"},
	aliases = {"Ezza", "Eza"},
	scripts = Latn,
}

m["eze"] = {
	"Uzekwe",
	"Q3502244",
	"nic-ucn",
	scripts = Latn,
}

return m