Modul:ziman/dane3/a

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at Modul:ziman/dane3/a/belge

local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

-- Punctuation to be used for standardChars field
local PUNCTUATION = ' !#%&*+,-./:;<=>?@^_`|~\'()'

-- Use these in "scripts" to save a little memory.
local Arab = {"Arab"}
local Cyrl = {"Cyrl"}
local Deva = {"Deva"}
local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["aaa"] = {
	"gotuoyî",
	"Q35463",
	"alv-yek",
	aliases = {"otuo"},
	scripts = Latn,
}

m["aab"] = {
	"alumu-tesuyî",
	"Q35034",
	"nic-alu",
	otherNames = {"alumuyî", "tesuyî"},
	scripts = Latn,
}

m["aac"] = {
	"ariyî",
	"Q1811224",
	"paa-pag",
	scripts = Latn,
}

m["aad"] = {
	"amalî",
	"Q56708",
	"paa-iwm",
	otherNames = {"alaiyî"},
	scripts = Latn,
}

-- "aae" IS TREATED AS "sq", SEE WT:LT

m["aaf"] = {
	"aranadanî",
	"Q3507928",
	"dra",
	aliases = {"eranadanî"},
	scripts = {"Mlym"},
}

m["aag"] = {
	"ambrakî",
	"Q4741706",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aah"] = {
	"abu' arapeşî",
	"Q4670715",
	"qfa-tor",
	otherNames = {"Abu'", "Ua"},
	scripts = Latn,
}

m["aai"] = {
	"arîfama-mînîafîayî",
	"Q4790560",
	"poz-ocw",
	otherNames = {"arîfamayî", "mînîafîayî"},
	scripts = Latn,
}

m["aak"] = {
	"ankaveyî",
	"Q3446690",
	"ngf",
	aliases = {"angaveyî"},
	scripts = Latn,
}

m["aal"] = {
	"afadeyî",
	"Q56434",
	"cdc-cbm",
	scripts = Latn,
}

m["aan"] = {
	"anambeyî",
	"Q3507873",
	"tup-gua",
	aliases = {"anambéyî"},
	scripts = Latn,
}

m["aao"] = {
	"erebiya sahrayî ya cezayirî",
	"Q56725",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["aap"] = {
	"pará arárayî",
	"Q56807",
	"sai-car",
	otherNames = {"arárayî"},
	scripts = Latn,
}

m["aaq"] = {
	"penobskotî",
	"Q3515185",
	"alg-abp",
	otherNames = {"abenakiya rojhilatî", "abnakiya rojhilatî"},
	scripts = Latn,
}

m["aas"] = {
	"aasayî",
	"Q56620",
	"cus",
	scripts = Latn,
}

-- "aat" IS TREATED AS "sq", SEE WT:LT

m["aau"] = {
	"abauyî",
	"Q3073568",
	"paa-spk",
	scripts = Latn,
}

m["aaw"] = {
	"solongyî",
	"Q7558834",
	"poz-ocw",
	otherNames = {"aroveyî", "araweyî"},
	scripts = Latn,
}

m["aax"] = {
	"mandobo atas",
	"Q12636156",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aaz"] = {
	"amarasî",
	"Q4740192",
	"poz-tim",
	scripts = Latn,
}

m["aba"] = {
	"Abeyî",
	"Q34833",
	"alv-lag",
	scripts = Latn,
}

m["abb"] = {
	"bankonî",
	"Q34860",
	"bnt-bsa",
	otherNames = {"Abo", "Bo", "Abaw", "Miang", "Mandouka"},
	scripts = Latn,
}

m["abc"] = {
	"ambala ayta",
	"Q3448896",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["abd"] = {
	"manîdeyî",
	"Q3399682",
	"phi",
	otherNames = {"camarines norte agta"},
	scripts = Latn,
}

m["abe"] = {
	"abenakî",
	"Q17502788",
	"alg-abp",
	otherNames = {"abenakiya rojavayî", "abnakî", "abnakiya rojavayî"},
	scripts = Latn,
}

m["abf"] = {
	"abaî sungayî",
	"Q4663287",
	"poz-san",
	scripts = Latn,
}

m["abg"] = {
	"abagayî",
	"Q3507954",
	"paa-kag",
	scripts = Latn,
}

m["abh"] = {
	"erebiya tajîkî",
	"Q56833",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
}

m["abi"] = {
	"abîdjî",
	"Q34781",
	"alv-lag",
	scripts = Latn,
}

m["abj"] = {
	"aka-beayî",
	"Q2356391",
	"qfa-ads",
	scripts = Latn,
}

m["abl"] = {
	"abûngî",
	"Q49215",
	"poz-lgx",
	scripts = Latn,
}

m["abm"] = {
	"abanyomî",
	"Q7502",
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["abn"] = {
	"abuayî",
	"Q34835",
	"nic-cde",
	scripts = Latn,
}

m["abo"] = {
	"abonî",
	"Q35121",
	"nic-tvn",
	aliases = {"Abɔ̃"},
	scripts = Latn,
}

m["abp"] = {
	"abenlen ayta",
	"Q3436621",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["abq"] = {
	"abazayî",
	"Q27567",
	"cau-abz",
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "abq-translit",
	override_translit = true,
}

m["abr"] = {
	"abronî",
	"Q34831",
	"alv-ctn",
	ancestors = {"ak"},
	otherNames = {"brongî"},
	scripts = Latn,
}

m["abs"] = {
	"ambonezî-malezî",
	"Q3124354",
	"crp",
	ancestors = {"ms"},
	scripts = Latn,
}

m["abt"] = {
	"ambulasî",
	"Q3508015",
	"paa-spk",
	scripts = Latn,
}

m["abu"] = {
	"abureyî",
	"Q34767",
	"alv-ptn",
	scripts = Latn,
}

m["abv"] = {
	"erebiya bahranî",
	"Q56576",
	"sem-arb",
	aliases = {"erebiya baharna"},
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["abw"] = {
	"pal", --"pi = palî hay jê hebin"
	"Q7126121",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["abx"] = {
	"abaknonî",
	"Q2820163",
	"poz-sbj",
	scripts = Latn,
}

m["aby"] = {
	"aneme wakeyî",
	"Q3508107",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["abz"] = {
	"abuiyî",
	"Q2822110",
	"qfa-tap",
	scripts = Latn,
}

m["aca"] = {
	"açaguwayî",
	"Q2822982",
	"awd",
	aliases = {"açawayî", "ajaguwayî"},
	scripts = Latn,
}

m["acb"] = {
	"ancáyî",
	"Q11130787",
	"nic-mom",
	scripts = Latn,
}

m["acd"] = {
	"gîkyodeyî",
	"Q35256",
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["ace"] = {
	"açehî",
	"Q27683",
	"cmc",
	scripts = {"Latn", "ms-Arab"},
	standardChars = "A-Za-z0-9ÈÉËÔÖèéëôö" .. PUNCTUATION, -- current orthography (not yet add Arab)
}

m["ach"] = {
	"açolî",
	"Q34926",
	"sdv-los",
	aliases = {"Akolî"},
	scripts = Latn,
}

m["aci"] = {
	"aka-karî",
	"Q2670418",
	"qfa-adn",
	otherNames = {"karî","Çarîarî"},
	scripts = Latn,
}

m["ack"] = {
	"aka-korayî",
	"Q3433680",
	"qfa-adn",
	otherNames = {"korayî"},
	scripts = Latn,
}

m["acl"] = {
	"akar-baleyî",
	"Q3436825",
	"qfa-ads",
	otherNames = {"baleyî", "beleyî", "akar-beleyî", "balawayî", "balwayî", "bojingijî"},
	scripts = Latn,
}

m["acm"] = {
	"erebiya iraqî",
	"Q56232",
	"sem-arb",
	aliases = {"erebiya mezopotamyayî"},
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["acn"] = {
	"açangî",
	"Q56582",
	"tbq-brm",
	otherNames = {"Xiandao", "Ngochang", "Ngachang"},
	scripts = Latn,
}

m["acp"] = {
	"akîpayiya rojhilatî ",
	"Q5329945",
	"nic-kmk",
	scripts = Latn,
}

m["acq"] = {
	"erebiya ta'îzzî adenî",
	"Q56579",
	"sem-arb",
	otherNames = {"erebiya yemenî ya başûrî"},
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["acr"] = {
	"açiyî",
	"Q34774",
	"myn",
	scripts = Latn,
}

m["acs"] = {
	"akroáyî",
	"Q2829146",
	"sai-jee",
	scripts = Latn,
}

m["acu"] = {
	"açuarî",
	"Q2823170",
	"sai-jiv",
	otherNames = {"açuar-şîwîarî"},
	scripts = Latn,
}

m["acv"] = {
	"açumawî",
	"Q56661",
	"nai-pal",
	scripts = Latn,
}

m["acw"] = {
	"erebiya hîcazî",
	"Q56608",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["acx"] = {
	"erebiya ummanî",
	"Q56630",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["acy"] = {
	"erebiya kibrisî",
	"Q56416",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	ancestors = {"acm"},
}

m["acz"] = {
	"açeronî",
	"Q34769",
	"alv-tal",
	aliases = {"aşeronî"},
	scripts = Latn,
}

m["ada"] = {
	"adangmeyî",
	"Q35141",
	"alv-gda",
	aliases = {"dangmeyî"},
	scripts = Latn,
}

m["adb"] = { -- rename or remove, see RFM
	"adabeyî",
	"Q36872",
	scripts = Latn,
}

m["add"] = {
	"dzodinkayî",
	"Q35266",
	"nic-nka",
	otherNames = {"lidzonkayî"},
	scripts = Latn,
}

m["ade"] = {
	"adeleyî",
	"Q27740",
	"alv-ntg",
	scripts = Latn,
}

m["adf"] = {
	"erebîya zufarî",
	"Q56565",
	"sem-arb",
	aliases = {"erebîya dhofarî"},
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["adg"] = {
	"andegerebînhayî",
	"Q3508123",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["adh"] = {
	"adholayî",
	"Q1971400",
	"sdv-los",
	scripts = Latn,
}

m["adi"] = {
	"adî",
	"Q56440",
	"sit-tan",
	otherNames = {"Abor", "Ashîngî", "Mînyongî", "Mîsîngî", "Padamî", "Panggî", "Pasî", "Şîmongî", "Ajukru"},
	scripts = Latn,
}

m["adj"] = {
	"Adyukruyî",
	"Q34738",
	"alv-lag",
	aliases = {"Adjukruyî", "Adyukroyî", "adîoukrouyî", "Ajukruyî"},
	scripts = Latn,
}

m["adl"] = {
	"gallongî",
	"Q2857892",
	"sit-tan",
	otherNames = {"galo"},
	scripts = Latn,
}

m["adn"] = {
	"adangî",
	"Q3398276",
	"qfa-tap",
	scripts = Latn,
}

m["ado"] = {
	"abuyî",
	"Q56659",
	"paa-ram",
	otherNames = {"adjorayî"},
	scripts = Latn,
}

m["adp"] = {
	"adapî",
	"Q3512402",
	"sit-tib",
	scripts = {"Tibt"},
	ancestors = {"dz"},
	wikipedia_article = "Dzongkha",		-- Considered a dialect of Dzongkha
}

m["adq"] = {
	"adangbeyî",
	"Q34730",
	"alv-gda",
	ancestors = {"ada"},
	otherNames = {"agotîmeyî"},
	scripts = Latn,
}

m["adr"] = {
	"adonarayî",
	"Q4684505",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["ads"] = {
	"Zimanê destan ê adamorobeyî",
	"Q27709",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["adt"] = {
	"adnyamatanhayî",
	"Q2225391",
	"aus-psw",
	scripts = Latn,
}

m["adu"] = {
	"adugeyî",
	"Q34734",
	"alv-nwd",
	ancestors = {"opa"},
	scripts = Latn,
	wikipedia_article = "Okpamheri language",
}

m["adw"] = {
	"amondawayî",
	"Q12626847",
	"tup-gua",
	aliases = {"amundavayî"},
	scripts = Latn,
}

m["ady"] = {
	"adîgeyî",
	"Q27776",
	"cau-cir",
	otherNames = {"çerkeziya rojava"},
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "ady-translit",
	override_translit = true,	
}

m["adz"] = {
	"adzerayî",
	nil,
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["aea"] = {
	"arebayî",
	"Q3509129",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["aeb"] = {
	"erebiya tunusî",
	"Q56240",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["aec"] = {
	"erebiya sa'îdî",
	"Q56592",
	"sem-arb",
	aliases = {"erebiya misrî ya jorîn"},
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["aed"] = {
	"zimanê destan li arjentînê",
	"Q3322073",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["aee"] = {
	"paşayiya bakur-rojhilat",
	"Q12642198",
	"inc-dar",
	otherNames = {"paşayî"},
	scripts = Latn,
}

m["aek"] = {
	"haekeyî",
	"Q5638166",
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["ael"] = {
	"ambeleyî",
	"Q34818",
	"nic-grf",
	scripts = Latn,
}

m["aem"] = {
	"aremî",
	"Q3507920",
	"mkh-vie",
	scripts = Latn,
}

m["aen"] = {
	"zimanê destan ê ermenî",
	"Q3446604",
	"sgn",
}

m["aeq"] = {
	"aerî",
	"Q3246741",
	"inc-wes",
	scripts = Arab,
	ancestors = {"inc-gup"},
}

m["aer"] = {
	"arrernteyiya rojavayî",
	"Q10728232",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["aes"] = {
	"alseayî",
	"Q2395641",
	otherNames = {"yaquina", "yakwina", "alseya", "yakona"}, -- names of the two dialects that make up the language
	scripts = Latn,
}

m["aeu"] = {
	"akeuyî",
	"Q4700657",
	"tbq-lol",
	otherNames = {"çepyayî"},
	scripts = Latn,
}

m["aew"] = {
	"ambakîç",
	"Q56642",
	"paa-ram",
	otherNames = {"aîon", "poraporayî"},
	scripts = Latn,
}

m["aey"] = {
	"ameleyî",
	"Q3508025",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["aez"] = {
	"aekayî",
	"Q16110528",
	"ngf",
	otherNames = {"aigayî", "orokaîvayî"}, -- last is the name of a macrolanguage
	scripts = Latn,
	wikipedia_article = "Orokaiva language", -- subvariety?
} 

m["afb"] = {
	"erebiya kendavî",
	"Q56385",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["afd"] = {
	"andaî",
	"Q4753480",
	"paa-arf",
	scripts = Latn,
}

m["afe"] = {
	"putukwamî",
	"Q3914930",
	"nic-ben",
	scripts = Latn,
}

m["afg"] = {
	"zimanê destan ê afganî",
	"Q4689093",
	"sgn",
}

m["afh"] = {
	"afrîhîlî",
	"Q384707",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["afi"] = {
	"akrukayî",
	"Q57003",
	"paa-ram",
	scripts = Latn,
}

m["afk"] = {
	"nanubayî",
	"Q6964416",
	"paa-arf",
	scripts = Latn,
}

m["afn"] = {
	"defakayî",
	"Q35174",
	"nic",
	scripts = Latn,
}

m["afo"] = {
	"eloyî",
	"Q3914066",
	"nic-plt",
	scripts = Latn,
}

m["afp"] = {
	"tapeî",
	"Q16887371",
	"paa-arf",
	scripts = Latn,
}

m["afs"] = {
	"kreyoliya afro-semînolî",
	"Q27867",
	"crp",
	ancestors = {"en"},
	scripts = Latn,
}

m["aft"] = {
	"afîttî",
	"Q3400829",
	"sdv-nyi",
	otherNames = {"Dîttî"},
	scripts = Latn,
}

m["afu"] = {
	"awutuyî",
	"Q34847",
	"alv-gng",
	aliases = {"efutuyî"},
	scripts = Latn,
}

m["afz"] = {
	"obokuîtayî",
	"Q7075258",
	"paa-lkp",
	scripts = Latn,
}

m["aga"] = {
	"aguanoyî",
	"Q3331203",
	scripts = Latn,
}

m["agb"] = {
	"legboyî",
	"Q35584",
	"nic-uce",
	scripts = Latn,
}

m["agc"] = {
	"agatuyî",
	"Q34732",
	"alv-ido",
	scripts = Latn,
}

m["agd"] = {
	"agarabiyî",
	"Q3399642",
	"paa-kag",
	scripts = Latn,
}

m["age"] = {
	"angalî",
	"Q10951553",
	"paa-eng",
	scripts = Latn,
}

m["agf"] = {
	"argunî",
	"Q12473346",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["agg"] = {
	"angorî",
	"Q3508100",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["agh"] = {
	"ngelîmayî",
	"Q7022266",
	"bnt-bta",
	scripts = Latn,
}

m["agi"] = {
	"agarîyayî",
	"Q663586",
	"mun",
	scripts = Deva,
}

m["agj"] = {
	"argobbayî",
	"Q29292",
	"sem-eth",
	scripts = {"ethî"},
}

m["agk"] = {
	"îsarog agtayî",
	"Q6078982",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["agl"] = {
	"fembeyî",
	"Q372927",
	"ngf",
	otherNames = {"agalayî"},
	scripts = Latn,
}

m["agm"] = {
	"angaatahayî",
	"Q3508001",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["agn"] = {
	"agutaynenî",
	"Q3399717",
	"phi-kal",
	scripts = Latn,
}

m["ago"] = {
	"taînaeyî",
	"Q7676186",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["agq"] = {
	"aghemî",
	"Q34737",
	"nic-rnw",
	scripts = Latn,
}

m["agr"] = {
	"aguarunayî",
	"Q1526530",
	"sai-jiv",
	scripts = Latn,
}

m["ags"] = {
	"esîmbî",
	"Q35260",
	"nic-bds",
	aliases = {"îsîmbî"},
	scripts = Latn,
}

m["agt"] = {
	"agtayiya kagayanî ya navendî",
	"Q5017296",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["agu"] = {
	"agwakatekî",
	"Q35091",
	"myn",
	aliases = {"aguacatekî", "aguakateko", "awakatek", "awakateko", "awakateka"},
	scripts = Latn,
}

m["agv"] = {
	"remontado agta",
	"Q3508085",
	"phi",
	otherNames = {"remontado dumagat", "sinauna", "hatang kayey"},
	scripts = Latn,
}

m["agw"] = {
	"kahuayî",
	"Q3191906",
	"poz-sls",
	scripts = Latn,
}

m["agx"] = {
	"aghulî",
	"Q36498",
	"cau-lzg",
	aliases = {"Agul"},
	scripts = Cyrl,
}

m["agy"] = {
	"altaya başûrî",
	"Q7569611",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["agz"] = {
	"mount îrîga agta",
	"Q6921432",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["aha"] = {
	"ahanta",
	"Q34729",
	"alv-ctn",
	scripts = Latn,
}

m["ahb"] = {
	"axamb",
	"Q2874710",
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["ahg"] = {
	"qimant",
	"Q35663",
	"cus",
	scripts = Latn,
}

m["ahh"] = {
	"aghu",
	"Q3436645",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["ahi"] = {
	"tîagbamrîn aîzî",
	"Q3400073",
	"kro-aiz",
	scripts = Latn,
}

m["ahk"] = {
	"akha",
	"Q56643",
	"tbq-lol",
	aliases = {"aka", "ako"},
	scripts = {"Latn", "Mymr", "Thai"},
	sort_key = {
		from = {"[%pๆ]", "[็-๎]", "([เแโใไ])([ก-ฮ])"},
		to  = {"", "", "%2%1"}},
}

m["ahl"] = {
	"îgo",
	"Q35412",
	"alv-ktg",
	scripts = Latn,
}

m["ahm"] = {
	"mobumrîn aîzî",
	"Q35967",
	"kro-aiz",
	scripts = Latn,
}

m["ahn"] = {
	"ahàn",
	"Q34723",
	"alv-aah",
	aliases = {"ahan", "ahaan"},
	scripts = Latn,
}

m["aho"] = {
	"ahomî",
	"Q34778",
	"tai-swe",
	scripts = {"Ahom"},
	translit_module = "Ahom-translit",
}

m["ahp"] = {
	"aproumu aîzî",
	"Q34810",
	"alv-kwa",
	scripts = Latn,
}

m["ahr"] = {
	"ahîranî",
	"Q15549890",
	"inc-wes",
	otherNames = {"xandeşî", "xandesî"},
	scripts = Deva,
	ancestors = {"psu"},
}

m["ahs"] = {
	"aşeyî",
	"Q34823",
	"nic-plc",
	scripts = Latn,
}

m["aht"] = {
	"ahtnayî",
	"Q21058",
	"ath-nor",
	scripts = Latn,
}

m["aia"] = {
	"arosî",
	"Q2863483",
	"poz-sls",
	scripts = Latn,
}

m["aib"] = {
	"aynuyî",
	"Q27927",
	"trk-kar",
	otherNames = {"ainu", "aynu", "ainu (çîn)", "aini", "eyni", "ejnu", "abdal", "aynú"},
	scripts = {"Arab", "Latn"},
}

m["aic"] = {
	"aînbaî",
	"Q3332149",
	"paa-brd",
	scripts = Latn,
}

m["aid"] = {
	"alngîthî",
	"Q3279409",
	"aus-pmn",
	scripts = Latn,
}

m["aie"] = {
	"amarayî",
	"Q2841180",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["aif"] = {
	"agî",
	"Q3331491",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aig"] = {
	"inglîziya kreyolî ya antîgua û barbud",
	"Q3244184",
	"crp",
	ancestors = {"en"},
	scripts = Latn,
}

m["aih"] = {
	"aî-çamî",
	"Q2827749",
	"qfa-kms",
	scripts = {"Latn", "Hani"},
}

m["aii"] = {
	"aramiya nû ya asûrî",
	"Q29440",
	"sem-nna",
	scripts = {"Syrc"},
}

m["aij"] = {
	"lîşanîd noşan",
	"Q3436467",
	"sem-nna",
	scripts = {"Hebr"},
}

m["aik"] = {
	"akeyî",
	"Q34808",
	"nic-pls",
	scripts = Latn,
}

m["ail"] = {
	"aîmeleyî",
	"Q3327418",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aim"] = {
	"aîmolî",
	"Q4697175",
	"tbq-kuk",
	scripts = {"Latn", "Beng"},
}

m["ain"] = {
	"aynuyî",
	"Q27969",
	"qfa-iso",
	aliases = {"aynuyî (Japonya)"},
	scripts = {"Kana", "Latn", "Cyrl"},
}

m["aio"] = {
	"aytonî",
	"Q3399725",
	"tai-swe",
	aliases = {"taî aytonî"},
	scripts = {"Mymr"},
}

m["aip"] = {
	"burumakokî",
	"Q5000984",
	"ngf-okk",
	scripts = Latn,
}

m["air"] = {
	"ayroranî",
	"Q3321131",
	"paa-tkw",
	scripts = Latn,
}

m["ait"] = {
	"arîkemî",
	"Q3446679",
	"tup",
	scripts = Latn,
}

m["aiw"] = {
	"aarî",
	"Q7495",
	"omv-aro",
	scripts = Latn,
}

m["aix"] = {
	"ayghonî",
	"Q3504287",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["aiy"] = {
	"aliyî",
	"Q34814",
	"alv-gbf",
	scripts = Latn,
}

m["aja"] = {
	"ajayî",
	"Q3237491",
	"csu-bkr",
	aliases = {"adjayî", "ajayî (Sudan)"},
	scripts = Latn,
}

m["ajg"] = {
	"adjayî",
	"Q35035",
	"alv-gbe",
	aliases = {"ajayî", "ajayî (Benîn)", "ajayî (Togo)", "ajagbe"},
	scripts = Latn,
}

m["aji"] = {
	"ajië",
	"Q2828867",
	"poz-cln",
	otherNames = {"howaîlou"},
	scripts = Latn,
}

m["ajn"] = {
	"andajînî",
	"Q16111302",
	"aus-wor",
	scripts = Latn,
}

m["ajp"] = {
	"erebiya başûrê şamê",
	nil,
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["ajt"] = {
	"erebiya cihû-tunusî",
	"Q56597",
	"sem-arb",
	scripts = {"Hebr"},
	ancestors = {"jrb"},
}

m["aju"] = {
	"erebiya cihû-fasî",
	"Q56595",
	"sem-arb",
	scripts = {"Hebr"},
	ancestors = {"jrb"},
}

m["ajw"] = {
	"ajawayî",
	"Q56645",
	"cdc-wst",
	scripts = Latn,
}

m["ajz"] = {
	"amrî karbî",
	"Q3508092",
	"tbq-kuk",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"mjw"},
}

m["akb"] = {
	"angkola batakî",
	"Q2640686",
	"btk",
	aliases = {"batak angkolayî"},
	scripts = {"Latn", "Batk"},
}

m["akc"] = {
	"mpur",
	"Q3327139",
	"paa-wpa",
	scripts = Latn,
}

m["akd"] = {
	"ukpet-ehom",
	"Q36618",
	"nic-ucr",
	scripts = Latn,
}

m["ake"] = {
	"akawaîo",
	"Q28059",
	"sai-car",
	aliases = {"acauayo", "acaguayo", "akawai", "acawai", "accawai"},
	scripts = Latn,
}

m["akf"] = {
	"akpayî",
	"Q34801",
	"alv-ido",
	scripts = Latn,
}

m["akg"] = {
	"anakalunguyî",
	"Q4750964",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["akh"] = {
	"angal heneng",
	"Q10950354",
	"paa-eng",
	scripts = Latn,
}

m["aki"] = {
	"aiome",
	"Q56735",
	"paa",
	aliases = {"aiom", "ayom"},
	scripts = Latn,
}

m["akj"] = {
	"jeru",
	"Q2919121",
	"qfa-adn",
	otherNames = {"aka-jeru"},
	scripts = {"Latn", "Deva"},
}

m["akk"] = {
	"akadî",
	"Q35518",
	"sem-eas",
	scripts = {"Xsux"},
}

m["akl"] = {
	"aklanon",
	"Q8773",
	"phi",
	otherNames = {"aklan", "akeanon"},
	scripts = Latn,
}

m["akm"] = {
	"aka-bo",
	"Q35361",
	"qfa-adn",
	otherNames = {"ba", "bo"},
	scripts = Latn,
}

m["ako"] = {
	"akurio",
	"Q56650",
	"sai-car",
	scripts = Latn,
}

m["akp"] = {
	"siwu",
	"Q36470",
	"alv-ntg",
	scripts = Latn,
}

m["akq"] = {
	"ak",
	"Q56654",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["akr"] = {
	"arakî",
	"Q2699882",
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["aks"] = {
	"akaselem",
	"Q34817",
	"nic-grm",
	otherNames = {"tchamba", "akasele", "tsamba"},
	scripts = Latn,
}

m["akt"] = {
	"akolet",
	"Q3330162",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["aku"] = {
	"akum",
	"Q34799",
	"nic-ykb",
	scripts = Latn,
}

m["akv"] = {
	"axvaxî",
	"Q56423",
	"cau-ava",
	scripts = Cyrl,
}

m["akw"] = {
	"akwa",
	"Q34802",
	"bnt-mbo",
	scripts = Latn,
}

m["akx"] = {
	"aka-kede",
	"Q3436816",
	"qfa-adc",
	otherNames = {"kede"},
	scripts = Latn,
}

m["aky"] = {
	"aka-kol",
	"Q3436784",
	"qfa-adc",
	otherNames = {"kol", "kawl", "aka-kawl", "bojingiji"},
	scripts = Latn,
}

m["akz"] = {
	"alabamayî",
	"Q1815020",
	"nai-mus",
	scripts = Latn,
}

m["ala"] = {
	"alago",
	"Q34813",
	"alv-ido",
	scripts = Latn,
}

m["alc"] = {
	"kawésqar",
	"Q56544",
	"aqa",
	otherNames = {"qawasqar", "alacaluf"},
	scripts = Latn,
}

m["ald"] = {
	"alladînî",
	"Q34837",
	"alv-lag",
	otherNames = {"alladyan", "allagian", "alaguian"},
	scripts = Latn,
}

m["ale"] = {
	"alêwîtî",
	"Q27210",
	"esx",
	scripts = Latn,
}

m["alf"] = {
	"alegeyî",
	"Q34815",
	"nic-ben",
	scripts = Latn,
}

m["alh"] = {
	"alawayî",
	"Q2147917",
	"aus-gun",
	scripts = Latn,
}

m["ali"] = {
	"amaimonî",
	"Q3327427",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["alj"] = {
	"alanganî",
	"Q3327423",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["alk"] = {
	"alakî",
	"Q2714690",
	"mkh",
	scripts = Latn,
}

m["all"] = {
	"allarî",
	"Q3393634",
	"dra",
	otherNames = {"çatanî"},
	scripts = {"Mlym"},
}

-- "aln" IS TREATED AS "sq", SEE WT:LT

m["alm"] = {
	"amblongî",
	"Q11022615",
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["alo"] = {
	"larike-wakasihu",
	"Q3217929",
	"poz-cma",
	scripts = Latn,
}

m["alp"] = {
	"aluneyî",
	"Q3327367",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["alq"] = {
	"algonquinî",
	"Q28092",
	"alg",
	ancestors = {"oj"},
	scripts = Latn,
}

m["alr"] = {
	"alutor",
	"Q28213",
	"qfa-cka",
	scripts = Cyrl,
}

m["alt"] = {
	"altayiya başûrî",
	"Q1991779",
	"trk-sib",
	aliases = {"Altaî", "Altay"},
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "Altai-translit",
}

m["alu"] = {
	"areareyî",
	"Q5160",
	"poz-sls",
	aliases = {"'are'areyî"},
	scripts = Latn,
}

m["alw"] = {
	"alaba",
	"Q56652",
	"cus",
	otherNames = {"alaba-k'abîna", "alaaba", "k'abîna"},
	scripts = Latn,
}

m["alx"] = {
	"amol",
	"Q3504260",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aly"] = {
	"alyawarr",
	"Q3327389",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["alz"] = {
	"alur",
	"Q56507",
	"sdv-los",
	scripts = Latn,
}

m["ama"] = {
	"amanayé",
	"Q3508053",
	"tup-gua",
	scripts = Latn,
}

m["amb"] = {
	"ambo",
	"Q3450142",
	"nic-tvn",
	scripts = Latn,
}

m["amc"] = {
	"amahuaca",
	"Q2669150",
	"sai-pan",
	scripts = Latn,
}

m["ame"] = {
	"yaneşa'",
	"Q3088540",
	"awd",
	otherNames = {"amueşa"},
	scripts = Latn,
}

m["amf"] = {
	"hamer-banna",
	"Q35764",
	"omv-aro",
	scripts = Latn,
}

m["amg"] = {
	"amurdag",
	"Q3360016",
	"aus-wdj",
	otherNames = {"amarag"},
	scripts = Latn,
}

m["ami"] = {
	"amîs",
	"Q35132",
	"map",
	otherNames = {"nataoran amîs"},
	scripts = Latn,
}

m["amj"] = {
	"amdang",
	"Q28335",
	"ssa-fur",
	otherNames = {"bîltînî", "mîmî"},
	scripts = Latn,
}

m["amk"] = {
	"ambayî",
	"Q1875885",
	"poz-hce",
	otherNames = {"wadapi-laut"},
	scripts = Latn,
}

m["aml"] = {
	"war-jaîntî",
	"Q56321",
	"aav-khs",
	scripts = Latn,
}

m["amm"] = {
	"amayî",
	"Q3446626",
	"qfa-mal",
	aliases = {"amayî (Gîneya nû)", "amayî (Papua gîneya nû)"},
	scripts = Latn,
}

m["amn"] = {
	"amanabî",
	"Q3327399",
	"paa-brd",
	scripts = Latn,
}

m["amo"] = {
	"amoyî",
	"Q34826",
	"nic-kne",
	otherNames = {"tîmap", "mapî", "amongî", "amapî", "amonî"},
	scripts = Latn,
}

m["amp"] = {
	"alamblakî",
	"Q56688",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["amq"] = {
	"amahaî",
	"Q3327384",
	"poz-cma",
	scripts = Latn,
}

m["amr"] = {
	"amarakaerî",
	"Q35128",
	"sai-har",
	scripts = Latn,
}

m["ams"] = {
	"amamî-oşîmayiya başûrî",
	"Q2840986",
	"jpx-ryu",
	scripts = {"Jpan"},
}

m["amt"] = {
	"amto",
	"Q56517",
	"paa-asa",
	scripts = Latn,
}

m["amu"] = {
	"amuzgoyî",
	"Q3501942",
	"omq",
	otherNames = {"amuzgoyiya guwerreroyî", "amuzgoyî bakurî", "amuzgoyî başûrî"},
	scripts = Latn,
}

m["amv"] = {
	"Ambelau",
	"Q2669214",
	"poz-cma",
	scripts = Latn,
}

m["amw"] = {
	"neo-aramiya rojavayî",
	"Q34226",
	"sem-arw",
	scripts = {"Armi", "Syrc", "Latn"},
}

m["amx"] = {
	"anmatyerre",
	"Q10412317",
	"aus-pam",
	otherNames = {"namfau"},
	scripts = Latn,
}

m["amy"] = {
	"amî",
	"Q12626835",
	"aus-dal",
	otherNames = {"ame", "amîjangal"},
	scripts = Latn,
}

m["amz"] = {
	"atampaya",
	"Q3446651",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["ana"] = {
	"andaquyî",
	"Q2846078",
	aliases = {"andaquí", "andakí", "andakî"},
	scripts = Latn,
}

m["anb"] = {
	"andoa",
	"Q2846171",
	"sai-zap",
	otherNames = {"şîmîgae", "semîgae", "gae", "gayî", "gaye", "sîavîrî", "katsakátî"},
	scripts = Latn,
}

m["anc"] = {
	"ngas",
	"Q35999",
	"cdc-wst",
	otherNames = {"angas", "angass", "karang", "kerang"},
	scripts = Latn,
}

m["and"] = {
	"ansus",
	"Q3513300",
	"poz-hce",
	scripts = Latn,
}

m["ane"] = {
	"xârâcùù",
	"Q3571097",
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["anf"] = {
	"anîmere",
	"Q34783",
	"alv-ktg",
	scripts = Latn,
}

m["ang"] = {
	"inglîziya kevn",
	"Q42365",
	"gmw",
	aliases = {"anglo-sakson"},
	scripts = {"Latinx", "Runr"},
	translit_module = "translit-redirect",
	entry_name = {
		from = {"[ĀÁ]", "[āá]", "[ǢǼ]", "[ǣǽ]", "Ċ", "ċ", "[ĒÉ]", "[ēé]", "Ġ", "ġ", "[ĪÍ]", "[īí]", "[ŌÓ]", "[ōó]", "[ŪÚ]", "[ūú]", "[ȲÝ]", "[ȳý]", MACRON, ACUTE, DOTABOVE},
		to  = {"A", "a", "Æ", "æ", "C", "c", "E", "e", "G", "g", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}},
	sort_key = {
		-- most dictionaries sort æ as if written ae, and þ/ð after t
		-- most dictionaries don't have ƿ at all (normalized to w); for now,
		-- put after w to keep them from cluttering up the w lists
		from = {"[æǣǽ]", "[þð]", "ƿ"},
		to  = {"ae", "t~", "w~"}},
}

m["anh"] = {
	"nendî",
	"Q6991554",
	"ngf-mad",
	otherNames = {"nent", "angaua"},
	scripts = Latn,
}

m["ani"] = {
	"andî",
	"Q34849",
	"cau-ava",
	scripts = Cyrl,
}

m["anj"] = {
	"anor",
	"Q56458",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["ank"] = {
	"goemayî",
	"Q35272",
	"cdc-wst",
	scripts = Latn,
}

m["anl"] = {
	"anu",
	"Q4777679",
	"sit-mru",
	otherNames = {"xaungtso", "anu-hkongso", "anu-hkongso çin"}, -- the last is the ISO's unattested blend of the names of its two dialects and half of the name of the place where it's spoken
	scripts = Latn,
}

m["anm"] = {
	"analî",
	"Q56235",
	"tbq-kuk",
	otherNames = {"anaal", "namfau"}, -- Namfau is actually a placename
	scripts = Latn,
}

m["ann"] = {
	"obolo",
	"Q36614",
	"nic-lcr",
	scripts = Latn,
}

m["ano"] = {
	"andoque",
	"Q2669225",
	"qfa-iso",
	scripts = Latn,
}

m["anp"] = {
	"angîka",
	"Q28378",
	"inc-eas",
	scripts = Deva,
	ancestors = {"bh"},
}

m["anq"] = {
	"jarawa",
	"Q2475526",
	"qfa-ong",
	aliases = {"jarawa (Hindistan)"},
	scripts = Latn,
}

m["anr"] = {
	"andhî",
	"Q4754314",
	"inc-sou",
	scripts = Deva,
	ancestors = {"pmh"},
}

m["ans"] = {
	"anserma",
	"Q3446613",
	"sai-chc",
	scripts = Latn,
}

m["ant"] = {
	"antakarînyayî",
	"Q921304",
	"aus-psw",
	scripts = Latn,
}

m["anu"] = {
	"anuak",
	"Q56677",
	"sdv-lon",
	aliases = {"anyua", "anywa", "anyuak"},
	scripts = Latn,
}

m["anv"] = {
	"denya",
	"Q35187",
	"nic-mam",
	scripts = Latn,
}

m["anw"] = {
	"anaang",
	"Q2845320",
	"nic-ief",
	otherNames = {"anang", "annang", "îbîbîoyiya rojavayî"},
	scripts = Latn,
}

m["anx"] = {
	"andra-hus",
	"Q2846195",
	"poz-aay",
	scripts = Latn,
}

m["any"] = {
	"anyî",
	"Q28395",
	"alv-ctn",
	aliases = {"anyînî"},
	scripts = Latn,
}

m["anz"] = {
	"anem",
	"Q56512",
	"paa",
	aliases = {"anêm"},
	scripts = Latn,
}

m["aoa"] = {
	"angolar",
	"Q34994",
	"crp",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"pt"},
}

m["aob"] = {
	"abom",
	"Q3446647",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aoc"] = {
	"pemon",
	"Q10729616",
	"sai-car",
	otherNames = {"arekuna", "arecuna"},
	scripts = Latn,
}

m["aod"] = {
	"andarum",
	"Q3507888",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["aoe"] = {
	"angal enen",
	"Q10951638",
	"paa-eng",
	scripts = Latn,
}

m["aof"] = {
	"bragat",
	"Q3507977",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aog"] = {
	"angoram",
	"Q56366", -- cf "Q6754745" for merged dialect
	"paa-lsp",
	otherNames = {"pondo", "kanda", "maramba"},
	scripts = Latn,
}

m["aoh"] = {
	"arma", -- spurious? "a possible but unattested extinct language",
	"Q3507971",
	"sai-chc",
	scripts = Latn,
}

m["aoi"] = {
	"anîndîlyakwa",
	"Q2714654",
	"aus-arn",
	aliases = {"enîndhîlyagwa"},
	scripts = Latn,
}

m["aoj"] = {
	"mufiyî",
	"Q3507881",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aok"] = {
	"arhö",
	"Q4790086",
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["aol"] = {
	"alor",
	"Q3332062",
	"poz",
	aliases = {"alorî"},
	scripts = Latn,
}

m["aom"] = {
	"ömie",
	"Q8078975",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aon"] = {
	"bumbîta arapeş",
	"Q3508044",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aor"] = {
	"aore",
	"Q12627129",
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["aos"] = {
	"taykatî",
	"Q7676018",
	"paa-brd",
	scripts = Latn,
}

m["aot"] = {
	"atong (Hindistan)",
	"Q5646",
	"tbq-bdg",
	aliases = {"atong", "a'tong"},
	scripts = Latn,
}

m["aou"] = {
	"a'ou",
	"Q16109994",
	"qfa-gel",
	otherNames = {"ayo", "a'ou gelao"},
	scripts = Latn, -- also Hani?
	wikipedia_article = "Gelao language",	-- might change, as A'ou is a dialect of Gelao
}

m["aox"] = {
	"atorada",
	"Q3507932",
	"awd",
	scripts = Latn,
}

m["aoz"] = {
	"uab meto",
	"Q3441962",
	"poz-tim",
	scripts = Latn,
}

m["apb"] = {
	"sa'a",
	"Q36294",
	"poz-sls",
	otherNames = {"malaîtayiya başûr", "apae'aa"},
	scripts = Latn,
}

m["apc"] = {
	"erebiya bakûrê şamê",
	"Q22809485",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["apd"] = {
	"erebiya sudanî",
	"Q56573",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["ape"] = {
	"bukiyîpî",
	"Q3507895",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["apf"] = {
	"pahanan agta",
	"Q7135432",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["apg"] = {
	"ampanangî",
	"Q4748035",
	"poz",
	scripts = Latn,
}

m["aph"] = {
	"athpare",
	"Q3449126",
	"sit-kie",
	otherNames = {"athpariya"},
	scripts = {"Deva", "Latn"},
}

m["api"] = {
	"apiaká",
	"Q3507941",
	"tup-gua",
	aliases = {"apiacá"},
	scripts = Latn,
}

m["apj"] = {
	"xîkarîyayî",
	"Q28277",
	"apa",
	aliases = {"xîkarîyayiya apaçî"},
	scripts = Latn,
}

m["apk"] = {
	"apaçiya deştan",
	"Q27861",
	"apa",
	aliases = {"apaçiya kiowa"},
	scripts = Latn,
}

m["apl"] = {
	"lipan",
	"Q28269",
	"apa",
	aliases = {"apaçiya lipan"},
	scripts = Latn,
}

m["apm"] = {
	"çîrîkawayî",
	"Q13368",
	"apa",
	otherNames = {"mescalero", "mescalero-çîrîkahua apaçî"}, -- two dialects combined by Ethnologue
	scripts = Latn,
}

m["apn"] = {
	"apinayé",
	"Q2858311",
	"sai-mje",
	aliases = {"apinajé", "apinagé", "apinaye", "apinaje", "apinage"},
	scripts = Latn,
}

m["apo"] = {
	"ambul",
	"Q12627135",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["app"] = {
	"apma",
	"Q2669188",
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["apq"] = {
	"a-pucikwar",
	"Q28466",
	"qfa-adc",
	scripts = Latn,
}

m["apr"] = {
	"arop-lokep",
	"Q2863482",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["aps"] = {
	"arop-sissano",
	"Q12627242",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["apt"] = {
	"apatanî",
	"Q56306",
	"sit-tan",
	otherNames = {"apa tanî", "taniyî"},
	scripts = Latn,
}

m["apu"] = {
	"apurinã",
	"Q2859081",
	"awd",
	scripts = Latn,
}

m["apv"] = {
	"alapmunte",
	"Q16110782",
	"sai-nmk",
	scripts = Latn,
}

m["apw"] = {
	"apaçiya rojava",
	"Q28060",
	"apa",
	scripts = Latn,
}

m["apx"] = {
	"aputayî",
	"Q12473343",
	"poz-tim",
	scripts = Latn,
}

m["apy"] = {
	"apalayî",
	"Q2736980",
	"sai-car",
	aliases = {"apalaí"},
	scripts = Latn,
}

m["apz"] = {
	"safeyoka",
	"Q7398693",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aqc"] = {
	"arçî",
	"Q34915",
	"cau-lzg",
	scripts = Cyrl,
}

m["aqd"] = {
	"amparî dogon",
	"Q4748057",
	"nic-dgw",
	scripts = Latn,
}

m["aqg"] = {
	"arîgîdî",
	"Q34829",
	"alv-von",
	scripts = Latn,
}

m["aqm"] = {
	"atohwaim",
	"Q11732297",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aqn"] = {
	"altaya bakurî",
	"Q7058116",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["aqp"] = {
	"atakapa",
	"Q10975683",
	"qfa-iso",
	otherNames = {"akokisa", "orkoquiza", "atakapaya rojhilatî", "atakapaya rojavayî"},
	scripts = Latn,
}

m["aqr"] = {
	"arhâ",
	"Q4790085",
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["aqt"] = {
	"angaité",
	"Q15736037",
	"sai-mas",
	scripts = Latn,
}

m["aqz"] = {
	"akuntsu",
	"Q4701960",
	"tup",
	scripts = Latn,
}

m["arc"] = {
	"aramî",
	"Q28602",
	"sem-ara",
	-- varieties are in [[Module:etymology language/data]]
	scripts = {"Hebr", "Armi", "Syrc", "Palm", "Nbat", "Phnx", "Mand", "Samr", "Hatr"},
	translit_module = "translit-redirect",
	entry_name = {
		from = {"[" .. u(0x0591) .. "-" .. u(0x05BD) .. u(0x05BF) .. "-" .. u(0x05C5) .. u(0x05C7) .. "]", "[" .. u(0x0304) .. u(0x0308) .. u(0x0331) .. u(0x0730) .. "-" .. u(0x0748) .. "]" },
		to  = {}} ,
}

m["ard"] = {
	"arabana",
	"Q3507959",
	"aus-kar",
	scripts = Latn,
}

m["are"] = {
	"arrernteya rojavayî",
	"Q12645549",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["arh"] = {
	"arhuako",
	"Q2640621",
	"cba",
	otherNames = {"îka"},
	scripts = Latn,
}

m["ari"] = {
	"arîkara",
	"Q56539",
	"cdd",
	scripts = Latn,
}

m["arj"] = {
	"arapaso",
	"Q12627166",
	"sai-tuc",
	scripts = Latn,
}

m["ark"] = {
	"arîkapûyî",
	"Q3446640",
	"sai-mje",
	scripts = Latn,
}

m["arl"] = {
	"arabela",
	"Q2591221",
	"sai-zap",
	scripts = Latn,
}

m["arn"] = {
	"mapuçî",
	"Q33730",
	"sai-ara",
	scripts = Latn,
	otherNames = {"mapuçî", "mapudungün", "mapuzugün", "mapudungu", "arawkanî"},
}

m["aro"] = {
	"araona",
	"Q958414",
	"sai-tac",
	scripts = Latn,
}

m["arp"] = {
	"arapaho",
	"Q56417",
	"alg-ara",
	scripts = Latn,
}

m["arq"] = {
	"erebiya cezayirî",
	"Q56499",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["arr"] = {
	"arara-karo",
	"Q35539",
	"tup",
	otherNames = {"karo", "karo (Brazîlya)", "ramarama", "îtanga", "îtogapukî", "îtogapúkî", "ntogapîdî", "ntogapîgî", "arára", "arára de Rondonia", "arára do Jiparaná", "uruku", "urukú"},
	scripts = Latn,
}

m["ars"] = {
	"erebiya necdî",
	"Q56574",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["aru"] = {
	"arua",
	"Q2746221",
	"auf",
	aliases = {"aruá", "arawa", "arawá"}, -- extinct, northern Brazil, cf. 'arx'
	scripts = Latn,
}

m["arv"] = {
	"arbore",
	"Q56883",
	"cus",
	scripts = Latn,
}

m["arw"] = {
	"arawak",
	"Q2655664",
	"awd-taa",
	otherNames = {"arowak", "lokono"},
	ancestors = {"awd-taa-pro"},
	scripts = Latn,
}

m["arx"] = {
	"aruá",
	"Q3507907",
	"tup",
	aliases = {"arua", "aruashî", "aruáshî", "aruaçî"}, -- moribund, central Brazil, cf 'aru'
	scripts = Latn,
}

m["ary"] = {
	"erebiya fasî",
	"Q56426",
	"sem-arb",
	scripts = {"Arab"},
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["arz"] = {
	"erebiya misrî",
	"Q29919",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["asa"] = {
	"pare",
	"Q36403",
	"bnt-par",
	otherNames = {"asu", "asu (Tanzanya)", "çasu", "kîpare", "pareya başûrî", "pareya başûr"},
	scripts = Latn,
}

m["asb"] = {
	"assînîboyî",
	"Q2591288",
	"sio-dkt",
	scripts = Latn,
}

m["asc"] = {
	"asmatiya casuarina coast",
	"Q11732046",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["ase"] = {
	"zimanê destan ê emerîkî",
	"Q14759",
	"sgn",
	aliases = {"ASL"},
	scripts = {"Sgnw"},
}

m["asf"] = {
	"zimanê destan ê awistralyayî",
	"Q29525",
	"sgn",
	aliases = {"auslan"},
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["asg"] = {
	"kîşîngînî",
	"Q35199",
	"nic-kam",
	aliases = {"şîngînî"},
	scripts = Latn,
}

m["ash"] = {
	"abîşîra",
	"Q2871740",
	"qfa-iso",
	otherNames = {"tequîraka", "tekîráka", "avîşîrî", "auîşîrî", "agouîrî", "avirxiri", "abiquira", "abigira", "aiwa", "aewa"},
	scripts = Latn,
}

m["asi"] = {
	"buruwayî",
	"Q5001031",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["asj"] = {
	"nsarî",
	"Q36418",
	"nic-bbe",
	aliases = {"sarî", "saarî"},
	scripts = Latn,
}

m["ask"] = {
	"aşkunî",
	"Q29379",
	"nur-sou",
	scripts = {"Arab", "Latn"},
}

m["asl"] = {
	"asîluluyî",
	"Q12473347",
	"poz-cma",
	scripts = Latn,
}

m["asn"] = {
	"xingú asuriní",
	"Q8044571",
	"tup-gua",
	scripts = Latn,
}

m["aso"] = {
	"dano",
	"Q5220979",
	"paa-kag",
	scripts = {"Latn"},
}

m["asp"] = {
	"zimanê destan ê cezayirî",
	"Q3135421",
	"sgn",
}

m["asq"] = {
	"zimanê destan ê awistiryayî",
	"Q36668",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["asr"] = {
	"asur",
	"Q3504321",
	"mun",
	aliases = {"asurî"},
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["ass"] = {
	"îpulo",
	"Q35408",
	"nic-tvc",
	scripts = Latn,
}

m["ast"] = {
	"astûrî",
	"Q29507",
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"roa-ole"},
}

m["asu"] = {
	"tocantins asurînî",
	"Q32041490",
	"tup-gua",
	otherNames = {"asurînî", "asuriní", "asuriní do tocantins", "akwawa", "akwáwa"},
	scripts = Latn,
}

m["asv"] = {
	"asoa",
	"Q56296",
	"csu-maa",
	scripts = Latn,
}

m["asw"] = {
	"zimanê destan ê aborjîniyên awistralyayî",
	"Q955216",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["asx"] = {
	"muratayak",
	"Q11732766",
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["asy"] = {
	"yaosakor asmat",
	"Q16113158",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["asz"] = {
	"as",
	"Q2866218",
	"poz-hce",
	scripts = Latn,
}

m["ata"] = {
	"pele-ata",
	"Q56511",
	"paa",
	otherNames = {"ata", "wasî"},
	scripts = Latn,
}

m["atb"] = {
	"zaiwa",
	"Q56594",
	"tbq-brm",
	scripts = Latn, -- also Hani?
}

m["atc"] = {
	"atsahuaka",
	"Q4817730",
	"sai-pan",
	scripts = Latn,
}

m["atd"] = {
	"ata manobo",
	"Q12627315",
	"mno",
	scripts = Latn,
}

m["ate"] = {
	"atemble",
	"Q4813055",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["atg"] = {
	"okpela",
	"Q7082551",
	"alv-yek",
	otherNames = {"îvbiya bakur", "arhe", "îvbiya bakur-okpela-arhe"},
	scripts = Latn,
}

m["ati"] = {
	"attié",
	"Q34844",
	"alv-lag",
	scripts = Latn,
}

m["atj"] = {
	"atîkamekwî",
	"Q56590",
	"alg",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"cr"},
}

m["atk"] = {
	"atî",
	"Q4815751",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["atl"] = {
	"agtaya çiyaya iraya",
	"Q6921430",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["atm"] = {
	"ata",
	"Q4812603",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["ato"] = {
	"atong (Kamerun)",
	"Q34824",
	"nic-grs",
	aliases = {"atoŋ", "atong"},
	scripts = Latn,
}

m["atp"] = {
	"pudtol atta",
	"Q12640726",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["atq"] = {
	"aralle-tabulahan",
	"Q4783889",
	"poz-ssw",
	scripts = Latn,
}

m["atr"] = {
	"waîmîrî-atroarî",
	"Q56865",
	"sai-car",
	scripts = Latn,
}

m["ats"] = {
	"gros ventre",
	"Q56628",
	"alg-ara",
	otherNames = {"atsîna"},
	scripts = Latn,
}

m["att"] = {
	"pamplona atta",
	"Q12639245",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["atu"] = {
	"reel",
	"Q7306882",
	"sdv-dnu",
	scripts = Latn,
}

m["atv"] = {
	"northern altaî",
	"Q2640863",
	"trk-sib",
	otherNames = {"altaya bakurî", "altaî", "altay"},
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "Altai-translit",
}

m["atw"] = {
	"atsugewî",
	"Q56718",
	"nai-pal",
	aliases = {"atsugé"},
	scripts = Latn,
}

m["atx"] = {
	"arutanî",
	"Q56609",
	scripts = Latn,
}

m["aty"] = {
	"aneityum",
	"Q2379113",
	"poz-oce",
	scripts = Latn,
}

m["atz"] = {
	"arta",
	"Q3508067",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["aua"] = {
	"asumboayî",
	"Q4811870",
	"poz-oce",
	scripts = Latn,
}

m["aub"] = {
	"alugu",
	"Q12626798",
	"tbq-lol",
	scripts = Latn, -- also Hani?
}

m["auc"] = {
	"huaoranî",
	"Q758570",
	"qfa-iso",
	otherNames = {"waoranî", "sabela", "wao", "huao", "auşîrî", "ssabela", "wao terero", "auka", "auca"},
	scripts = Latn,
}

m["aud"] = {
	"anuta",
	"Q35326",
	"poz-pnp",
	scripts = Latn,
}

m["aug"] = {
	"aguna",
	"Q34733",
	"alv-gbe",
	scripts = Latn,
}

m["auh"] = {
	"auşî",
	"Q2872082",
	"bnt-sbi",
	scripts = Latn,
}

m["aui"] = {
	"anukî",
	"Q3508132",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["auj"] = {
	"awjîla",
	"Q56398",
	"ber",
	aliases = {"awjîlah", "augîla"},
	scripts = {"Latn", "Arab", "Tfng"},
}

m["auk"] = {
	"heyo",
	"Q3504295",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aul"] = {
	"aulua",
	"Q427300",
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["aum"] = {
	"asu",
	"Q34798",
	"alv-ngb",
	otherNames = {"abewa", "asu (Nîjerya)"},
	scripts = Latn,
}

m["aun"] = {
	"molmo one",
	"Q12637224",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["auo"] = {
	"auyokawa",
	"Q56247",
	"cdc-wst",
	scripts = Latn,
}

m["aup"] = {
	"makayam",
	"Q6738863",
	"ngf",
	otherNames = {"tîrîo", "makaeyam", "aturu", "atura", "adulu"},
	scripts = Latn,
}

m["auq"] = {
	"anusî",
	"Q23855",
	"poz-ocw",
	otherNames = {"a", "korur", "korurnus"}, -- no name attested? lect may be same as 'pdn'
	scripts = Latn,
}

m["aur"] = {
	"aruek",
	"Q3504279",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["aut"] = {
	"austral",
	"Q2669261",
	"poz-pep",
	scripts = Latn,
}

m["auu"] = {
	"auye",
	"Q4827334",
	"ngf",
	aliases = {"auwje"},
	scripts = Latn,
}

m["auw"] = {
	"awyî",
	"Q3513326",
	"paa-brd",
	aliases = {"awye"},
	scripts = Latn,
}

m["aux"] = {
	"aurá",
	"Q3507995",
	"tup-gua",
	scripts = Latn,
}

m["auy"] = {
	"auyana",
	"Q2873211",
	"paa-kag",
	aliases = {"awiyaana"},
	scripts = Latn,
}

m["auz"] = {
	"erebiya ozbekî",
	"Q3399507",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
}

m["avb"] = {
	"avau",
	"Q12627412",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["avd"] = {
	"alvîrî-vîdarî",
	"Q3327357",
	"xme",
	otherNames = {"alvîrî", "vîdarî"},
	scripts = {"fa-Arab"},
	ancestors = {"xme-mid"},
}

m["avi"] = {
	"avîkam",
	"Q34840",
	"alv-lag",
	scripts = Latn,
}

m["avk"] = {
	"kotavayî",
	"Q1377116",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["avl"] = {
	"erebiya misriya rojhilatî ya bedewî",
	"Q56714",
	"sem-arb",
	otherNames = {"erebiya bedewî", "erebiya bedewî ya şamê"},
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["avm"] = {
	"angkamuthî",
	nil,
	"aus-pmn",
	scripts = Latn,
}

m["avn"] = {
	"avatime",
	"Q34796",
	"alv-ktg",
	scripts = Latn,
}

m["avo"] = {
	"agavotaguerra",
	"Q3508007",
	"awd",
	scripts = Latn,
}

m["avs"] = {
	"auşîrî",
	"Q3409318",
	"sai-zap",
	scripts = Latn,
}

m["avt"] = {
	"au",
	"Q3446608",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["avu"] = {
	"avokaya",
	"Q56685",
	"csu-mma",
	scripts = Latn,
}

m["avv"] = {
	"avá-kanoeîro",
	"Q4829584",
	"tup-gua",
	otherNames = {"avá", "kanoe"},
	scripts = Latn,
}

m["awa"] = {
	"awadhî",
	"Q29579",
	"inc-hie",
	scripts = {"Deva", "Kthi", "fa-Arab"},
	ancestors = {"pka"},
	translit_module = "hi-translit",
}

m["awb"] = {
	"awa (Gîneya nû)",
	"Q2874650",
	"paa-kag",
	aliases = {"awa", "awa (Papua Gîneya nû)"},
	scripts = Latn,
}

m["awc"] = {
	"cicipu",
	"Q35193",
	"nic-kam",
	aliases = {"cipu"},
	scripts = Latn,
}

m["awe"] = {
	"awetí",
	"Q4830038",
	"tup",
	scripts = Latn,
}

m["awg"] = {
	"anguthimrî",
	"Q4764288",
	"aus-pam",
	otherNames = {"alngith", "leningitij", "mpakwithî"},
	scripts = Latn,
}

m["awh"] = {
	"awbono",
	"Q3446684",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["awi"] = {
	"aekyom",
	"Q3399691",
	"ngf",
	otherNames = {"awin"},
	scripts = Latn,
}

m["awk"] = {
	"awabakal",
	"Q3449138",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["awm"] = {
	"arawum",
	"Q4784537",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["awn"] = {
	"awngî",
	"Q34934",
	"cus",
	scripts = {"Ethi"},
}

m["awo"] = {
	"awak",
	"Q3446643",
	"alv-wjk",
	scripts = Latn,
}

m["awr"] = {
	"awera",
	"Q56379",
	"paa-lkp",
	scripts = Latn,
}

m["aws"] = {
	"awyuya başûrî",
	"Q12633986",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["awt"] = {
	"araweté",
	"Q4784535",
	"tup-gua",
	scripts = Latn,
}

m["awu"] = {
	"awyuya navendî",
	"Q12628801",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["awv"] = {
	"awyuya jair",
	"Q16110177",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["aww"] = {
	"awun",
	"Q56369",
	"paa-spk",
	scripts = Latn,
}

m["awx"] = {
	"awara",
	"Q2874670",
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["awy"] = {
	"awyuya edura",
	"Q12630425",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["axb"] = {
	"abipon",
	"Q11252539",
	"sai-guc",
	otherNames = {"abipón", "kallaga", "kalyaga"},
	scripts = Latn,
}

m["axe"] = {
	"ayerrerenge",
	"Q16112737",
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["axg"] = {
	"mato grosso arára",
	"Q3446660",
	scripts = Latn,
}

m["axk"] = {
	"aka (Afrîkaya navendî)",
	"Q11010149",
	"bnt-ngn",
	otherNames = {"yaka", "yaka (Komara afrîkaya navendî)", "aka", "beka"}, -- cf 'iyx', 'yaf'
	scripts = Latn,
}

m["axl"] = {
	"arandayiya başûrî ya jêrîn ",
	"Q6693295",
	"aus-pam",
	otherNames = {"arrernteya başûrî ya jêrîn", "arrernteya başûrî", "arandaya başûrî"},
	scripts = Latn,
}

m["axm"] = {
	"ermeniya navîn",
	"Q4438498",
	"hyx",
	scripts = {"Armn"},
	ancestors = {"xcl"},
	translit_module = "Armn-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {"և", "՞", "՜", "՛", "՟"},
		to  = {"եւ"}} ,
}

m["axx"] = {
	"xaragure",
	"Q8045635",
	"poz-cln",
	aliases = {"xârâgurè"},
	scripts = Latn,
}

m["aya"] = {
	"awar",
	"Q56876",
	"paa",
	scripts = Latn,
}

m["ayb"] = {
	"ayizo",
	"Q34841",
	"alv-pph",
	aliases = {"ayizo gbe"},
	scripts = Latn,
}

m["ayd"] = {
	"ayabadhu",
	"Q3509164",
	"aus-pmn",
	aliases = {"ayapathu", "badhu"},
	scripts = Latn,
}

m["aye"] = {
	"ayere",
	"Q34788",
	"alv-aah",
	scripts = Latn,
}

m["ayg"] = {
	"nyanga (Togo)",
	"Q35446",
	"alv-gng",
	aliases = {"nyanga", "ginyanga"},
	scripts = Latn,
}

m["ayh"] = {
	"erebiya hedramî",
	"Q3510366",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["ayi"] = {
	"leyîhayî",
	"Q3914492",
	"nic-uce",
	scripts = Latn,
}

m["ayk"] = {
	"akukuyî",
	"Q3450179",
	"alv-nwd",
	scripts = Latn,
}

m["ayl"] = {
	"erebiya lîbyayî",
	"Q56503",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["ayn"] = {
	"erebiya sanaanî",
	"Q56578",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["ayo"] = {
	"ayoreoyî",
	"Q56634",
	"sai-zam",
	otherNames = {"morotokoyî", "moroyî", "ayoweoyî", "ayoréyî", "pyeta yovaî"},
	scripts = Latn,
}

m["ayp"] = {
	"erebiya mezopotamyayî ya bakur",
	"Q56577",
	"sem-arb",
	scripts = Arab,
	ancestors = {"acm"},
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
}

m["ayq"] = {
	"ayî",
	"Q56449",
	"paa-spk",
	aliases = {"ayî (gîneya nû)", "ayî (papua gîneya nû)"},
	scripts = Latn,
}

m["ays"] = {
	"sorsogon aytayî",
	"Q7563752",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["ayt"] = {
	"bataan aytayî",
	"Q4921648",
	"phi",
	otherNames = {"magbukun aytayî", "mariveleñoyî"},
	scripts = Latn,
}

m["ayu"] = {
	"ayuyî",
	"Q34786",
	"alv",
	scripts = Latn,
}

m["ayy"] = {
	"tayabas aytayî",
	"Q7689745",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["ayz"] = {
	"maybratî",
	"Q4830892",
	"paa-wpa",
	otherNames = {"maî bratî", "ajamaruyî", "ayamaruyî"},
	scripts = Latn,
}

m["aza"] = {
	"azhayî",
	"Q4832486",
	"tbq-lol",
	scripts = Latn,
}

m["azd"] = {
	"durango nahuatliya rojavayî",
	"Q16115449",
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["azg"] = {
	"san pedro amuzgos amuzgo",
	"Q35092",
	"omq",
	scripts = Latn,
}

m["azm"] = {
	"îpalapa ",
	"Q12633013",
	"omq",
	otherNames = {"amuzgoyiya rojhilatî"},
	scripts = Latn,
}

m["azn"] = {
	"durango nahuatliya rojavayî ya jêrîn",
	"Q12645553",
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["azo"] = {
	"awîngî",
	"Q34856",
	"nic-nge",
	scripts = Latn,
}

m["azt"] = {
	"faîre atta",
	"Q12630884",
	"phi",
	scripts = Latn,
}

m["azz"] = {
	"puebla nahuatliya çiyayî",
	"Q12953754",
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

return m