Modul:ziman/dane2

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
Template-info.png Belgekirina modulê[nîşan bide] [biguherîne] [rojane bike]
Ev belge ji Modul:ziman/dane2/belge hatiye girtin.
local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)
local OGONEK  = u(0x0328)
local DOUBLEINVBREVE = u(0x0361)

-- Punctuation to be used for standardChars field
local PUNCTUATION = ' !#%&*+,-./:;<=>?@^_`|~\'()'

local Cyrl = {"Cyrl"}
local Latn = {"Latn"}
local LatnArab = {"Latn", "Arab"}

local m = {}

m["aa"] = {
	"afarî",
	"Q27811",
	"cus",
	aliases = {"qafarî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = { remove_diacritics = ACUTE},
}

m["ab"] = {
	"abxazî",
	"Q5111",
	"cau-abz",
	aliases = {"Abxazayî"},
	scripts = {"Cyrl", "Geor", "Latn"},
	translit_module = "ab-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {GRAVE, ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["ae"] = {
	"avestayî",
	"Q29572",
	"ira-cen",
	scripts = {"Avst", "Gujr"},
	translit_module = "Avst-translit",
	wikipedia_article = "Avestan",
}

m["af"] = {
	"afrîkansî",
	"Q14196",
	"gmw",
	scripts = LatnArab,
	ancestors = {"nl"},
	sort_key = {
		from = {"[äáâà]", "[ëéêè]", "[ïíîì]", "[öóôò]", "[üúûù]", "[ÿýŷỳ]", "^-", "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	, "i"	, "o"	, "u" , "y" }} ,
}

m["ak"] = {
	"akanî",
	"Q28026",
	"alv-ctn",
	scripts = Latn,
}

m["am"] = {
	"amharî",
	"Q28244",
	"sem-eth",
	scripts = {"Ethi"},
	translit_module = "Ethi-translit",
}

m["an"] = {
	"aragonî",
	"Q8765",
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"roa-oan"},
}

m["ar"] = {
	"erebî",
	"Q13955",
	"sem-arb",
	-- FIXME, some of the following are varieties but it's not clear which ones
	otherNames = {"erebiya standard ya nûjen", "erebiya standard", "erebiya klasîk"},
	scripts = {"Arab", "Brai"},
	-- replace alif waṣl with alif
	-- remove tatweel and diacritics: fathatan, dammatan, kasratan, fatha,
	-- damma, kasra, shadda, sukun, superscript (dagger) alef
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x0640), "[" .. u(0x064B) .. "-" .. u(0x0652) .. "]", u(0x0670)},
		to  = {u(0x0627)}},
	translit_module = "ar-translit",
	standardChars = "ء-غف-ْٰٱ" .. PUNCTUATION .. "٠-٩،؛؟٫٬ـ",
}

m["as"] = {
	"asamî",
	"Q29401",
	"inc-eas",
	scripts = {"as-Beng"},
	ancestors = {"inc-mas"},
	translit_module = "as-translit",
}

m["av"] = {
	"avarî",
	"Q29561",
	"cau-nec",
	scripts = Cyrl,
	ancestors = {"oav"},
	translit_module = "av-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {GRAVE, ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["ay"] = {
	"aymarayî",
	"Q4627",
	"sai-aym",
	varieties = {"aymarayiya başûrî", "aymarayiya navendî"},
	scripts = Latn,
}

m["az"] = {
	"azerî",
	"Q9292",
	"trk-ogz",
	aliases = {"azerbaycanî", "azêrbaycanî", "tirkiya azerî", "tirkiya azerbaycanî"},
	varieties = {"azeriya bakurî", "azeriya başûrî",
		{"afşarî", "azeriya afşarî"},
		{"Qaşqayî", "Qaşqay"},
		"Sonqor"
	},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "fa-Arab"},
	ancestors = {"trk-oat"},
}

m["ba"] = {
	"başkîrî",
	"Q13389",
	"trk-kbu",
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "ba-translit",
	override_translit = true,
}

m["be"] = {
	"belarusî",
	"Q9091",
	"zle",
	scripts = Cyrl,
	ancestors = {"orv"},
	translit_module = "be-translit",
	sort_key = {
		from = {"Ё", "ё"},
		to  = {"Е" , "е"}},
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е"}},
}

m["bg"] = {
	"bulgarî",
	"Q7918",
	"zls",
	scripts = {"Cyrl"},
	ancestors = {"cu"},
	translit_module = "bg-translit",
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
}

m["bh"] = {
	"biharî",
	"Q135305",
	"inc-eas",
	scripts = {"Deva"},
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["bi"] = {
	"bîslamayî",
	"Q35452",
	"crp",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"en"},
}

m["bm"] = {
	"bambarayî",
	"Q33243",
	"dmn-emn",
	aliases = {"bamanankanî"},
	scripts = Latn,
}

m["bn"] = {
	"bengalî",
	"Q9610",
	"inc-eas",
	aliases = {"banglayî"},
	scripts = {"Beng", "Newa"},
	ancestors = {"inc-mbn"},
	translit_module = "bn-translit",
}

m["bo"] = {
	"tîbetî",
	"Q34271",
	"sit-tib",
	scripts = {"Tibt"}, -- sometimes Deva?
	ancestors = {"xct"},
	translit_module = "bo-translit",
	override_translit = true,
}

m["br"] = {
	"bretonî",
	"Q12107",
	"cel-bry",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"xbm"},
}

m["ca"] = {
	"katalanî",
	"Q7026",
	"roa",
	-- don't list varieties here that are in [[Module:etymology languages/data]]
	scripts = Latn,
	ancestors = {"roa-oca"},
	sort_key = {
		from = {"à", "[èé]", "[íï]", "[òó]", "[úü]", "ç", "l·l"},
		to  = {"a", "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "c", "ll" }} ,
}

m["ce"] = {
	"çeçenî",
	"Q33350",
	"cau-vay",
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "ce-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {MACRON},
		to  = {}},
}

m["ch"] = {
	"çamoroyî",
	"Q33262",
	"poz-sus",
	aliases = {"çamoruyî"},
	scripts = Latn,
}

m["co"] = {
	"korsîkayî",
	"Q33111",
	"roa-itd",
	aliases = {"korsuyî"},
	scripts = Latn,
}

m["cr"] = {
	"krî",
	"Q33390",
	"alg",
	scripts = {"Cans", "Latn"},
	translit_module = "translit-redirect",
}

m["cs"] = {
	"çekî",
	"Q9056",
	"zlw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"zlw-ocs"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "[úů]", "ý"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"  , "y"}} ,
}

m["cu"] = {
	"slaviya kevn",
	"Q35499",
	"zls",
	scripts = {"Cyrs", "Glag"},
	translit_module = "Cyrs-Glag-translit",
	entry_name = {
		from = {u(0x0484)}, -- kamora
		to  = {}},
	sort_key = {
		from = {"оу", "є"},
		to  = {"у" , "е"}} ,
}

m["cv"] = {
	"çuvaşî",
	"Q33348",
	"trk-ogr",
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "cv-translit",
	override_translit = true,
}

m["cy"] = {
	"weylsî",
	"Q9309",
	"cel-bry",
	scripts = Latn,
	aliases = {"galî"},
	ancestors = {"wlm"},
	sort_key = {
		from = {"[âáàä]", "ch", "dd", "[êéèë]", "ff", "ngh", "[îíìï]", "ll", "[ôóòö]", "ph", "rh", "th", "[ûúùü]", "[ŵẃẁẅ]", "[ŷýỳÿ]", "'"},
		to  = {"a"	  , "c~", "d~", "e"	 , "f~", "g~h", "i"	 , "l~", "o"	 , "p~", "r~", "t~", "u"	 , "w"   , "y"	    }} ,
	standardChars = "A-IL-PR-UWYa-il-pr-uwy0-9ÂâÊêÎîÔôÛûŴŵŶŷ" .. PUNCTUATION,
}

m["da"] = {
	"danmarkî",
	"Q9035",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmq-oda"},
}

m["de"] = {
	"almanî",
	"Q188",
	"gmw",
	varieties = {"almaniya alsatî", "almaniya emerîkî",
		"almaniya baveryayî", "almaniya belçikayî",
		"almaniya navendî",
		"almaniya Liechtensteinî", "almaniya luksemburgî",
		"almaniya namibî", "almaniya bakurî",
		"almaniya prusyayî"},
	scripts = {"Latn", "Latf"},
	ancestors = {"gmh"},
	sort_key = {
		from = {"[äàáâå]", "[ëèéê]", "[ïìíî]", "[öòóô]", "[üùúû]", "ß" },
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "ss"}} ,
	standardChars = "A-Za-z0-9ÄäÖöÜüß" .. PUNCTUATION,
}

m["dv"] = {
	"divehî",
	"Q32656",
	"inc-ins",
	aliases = {"maldivyayî"},
	scripts = {"Thaa"},
	ancestors = {"elu-prk"},
	translit_module = "dv-translit",
	override_translit = true,
}

m["dz"] = {
	"conxayî",
	"Q33081",
	"sit-tib",
	scripts = {"Tibt"},
	ancestors = {"xct"},
	translit_module = "bo-translit",
	override_translit = true,
}

m["ee"] = {
	"eweyî",
	"Q30005",
	"alv-gbe",
	scripts = Latn,
}

m["el"] = {
	"yûnanî",
	"Q9129",
	"grk",
	aliases = {"yûnaniya nûjen", "neo-helenî"},
	scripts = {"Grek", "Brai"},
	ancestors = {"grc"},
	translit_module = "el-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = { -- Keep this synchronized with grc, cpg, pnt, tsd
		from = {"[ᾳάᾴὰᾲᾶᾷἀᾀἄᾄἂᾂἆᾆἁᾁἅᾅἃᾃἇᾇ]", "[έὲἐἔἒἑἕἓ]", "[ῃήῄὴῂῆῇἠᾐἤᾔἢᾒἦᾖἡᾑἥᾕἣᾓἧᾗ]", "[ίὶῖἰἴἲἶἱἵἳἷϊΐῒῗ]", "[όὸὀὄὂὁὅὃ]", "[ύὺῦὐὔὒὖὑὕὓὗϋΰῢῧ]", "[ῳώῴὼῲῶῷὠᾠὤᾤὢᾢὦᾦὡᾡὥᾥὣᾣὧᾧ]", "ῥ", "ς"},
		to  = {"α"						, "ε"		 , "η"						, "ι"				, "ο"		 , "υ"				, "ω"						, "ρ", "σ"}} ,
	standardChars = "ͺ;΄-ώϜϝ" .. PUNCTUATION .. "ἀ-῾",
}

m["en"] = {
	"inglîzî",
	"Q1860",
	"gmw",
	aliases = {"inglîziya nûjen", "inglîziya nû"},
	varieties = {{"inglîziya hawaiyî"}, "polarî", "yinglîzî"},
	scripts = {"Latn", "Brai", "Shaw", "Dsrt"}, -- entries in Shaw or Dsrt might require prior discussion
	ancestors = {"enm"},
	sort_key = {
		from = {"[äàáâåā]", "[ëèéêē]", "[ïìíîī]", "[öòóôō]", "[üùúûū]", "æ" , "œ" , "[çč]", "ñ", "'"},
		to  = {"a"    , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "ae", "oe", "c"  , "n"}},
	wikimedia_codes = {"en", "simple"},
	standardChars = "A-Za-z0-9" .. PUNCTUATION .. u(0x2800) .. "-" .. u(0x28FF),
}

m["eo"] = {
	"esperantoyî",
	"Q143",
	"art",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áà]", "[éè]", "[íì]", "[óò]", "[úù]", "[ĉ]", "[ĝ]", "[ĥ]", "[ĵ]", "[ŝ]", "[ŭ]"},
		to  = {"a"	  , "e" , "i" , "o" , "u", "cĉ", "gĉ", "hĉ", "jĉ", "sĉ", "uĉ"}} ,
}

m["es"] = {
	"spanî",
	"Q1321",
	"roa-ibe",
	aliases = {"kastîlî"},
	varieties = {"spaniya amazonî"},
	scripts = {"Latn", "Brai"},
	ancestors = {"osp"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "[úü]", "ç", "ñ"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"  , "c", "n"}},
	standardChars = "A-VXYZa-vxyz0-9ÁáÉéÍíÓóÚúÑñ¿¡" .. PUNCTUATION,
}

m["et"] = {
	"estonî",
	"Q9072",
	"fiu-fin",
	scripts = Latn,
}

m["eu"] = {
	"baskî",
	"Q8752",
	"euq",
	aliases = {"euskara"},
	scripts = Latn,
}

m["fa"] = {
	"farisî",
	"Q9168",
	"ira-swi",
	aliases = {"persî", "ecemî", "farisiya nû", "farisiya nûjen"},
	varieties = {{"farisiya rojavayî", "farisiya îranî"}, {"farisiya rojhilatî", "darî"}, {"aymaqî"}},
	scripts = {"fa-Arab"},
	ancestors = {"pal"}, -- "ira-mid"
	entry_name = {
		from = {u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652)},
		to  = {}} ,
}

m["ff"] = {
	"fulahî",
	"Q33454",
	"alv-fwo",
	aliases = {"fula"},
	scripts = {"Latn", "Adlm"},
}

m["fi"] = {
	"fînî",
	"Q1412",
	"fiu-fin",
	aliases = {"suomî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"ˣ"}, -- Used to indicate gemination of the next consonant
		to  = {}},
	sort_key = {
		from = {"[áàâã]", "[éèêẽ]", "[íìîĩ]", "[óòôõ]", "[úùûũ]", "[ýỳŷüű]", "[øõő]", "æ" , "œ" , "[čç]", "š", "ž", "ß" , "[':]"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "ö"	, "ae", "oe", "c"  , "s", "z", "ss"}} ,
}

m["fj"] = {
	"fîjî",
	"Q33295",
	"poz-occ",
	scripts = Latn,
}

m["fo"] = {
	"ferî",
	"Q25258",
	"gmq",
	aliases = {"faroyî"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["fr"] = {
	"fransî",
	"Q150",
	"roa-oil",
	aliases = {"fransiya nûjen"},
	varieties = {"fransiya afrîkî", "fransiya cezaîrî", "fransiya atlantîkî ya kanadayî",
		"fransiya belçikayî",
		"fransiya kongolî",
		"fransiya haîtiyî",
		"fransiya luksemburgî",
		"fransiya fasî",
		"fransiya kebekî",
		"fransiya tunusî",
		"fransiya afrîkayîya rojavayî"},
	scripts = {"Latn", "Brai"},
	ancestors = {"frm"},
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
	standardChars = "A-Za-z0-9ÀÂÇÉÈÊËÎÏÔŒÛÙÜàâçéèêëîïôœûùü«»" .. PUNCTUATION,
}

m["fy"] = {
	"frîsî",
	"Q27175",
	"gmw-fri",
	aliases = {"frîsiya rojavayî"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ofs"},
	sort_key = {
		from = {"[àáâä]", "[èéêë]", "[ìíîïyỳýŷÿ]", "[òóôö]", "[ùúûü]", "æ", "[ /.-]"},
		to  = {"a"	 , "e"	, "i"	, "o"	, "u", "ae"}} ,
	standardChars = "A-PR-WYZa-pr-wyz0-9Ææâäàéêëèïìôöòúûüùỳ" .. PUNCTUATION,
}

m["ga"] = {
	"îrlendî",
	"Q9142",
	"cel-gae",
	aliases = {"îrlendiya gaelîkî", "gaelîkî", "îrî"}, -- calling it simply "Gaelic" is rare in Ireland, but relatively common in the Irish diaspora
	scripts = Latn,
	ancestors = {"mga"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú", "ý", "ḃ" , "ċ" , "ḋ" , "ḟ" , "ġ" , "ṁ" , "ṗ" , "ṡ" , "ṫ" },
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", "y", "bh", "ch", "dh", "fh", "gh", "mh", "ph", "sh", "th"}} ,
	standardChars = "A-IL-PR-Ua-il-pr-u0-9ÁáÉéÍíÓóÚú" .. PUNCTUATION,
}

m["gd"] = {
	"gaelîka skotî",
	"Q9314",
	"cel-gae",
	aliases = {"gaelîkî", "skotî"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"mga"},
	sort_key = {
		from = {"[áà]", "[éè]", "[íì]", "[óò]", "[úù]", "[ýỳ]"},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "y"  }} ,
	standardChars = "A-IL-PR-Ua-il-pr-u0-9ÀàÈèÌìÒòÙù" .. PUNCTUATION,
}

m["gl"] = {
	"galîsî",
	"Q9307",
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"roa-opt"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"}} ,
}

m["gn"] = {
	"guwaranî",
	"Q35876",
	"tup-gua",
	scripts = Latn,
}

m["gu"] = {
	"gujaratî",
	"Q5137",
	"inc-wes",
	scripts = {"Gujr"},
	ancestors = {"inc-mgu"},
	translit_module = "gu-translit",
}

m["gv"] = {
	"manksî",
	"Q12175",
	"cel-gae",
	aliases = {"gaelîkiya manksî"},
	varieties = {"manksiya bakurî", "manksiya başûrî"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"mga"},
	sort_key = {
		from = {"ç", "-"},
		to  = {"c"}} ,
	standardChars = "A-WYÇa-wyç0-9" .. PUNCTUATION,
}

m["ha"] = {
	"hawsayî",
	"Q56475",
	"cdc-wst",
	scripts = LatnArab,
	sort_key = {
		from = {"ɓ",  "ɗ",  "ƙ", "'y", "ƴ", "'" },
		to  = {"b~" , "d~"	, "k~", "y~", "y~", "" }},
	entry_name = {
		from = {"R̃", "r̃", "À", "à", "È", "è", "Ì", "ì", "Ò", "ò", "Ù", "ù", "Â", "â", "Ê", "ê", "Î", "î", "Ô", "ô", "Û", "û", "Ā", "ā", "Ē", "ē", "Ī", "ī", "Ō", "ō", "Ū", "ū", "Á", "á", "É", "é", "Í", "í", "Ó", "ó", "Ú", "ú", "Ā̀", "ā̀", "Ḕ", "ḕ", "Ī̀", "ī̀", "Ṑ", "ṑ", "Ū̀", "ū̀", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"R", "r", "A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u"}},
}

m["he"] = {
	"îbranî",
	"Q9288",
	"sem-can",
	scripts = {"Hebr", "Phnx", "Brai"},
	entry_name = {
		from = {"[" .. u(0x0591) .. "-" .. u(0x05BD) .. u(0x05BF) .. "-" .. u(0x05C5) .. u(0x05C7) .. "]"},
		to  = {}} ,
}

m["hi"] = {
	"hindî",
	"Q1568",
	"inc-hnd",
	scripts = {"Deva", "Kthi", "Newa"},
	ancestors = {"inc-ohi"},
	translit_module = "hi-translit",
	standardChars = "ँंअ-ऊएऐओ-घच-झट-नप-रलवशसहा-ूेैो-◌्।-॰ड़ढ़" .. PUNCTUATION,
}

m["ho"] = {
	"hirî motuyî",
	"Q33617",
	"crp",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"meu"},
}

m["ht"] = {
	"haîtî",
	"Q33491",
	"crp",
	aliases = {"kreyolî"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"fr"},
}

m["hu"] = {
	"mecarî",
	"Q9067",
	"urj-ugr",
	scripts = {"Latn", "Hung"},
	ancestors = {"ohu"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú", "[öő]", "[üű]", "cs", "dzs", "gy", "ly", "ny", "zs"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", "o~", "u~", "c~", "dz~", "g~", "l~", "n~", "z~"},
	},
}

m["hy"] = {
	"ermenî",
	"Q8785",
	"hyx",
	aliases = {"ermeniya nûjen"},
	varieties = {"ermeniya rojhilatî", "ermeniya rojavayî"},
	scripts = {"Armn", "Brai"},
	ancestors = {"axm"},
	translit_module = "Armn-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = {
		from = {"ու", "և", "եւ"},
		to  = {"ւ", "եվ", "եվ"}},
	entry_name = {
		from = {"՞", "՜", "՛", "՟", "և", "<sup>յ</sup>", "<sup>ի</sup>", "<sup>է</sup>"},
		to  = {"", "", "", "", "եւ", "յ", "ի", "է"}} ,
}

m["hz"] = {
	"hereroyî",
	"Q33315",
	"bnt-swb",
	scripts = Latn,
}

m["ia"] = {
	"înterlîngua",
	"Q35934",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["id"] = {
	"indonezî",
	"Q9240",
	"poz-mly",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ms"},
}

m["ie"] = {
	"înterlîngue",
	"Q35850",
	"art",
	aliases = {"oksîdentalî"},
	scripts = Latn,
}

m["ig"] = {
	"îgboyî",
	"Q33578",
	"alv-igb",
	scripts = Latn,
}

m["ii"] = {
	"yiyiya siçuwayî",
	"Q34235",
	"tbq-lol",
	scripts = {"Yiii"},
}

m["ik"] = {
	"înupîakî",
	"Q27183",
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["io"] = {
	"îdoyî",
	"Q35224",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["is"] = {
	"îzlendî",
	"Q294",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["it"] = {
	"îtalî",
	"Q652",
	"roa-itd",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[àáâäå]", "[èéêë]", "[ìíîï]", "[òóôö]", "[ùúûü]"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 }} ,
}

m["iu"] = {
	"înuîtî",
	"Q29921",
	"esx-inu",
	scripts = {"Cans", "Latn"},
}

m["ja"] = {
	"japonî",
	"Q5287",
	"jpx",
	aliases = {"japoniya nûjen"},
	scripts = {"Jpan", "Brai"},
	ancestors = {"ojp"},
	--[=[
	-- Handled by jsort function in [[Module:ja]].
	sort_key = {
		from = {"[ぁァア]", "[ぃィイ]", "[ぅゔゥウヴ]", "[ぇェエ]", "[ぉォオ]", "[がゕカガヵ]", "[ぎキギ]", "[ぐクグㇰ]", "[げゖケゲヶ]", "[ごコゴ]", "[ざサザ]", "[じシジㇱ]", "[ずスズㇲ]", "[ぜセゼ]", "[ぞソゾ]", "[だタダ]", "[ぢチヂ]", "[っづッツヅ]", "[でテデ]", "[どトドㇳ]", "ナ", "ニ", "[ヌㇴ]", "ネ", "ノ", "[ばぱハバパㇵ]", "[びぴヒビピㇶ]", "[ぶぷフブプㇷ]", "[べぺヘベペㇸ]", "[ぼぽホボポㇹ]", "マ", "ミ", "[ムㇺ]", "メ", "モ", "[ゃャヤ]", "[ゅュユ]", "[ょョヨ]", "[ラㇻ]", "[リㇼ]", "[ルㇽ]", "[レㇾ]", "[ロㇿ]", "[ゎヮワヷ]", "[ヰヸ]", "[ヱヹ]", "[ヲヺ]", "ン", "[゙゚゛゜ゝゞ・ヽヾ]", "𛀀"},
		to  = {"あ", "い", "う", "え", "お", "か", "き", "く", "け", "こ", "さ", "し", "す", "せ", "そ", "た", "ち", "つ", "て", "と", "な", "に", "ぬ", "ね", "の", "は", "ひ", "ふ", "へ", "ほ", "ま", "み", "む", "め", "も", "や", "ゆ", "よ", "ら", "り", "る", "れ", "ろ", "わ", "ゐ", "ゑ", "を", "ん", "", "え"}},
	--]=]
}

m["jv"] = {
	"javayî",
	"Q33549",
	"poz-sus",
	scripts = {"Latn", "Java"},
	ancestors = {"kaw"},
	link_tr = true,
}

m["ka"] = {
	"gurcî",
	"Q8108",
	"ccs-gzn",
	scripts = {"Geor", "Geok", "Hebr"}, -- Hebr is used to write Judeo-Georgian
	ancestors = {"oge"},
	translit_module = "Geor-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {"̂"},
		to  = {""}},
}

m["kg"] = {
	"kîkongoyî",
	"Q33702",
	"bnt-kng",
	aliases = {"Kongoyî"},
	scripts = Latn,
}

m["ki"] = {
	"kîkûyûyî",
	"Q33587",
	"bnt-kka",
	scripts = Latn,
}

m["kj"] = {
	"kwanyamayî",
	"Q1405077",
	"bnt-ova",
	scripts = Latn,
}

m["kk"] = {
	"qazaxî",
	"Q9252",
	"trk-kno",
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "kk-Arab"},
	translit_module = "kk-translit",
	override_translit = true,
}

m["kl"] = {
	"kalalîsûtî",
	"Q25355",
	"esx-inu",
	aliases = {"Gronlandî"},
	scripts = Latn,
}

m["km"] = {
	"ximêrî",
	"Q9205",
	"mkh-kmr",
	aliases = {"kamboçyayî"},
	scripts = {"Khmr"},
	ancestors = {"mkh-mkm"},
	translit_module = "km-translit",
}

m["kn"] = {
	"kannadayî",
	"Q33673",
	"dra",
	scripts = {"Knda"},
	ancestors = {"dra-mkn"},
	translit_module = "kn-translit",
}

m["ko"] = {
	"koreyî",
	"Q9176",
	"qfa-kor",
	aliases = {"koreyiya nûjen"},
	scripts = {"Kore", "Brai"},
	ancestors = {"okm"},
	translit_module = "ko-translit",
}

m["kr"] = {
	"kanuriyî",
	"Q36094",
	"ssa-sah",
	scripts = LatnArab,
	sort_key = {
		from = {"ny", "ǝ", "sh"},
		to  = {"n~", "e~", "s~"}} , -- the sortkey and entry_name are only for standard Kanuri; when dialectal entries get added, someone will have to work out how the dialects should be represented orthographically
	entry_name = {
		from = {"À", "à", "È", "è", "Ǝ̀", "ǝ̀", "Ì", "ì", "Ò", "ò", "Ù", "ù", "Â", "â", "Ê", "ê", "Ǝ̂", "ǝ̂", "Î", "î", "Ô", "ô", "Û", "û", "Ă", "ă", "Ĕ", "ĕ", "Ǝ̆", "ǝ̆", "Ĭ", "ĭ", "Ŏ", "ŏ", "Ŭ", "ŭ", "Á", "á", "É", "é", "Ǝ́", "ǝ́", "Í", "í", "Ó", "ó", "Ú", "ú", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"A", "a", "E", "e", "Ǝ", "ǝ", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "Ǝ", "ǝ", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "Ǝ", "ǝ", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "E", "e", "Ǝ", "ǝ", "I", "i", "O", "o", "U", "u"}},
}

m["ks"] = {
	"keşmîrî",
	aliases = {"koşurî"},
	"Q33552",
	"inc-dar",
	scripts = {"ks-Arab", "Deva", "Shrd", "Latn"},
	translit_module = "translit-redirect",
	ancestors = {"inc-dar-pro"},
}

m["ku"] = {
	"kurdî",
	"Q36368",
	"ira-ku",
	aliases = {"kurmancî", "kurdiya bakûr", "kurdiya jorîn"},
	scripts = {"Latn", "ku-Arab", "Armn", "Cyrl"},
	ancestors = {"ku-pro"},
	translit_module = "translit-redirect",
}

-- "kv" IS TREATED AS "koi", "kpv", SEE WT:LT

m["kw"] = {
	"kornî",
	"Q25289",
	"cel-bry",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"cnx"},
}

m["ky"] = {
	"kirgizî",
	"Q9255",
	"trk-kip",
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "Arab"},
	translit_module = "ky-translit",
	override_translit = true,
}

m["la"] = {
	"latînî",
	"Q397",
	"itc",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"itc-ola"},
	entry_name = {remove_diacritics = MACRON .. BREVE .. DIAER .. DOUBLEINVBREVE},
	standardChars = "A-Za-zÆ挜Ā-ăĒ-ĕĪ-ĭŌ-ŏŪ-ŭȲȳ" .. MACRON .. BREVE .. PUNCTUATION,
}

m["lb"] = {
	"luksembûrgî",
	"Q9051",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmh"},
}

m["lg"] = {
	"lugandayî",
	"Q33368",
	"bnt-nyg",
	aliases = {"Gandayî", "Olugandayî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"á", "Á", "é", "É", "í", "Í", "ó", "Ó", "ú", "Ú", "ń", "Ń", "ḿ", "Ḿ", "â", "Â", "ê", "Ê", "î", "Î", "ô", "Ô", "û", "Û" },
		to  = {"a", "A", "e", "E", "i", "I", "o", "O", "u", "U", "n", "N", "m", "M", "a", "A", "e", "E", "i", "I", "o", "O", "u", "U",}},
	sort_key = {
		from = {"ŋ"},
		to  = {"n"}} ,
}

m["li"] = {
	"lîmbûrgî",
	"Q102172",
	"gmw",
	aliases = {"limburganî"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"dum"},
}

m["ln"] = {
	"lingalayî",
	"Q36217",
	"bnt-bmo",
	aliases = {"ngalayî"},
	scripts = Latn,
}

m["lo"] = {
	"lawsî",
	"Q9211",
	"tai-swe",
	scripts = {"Laoo"},
	translit_module = "lo-translit",
	sort_key = {
		from = {"[%pໆ]", "[່-ໍ]", "ຼ", "ຽ", "ໜ", "ໝ", "([ເແໂໃໄ])([ກ-ຮ])"},
		to  = {"", "", "ລ", "ຍ", "ຫນ", "ຫມ", "%2%1"}},
	standardChars = "0-9ກຂຄງຈຊຍດຕຖທນບປຜຝພຟມຢຣລວສຫອຮຯ-ໝ" .. PUNCTUATION,
}

m["lt"] = {
	"lîtwanî",
	"Q9083",
	"bat",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"olt"},
	entry_name = {
		from = {"[áãà]", "[ÁÃÀ]", "[éẽè]", "[ÉẼÈ]", "[íĩì]", "[ÍĨÌ]", "[ýỹ]", "[ÝỸ]", "ñ", "[óõò]", "[ÓÕÒ]", "[úũù]", "[ÚŨÙ]", ACUTE, GRAVE, TILDE},
		to  = {"a",    "A",   "e",   "E",   "i",   "I",   "y",  "Y",  "n",  "o",  "O",   "u",   "U"}} ,
}

m["lu"] = {
	"luba-katangayî",
	"Q36157",
	"bnt-lub",
	scripts = Latn,
}

m["lv"] = {
	"latviyayî",
	"Q9078",
	"bat",
	aliases = {"letî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		-- This attempts to convert vowels with tone marks to vowels either with
		-- or without macrons. Specifically, there should be no macrons if the
		-- vowel is part of a diphthong (including resonant diphthongs such
		-- pìrksts -> pirksts not #pīrksts). What we do is first convert the
		-- vowel + tone mark to a vowel + tilde in a decomposed fashion,
		-- then remove the tilde in diphthongs, then convert the remaining
		-- vowel + tilde sequences to macroned vowels, then delete any other
		-- tilde. We leave already-macroned vowels alone: Both e.g. ar and ār
		-- occur before consonants. FIXME: This still might not be sufficient.
		from = {"Ȩ", "ȩ", "[ÂÃÀ]", "[âãà]", "[ÊẼÈ]", "[êẽè]", "[ÎĨÌ]", "[îĩì]", "[ÔÕÒ]", "[ôõò]", "[ÛŨÙ]", "[ûũù]", "[ÑǸ]", "[ñǹ]", "[" .. CIRC .. TILDE ..GRAVE .."]", "([aAeEiIoOuU])" .. TILDE .."?([lrnmuiLRNMUI])" .. TILDE .. "?([^aAeEiIoOuUāĀēĒīĪūŪ])", "([aAeEiIoOuU])" .. TILDE .."?([lrnmuiLRNMUI])" .. TILDE .."?$", "([iI])" .. TILDE .. "?([eE])" .. TILDE .. "?", "A" .. TILDE, "a" .. TILDE, "E" .. TILDE, "e" .. TILDE, "I" .. TILDE, "i" .. TILDE, "U" .. TILDE, "u" .. TILDE, TILDE},
		to  = {"E", "e", "A" .. TILDE, "a" .. TILDE, "E" .. TILDE, "e" .. TILDE, "I" .. TILDE, "i" .. TILDE, "O", "o", "U" .. TILDE, "u" .. TILDE, "N", "n", TILDE, "%1%2%3", "%1%2", "%1%2", "Ā", "ā", "Ē", "ē", "Ī", "ī", "Ū", "ū", ""}},
}

m["mg"] = {
	"malagasî",
	"Q7930",
	"poz-bre",
	scripts = Latn,
}

m["mh"] = {
	"marşalî",
	"Q36280",
	"poz-mic",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"ā" , "ļ" , "m̧" , "ņ" , "n̄" , "o̧" , "ō" , "ū" },
		to  = {"a~", "l~", "m~", "n~", "n~~", "o~", "o~~", "u~"}} ,
}

m["mi"] = {
	"maorî",
	"Q36451",
	"poz-pep",
	aliases = {"Māori"},
	scripts = Latn,
}

m["mk"] = {
	"makedonî",
	"Q9296",
	"zls",
	scripts = Cyrl,
	translit_module = "mk-translit",
	entry_name = {
		from = {ACUTE},
		to  = {}},
}

m["ml"] = {
	"malayalamî",
	"Q36236",
	"dra",
	scripts = {"Mlym"},
	translit_module = "ml-translit",
	override_translit = true,
}

m["mn"] = {
	"mongolî",
	"Q9246",
	"xgn",
	scripts = {"Cyrl", "Mong", "Soyo", "Zanb"}, -- entries in Soyo or Zanb might require prior discussion
	ancestors = {"cmg"},
	translit_module = "mn-translit",
	override_translit = true,
}

-- "mo" IS TREATED AS "ro", SEE WT:LT

m["mr"] = {
	"maratî",
	"Q1571",
	"inc-sou",
	scripts = {"Deva", "Modi"},
	ancestors = {"omr"},
	translit_module = "mr-translit",
}

m["ms"] = {
	"malezî",
	"Q9237",
	"poz-mly",
	aliases = {"malezyayî", "maleziya standard"},
	scripts = {"Latn", "ms-Arab"},
}

m["mt"] = {
	"maltayî",
	"Q9166",
	"sem-arb",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"sqr"},
}

m["my"] = {
	"burmayî",
	"Q9228",
	"tbq-brm",
	aliases = {"mîyanmarî"},
	scripts = {"Mymr"},
	ancestors = {"obr"},
	translit_module = "my-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = {
		from = {"ျ", "ြ", "ွ", "ှ", "ဿ"},
		to  = {"္ယ", "္ရ", "္ဝ", "္ဟ", "သ္သ"}},
}

m["na"] = {
	"nawrûyî",
	"Q13307",
	"poz-mic",
	scripts = Latn,
}

m["nb"] = {
	"norweciya bokmålî",
	"Q25167",
	"gmq",
	aliases = {"bokmål"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmq-mno"},
	wikimedia_codes = {"no"},
}

m["nd"] = {
	"ndebeliya bakurî",
	"Q35613",
	"bnt-ngu",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["ne"] = {
	"nepalî",
	"Q33823",
	"inc-pah",
	scripts = {"Deva", "Newa"},
	translit_module = "ne-translit",
}

m["ng"] = {
	"ndongayî",
	"Q33900",
	"bnt-ova",
	scripts = Latn,
}

m["nl"] = {
	"holendî",
	"Q7411",
	"gmw",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"dum"},
	sort_key = {
		from = {"[äáâå]", "[ëéê]", "[ïíî]", "[öóô]", "[üúû]", "ç", "ñ", "^-"},
		to  = {"a"	 , "e"	, "i"	, "o"	, "u"	, "c", "n"}} ,
	standardChars = "A-Za-z0-9" .. PUNCTUATION .. u(0x2800) .. "-" .. u(0x28FF),
}

m["nn"] = {
	"norweciya nînorskî",
	"Q25164",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmq-mno"},
}

m["no"] = {
	"norwecî",
	"Q9043",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmq-mno"},
}

m["nr"] = {
	"ndebeliya başûrî",
	"Q36785",
	"bnt-ngu",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["nv"] = {
	"navajoyî",
	"Q13310",
	"apa",
	aliases = {"navahoyî"},
	scripts = {"nv-Latn"},
	sort_key = {
		from = {"[áą]", "[éę]", "[íį]", "[óǫ]", "ń", "^n([djlt])", "ł" , "[ʼ’']", ACUTE},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "n", "ni%1"	 , "l~"}}, -- the tilde is used to guarantee that ł will always be sorted after all other words with l
}

m["ny"] = {
	"çîçewayî",
	"Q33273",
	"bnt-nys",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"ŵ", "Ŵ", "á", "Á", "é", "É", "í", "Í", "ó", "Ó", "ú", "Ú", "ń", "Ń", "ḿ", "Ḿ" },
		to  = {"w", "W", "a", "A", "e", "E", "i", "I", "o", "O", "u", "U", "n", "N", "m", "M"}},
	sort_key = {
		from = {"ng'"},
		to  = {"ng"}} ,
}

m["oc"] = {
	"oksîtanî",
	"Q14185",
	"roa",
	-- don't list varieties here that are in [[Module:etymology languages/data]]
	scripts = {"Latn", "Hebr"},
	ancestors = {"pro"},
	sort_key = {
		from = {"[àá]", "[èé]", "[íï]", "[òó]", "[úü]", "ç", "([lns])·h"},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "c", "%1h"	 }} ,
}

m["oj"] = {
	"ojibweyî",
	"Q33875",
	"alg",
	aliases = {"ojibwayî"},
	scripts = {"Cans", "Latn"},
	sort_key = {
		from = {"aa", "ʼ", "ii", "oo", "sh", "zh"},
		to  = {"a~", "h~", "i~", "o~", "s~", "z~"}} ,
}

m["om"] = {
	"oromoyî",
	"Q33864",
	"cus",
	scripts = {"Latn", "Ethi"},
}

m["or"] = {
	"oriyayî",
	"Q33810",
	"inc-eas",
	scripts = {"Orya"},
	ancestors = {"inc-mor"},
	translit_module = "or-translit",
}

m["os"] = {
	"osetî",
	"Q33968",
	"xsc",
	scripts = {"Cyrl", "Geor", "Latn"},
	ancestors = {"oos"},
	translit_module = "os-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {GRAVE, ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["pa"] = {
	"puncabî",
	"Q58635",
	"inc-pan",
	scripts = {"Guru", "pa-Arab"},
	ancestors = {"inc-tak"},
	translit_module = "translit-redirect",
	entry_name = {
		from = {u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652)},
		to  = {}} ,
}

m["pi"] = {
	"palî",
	"Q36727",
	"pra",
	scripts = {"Latn", "Brah", "Deva", "Beng", "Sinh", "Mymr", "Thai", "Lana", "Laoo", "Khmr"},
	ancestors = {"sa"},
	sort_key = {
		from = {"ā", "ī", "ū", "ḍ", "ḷ", "[ṁṃ]", "[ṇñṅ]", "ṭ", "([เโ])([ก-ฮ])", "([ເໂ])([ກ-ຮ])", "ᩔ", "ᩕ", "ᩖ", "ᩘ", "([ᨭ-ᨱ])ᩛ", "([ᨷ-ᨾ])ᩛ", "ᩤ", u(0xFE00), u(0x200D)},
		to  = {"a", "i", "u", "d", "l", "m"  , "n"	, "t", "%2%1", "%2%1", "ᩈ᩠ᩈ", "᩠ᩁ", "᩠ᩃ", "ᨦ᩠", "%1᩠ᨮ", "%1᩠ᨻ", "ᩣ"}} ,
	entry_name = {
		from = {u(0xFE00)},
		to  = {}},
}

m["pl"] = {
	"polonî",
	"Q809",
	"zlw-lch",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"zlw-opl"},
	sort_key = {
		from = {"[Ąą]", "[Ćć]", "[Ęę]", "[Łł]", "[Ńń]", "[Óó]", "[Śś]", "[Żż]", "[Źź]"},
		to  = {
			"a" .. u(0x10FFFF),
			"c" .. u(0x10FFFF),
			"e" .. u(0x10FFFF),
			"l" .. u(0x10FFFF),
			"n" .. u(0x10FFFF),
			"o" .. u(0x10FFFF),
			"s" .. u(0x10FFFF),
			"z" .. u(0x10FFFF),
			"z" .. u(0x10FFFE)}} ,
}

m["ps"] = {
	"peştûyî",
	"Q58680",
	"ira-pat",
	aliases = {"peştû", "afganî"},
	varieties = {"peştûya navendî", "peştûya bakurî", "peştûya başûrî"},
	scripts = {"ps-Arab"},
	ancestors = {"ira-pat-pro"},
}

m["pt"] = {
	"portugalî",
	"Q5146",
	"roa-ibe",
	aliases = {"portugaliya nûjen"},
	scripts = {"Latn", "Brai"},
	ancestors = {"roa-opt"},
	sort_key = {
		from = {"[àãáâä]", "[èẽéêë]", "[ìĩíï]", "[òóôõö]", "[üúùũ]", "ç", "ñ"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "c", "n"}} ,
}

m["qu"] = {
	"keçwayî",
	"Q5218",
	"qwe",
	scripts = Latn,
}

m["rm"] = {
	"romancî",
	"Q13199",
	"roa-rhe",
	aliases = {"romanşî"},
	scripts = Latn,
}

m["ro"] = {
	"romanyayî",
	"Q7913",
	"roa-eas",
	scripts = {"Latn", "Cyrl"},
	sort_key = {
		from = {"ă" , "â" , "î" , "ș" , "ț" },
		to  = {"a~", "a~~", "i~", "s~", "t~"}},
}

m["ru"] = {
	"rusî",
	"Q7737",
	"zle",
	scripts = {"Cyrl", "Brai"},
	translit_module = "ru-translit",
	sort_key = {
		from = {"ё"},
		to  = {"е" .. mw.ustring.char(0x10FFFF)}},
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE, DIAER},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
	standardChars = "ЁА-яё0-9—" .. PUNCTUATION,
}

m["rw"] = {
	"kînyarwandayî",
	"Q3217514",
	"bnt-glb",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[áāâǎā́]", "[éēêěḗ]", "[íīîǐī́]", "[óōôǒṓ]", "[úūûǔū́]"},
		to  = {"a", "e"  , "i", "o"  , "u"} },
}

m["sa"] = {
	"sanskrîtî",
	"Q11059",
	"inc-old",
	scripts = {"Deva", "Bali", "as-Beng", "Beng", "Bhks", "Brah", "Gran", "Gujr", "Guru", "Java", "Khar", "Khmr", "Knda", "Lana", "Laoo", "Mlym", "Mymr", "Newa", "Orya", "Saur", "Shrd", "Sidd", "Sinh", "Taml", "Telu", "Thai", "Tibt", "Tirh"},
	sort_key = {
		from = {"ā", "ī", "ū", "ḍ", "ḷ", "[ṁṃ]", "[ṇñṅ]", "ṭ", "([เโไ])([ก-ฮ])", "([ເໂໄ])([ກ-ຮ])", "ᩔ", "ᩕ", "ᩖ", "ᩘ", "([ᨭ-ᨱ])ᩛ", "([ᨷ-ᨾ])ᩛ", "ᩤ", u(0xFE00), u(0x200D)},
		to  = {"a", "i", "u", "d", "l", "m"  , "n"	, "t", "%2%1", "%2%1", "ᩈ᩠ᩈ", "᩠ᩁ", "᩠ᩃ", "ᨦ᩠", "%1᩠ᨮ", "%1᩠ᨻ", "ᩣ"}} ,
	entry_name = {
		from = {u(0xFE00)},
		to  = {}},
	translit_module = "translit-redirect",
}

m["sc"] = {
	"sardînî",
	"Q33976",
	"roa",
	-- don't list varieties here that are in [[Module:etymology languages/data]]
	scripts = Latn,
}

m["sd"] = {
	"sindhî",
	"Q33997",
	"inc-snd",
	scripts = {"sd-Arab", "Deva", "Sind", "Khoj"},
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
	ancestors = {"inc-vra"},
}

m["se"] = {
	"samiya bakurî",
	"Q33947",
	"smi",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"ạ", "[ēẹ]", "ī", "[ōọ]", "ū", "ˈ"},
		to  = {"a", "e"  , "i", "o"  , "u"} },
	sort_key = {
		from = {"á" , "č" , "đ" , "ŋ" , "š" , "ŧ" , "ž" },
		to  = {"a²", "c²", "d²", "n²", "s²", "t²", "z²"} },
	standardChars = "A-PR-VZa-pr-vz0-9ÁáČčĐđŊŋŠšŦŧŽž" .. PUNCTUATION,
}

m["sg"] = {
	"sangoyî",
	"Q33954",
	"crp",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ngb"},
}

m["sh"] = {
	"sirboxirwatî",
	"Q9301",
	"zls",
	-- don't list varieties here that are in [[Module:etymology languages/data]]
	varieties = {"bosnî", "kroatî", "sirbî"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "Glag"},
	entry_name = {
		from = {"[ȀÀȂÁĀÃ]", "[ȁàȃáāã]", "[ȄÈȆÉĒẼ]", "[ȅèȇéēẽ]", "[ȈÌȊÍĪĨ]", "[ȉìȋíīĩ]", "[ȌÒȎÓŌÕ]", "[ȍòȏóōõ]", "[ȐȒŔ]", "[ȑȓŕ]", "[ȔÙȖÚŪŨ]", "[ȕùȗúūũ]", "Ѐ", "ѐ", "[ӢЍ]", "[ӣѝ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", GRAVE, ACUTE, DGRAVE, INVBREVE, MACRON, TILDE},
		to  = {"A"	 , "a"	 , "E"	 , "e"	 , "I"	 , "i"	 , "O"	 , "o"	 , "R"	, "r"	, "U"	 , "u"	 , "Е", "е", "И"  , "и", "У", "у"  }},
	wikimedia_codes = {"sh", "bs", "hr", "sr"},
}

m["si"] = {
	"kîngalî",
	"Q13267",
	"inc-ins",
	aliases = {"Singhalî", "Sinhalayî"},
	scripts = {"Sinh"},
	ancestors = {"elu-prk"},
	translit_module = "si-translit",
	override_translit = true,
}

m["sk"] = {
	"slovakî",
	"Q9058",
	"zlw",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"[áä]", "é", "í", "[óô]", "ú", "ý", "ŕ", "ĺ", "[" .. DIAER .. ACUTE .. CIRC .. "]"},
		to  = {"a"  , "e", "i", "o"  , "u", "y", "r", "l", ""}} ,
}

m["sl"] = {
	"slovenî",
	"Q9063",
	"zls",
	aliases = {"Slovenyayî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[ÁÀÂĀȂȀ]", "[áàâāȃȁ]", "[ÉÈÊĒȆȄỆẸ]", "[éèêēȇȅệẹə]", "[ÍÌÎĪȊȈ]", "[íìîīȋȉ]", "[ÓÒÔŌȎȌỘỌ]", "[óòôōȏȍộọ]", "[ŔȒȐ]", "[ŕȓȑ]", "[ÚÙÛŪȖȔ]", "[úùûūȗȕ]", "ł", GRAVE, ACUTE, CIRC, MACRON, DGRAVE, INVBREVE, DOTBELOW},
		to  = {"A"    , "a"    , "E"     , "e"     , "I"    , "i"    , "O"     , "o"     , "R"  , "r"  , "U"    , "u"    , "l"},
	},
	sort_key = {
		from = {"č" , "š" , "ž" },
		to  = {"c²", "s²", "z²"},
	},
}

m["sm"] = {
	"samoayî",
	"Q34011",
	"poz-pnp",
	scripts = Latn,
}

m["sn"] = {
	"şonayî",
	"Q34004",
	"bnt-sho",
	scripts = Latn,
	entry_name = {remove_diacritics = ACUTE},
}

m["so"] = {
	"somalî",
	"Q13275",
	"cus",
	scripts = {"Latn", "Arab", "Osma"},
	entry_name = {
		from = {"[ÁÀÂ]", "[áàâ]", "[ÉÈÊ]", "[éèê]", "[ÍÌÎ]", "[íìî]", "[ÓÒÔ]", "[óòô]", "[ÚÙÛ]", "[úùû]", "[ÝỲ]", "[ýỳ]"},
		to  = {"A"	 , "a"	 , "E"	, "e" , "I"	 , "i"	 , "O"	, "o"	, "U" , "u", "Y", "y"}} ,
}

m["sq"] = {
	"albanî",
	"Q8748",
	"sqj",
	-- don't list varieties here that are in [[Module:etymology languages/data]]
	aliases = {"arnawidî"},
	scripts = {"Latn", "Grek", "Elba"},
	entry_name = {remove_diacritics = ACUTE},
	sort_key = {
		from = { '[âãä]', '[ÂÃÄ]', '[êẽë]', '[ÊẼË]', 'ĩ', 'Ĩ', 'õ', 'Õ', 'ũ', 'Ũ', 'ỹ', 'Ỹ', 'ç', 'Ç' },
		to  = {   'a',   'A',   'e',   'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u', 'U', 'y', 'Y', 'c', 'C' } } ,
}

m["ss"] = {
	"swazî",
	"Q34014",
	"bnt-ngu",
	aliases = {"Swatî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["st"] = {
	"sotoyiya başûr",
	"Q34340",
	"bnt-sts",
	aliases = {"sotoyî"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["su"] = {
	"sundanî",
	"Q34002",
	"poz-msa",
	scripts = {"Latn", "Sund"},
	translit_module = "su-translit",
}

m["sv"] = {
	"swêdî",
	"Q9027",
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gmq-osw"},
}

m["sw"] = {
	"swahîlî",
	"Q7838",
	"bnt-swh",
	scripts = LatnArab,
	sort_key = {
		from = {"ng'", "^-"},
		to  = {"ngz"}} ,
}

m["ta"] = {
	"tamîlî",
	"Q5885",
	"dra",
	scripts = {"Taml"},
	ancestors = {"oty"},
	translit_module = "ta-translit",
	override_translit = true,
}

m["te"] = {
	"telûgûyî",
	"Q8097",
	"dra",
	scripts = {"Telu"},
	translit_module = "te-translit",
	override_translit = true,
}

m["tg"] = {
	"tacikî",
	"Q9260",
	"ira-swi",
	scripts = {"Cyrl", "fa-Arab", "Latn"},
	ancestors = {"pal"}, -- same as "fa", see WT:T:AFA
	translit_module = "tg-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = {
		from = {"Ё", "ё"},
		to  = {"Е" , "е"}} ,
	entry_name = {
		from = {ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["th"] = {
	"tayî",
	"Q9217",
	"tai-swe",
	scripts = {"Thai", "Brai"},
	translit_module = "th-translit",
	sort_key = {
		from = {"[%pๆ]", "[็-๎]", "([เแโใไ])([ก-ฮ])"},
		to  = {"", "", "%2%1"}},
}

m["ti"] = {
	"tigrînî",
	"Q34124",
	"sem-eth",
	aliases = {"tigrînyayî"},
	scripts = {"Ethi"},
	translit_module = "Ethi-translit",
}

m["tk"] = {
	"tirkmenî",
	"Q9267",
	"trk-ogz",
	scripts = {"Latn", "Cyrl"},
	entry_name = {
		from = {"ā", "ē", "ī", "ō", "ū", "ȳ", "ȫ", "ǖ", MACRON},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", "y", "ö", "ü", ""}},
	ancestors = {"trk-ogz-pro"},
}

m["tl"] = {
	"tagalogî",
	"Q34057",
	"phi",
	scripts = {"Latn", "Tglg"},
	entry_name = {
		from = {"[áàâ]", "[éèê]", "[íìî]", "[óòô]", "[úùû]", ACUTE, GRAVE, CIRC},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "u"  }},
}

m["tn"] = {
	"tswanayî",
	"Q34137",
	"bnt-sts",
	aliases = {"Setswanayî"},
	scripts = Latn,
}

m["to"] = {
	"tongî",
	"Q34094",
	"poz-pol",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"ā", "ē", "ī", "ō", "ū", MACRON},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", ""}},
	entry_name = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú", ACUTE},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", ""}},
}

m["tr"] = {
	"tirkî",
	"Q256",
	"trk-ogz",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ota"},
}

m["ts"] = {
	"tsongayî",
	"Q34327",
	"bnt-tsr",
	scripts = Latn,
}

m["tt"] = {
	"teterî",
	"Q25285",
	"trk-kbu",
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "tt-Arab"},
	translit_module = "tt-translit",
	override_translit = true,
}

-- "tw" IS TREATED AS "ak", SEE WT:LT

m["ty"] = {
	"tahîtî",
	"Q34128",
	"poz-pep",
	scripts = Latn,
}

m["ug"] = {
	"oygurî",
	"Q13263",
	"trk-kar",
	aliases = {"uygurî"},
	scripts = {"ug-Arab", "Latn", "Cyrl"},
	ancestors = {"chg"},
	translit_module = "ug-translit",
	override_translit = true,
}

m["uk"] = {
	"ûkraynî",
	"Q8798",
	"zle",
	scripts = Cyrl,
	ancestors = {"orv"},
	translit_module = "uk-translit",
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
	standardChars = "ЄІЇА-ЩЬЮ-щьюяєії" .. PUNCTUATION,
} 
m["ur"] = {
	"urdûyî",
	"Q1617",
	"inc-hnd",
	scripts = {"ur-Arab"},
	ancestors = {"inc-ohi"},
	entry_name = {
		from = {u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652)},
		to  = {}} ,
}

m["uz"] = {
	"ozbekî",
	"Q9264",
	"trk-kar",
	varieties = {"ozbekiya bakurî", "ozbekiya başûrî"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "fa-Arab"},
	ancestors = {"chg"},
}

m["ve"] = {
	"vendayî",
	"Q32704",
	"bnt-bso",
	scripts = Latn,
}

m["vi"] = {
	"viyetnamî",
	"Q9199",
	"mkh-vie",
	scripts = {"Latn", "Hani"},
	ancestors = {"mkh-mvi"},
	sort_key = "vi-sortkey",
}

m["vo"] = {
	"volapûkî",
	"Q36986",
	"art",
	scripts = Latn,
}

m["wa"] = {
	"walonî",
	"Q34219",
	"roa-oil",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"fro"},
	sort_key = {
		from = {"[áàâäå]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "c"}} ,
}

m["wo"] = {
	"wolofî",
	"Q34257",
	"alv-fwo",
	scripts = LatnArab,
}

m["xh"] = {
	"xosayî",
	"Q13218",
	"bnt-ngu",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["yi"] = {
	"yidîşî",
	"Q8641",
	"gmw",
	scripts = {"Hebr"},
	ancestors = {"gmh"},
	sort_key = {
		from = {"[אַאָ]", "בּ", "[וֹוּ]", "יִ", "ײַ", "פֿ"},
		to = {"א", "ב", "ו", "י",	"יי", "פ"}} ,
	translit_module = "yi-translit",
}

m["yo"] = {
	"yorubayî",
	"Q34311",
	"alv-yor",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"ẹ",  "ọ", "gb"},
		to  = {"e~" , "o~", "g~"}},
	entry_name = { remove_diacritics = ACUTE .. GRAVE .. MACRON },
}

m["za"] = {
	"zhuangî",
	"Q13216",
	"tai",
	scripts = {"Latn", "Hani"},
	sort_key = {
		from = {"%p"},
		to  = {""}},
}

m["zh"] = {
	"çînî",
	"Q7850",
	"zhx",
	scripts = {"Hani", "Brai", "Nshu"},
	ancestors = {"ltc"},
	sort_key = "zh-sortkey",
}

m["zu"] = {
	"zuluyî",
	"Q10179",
	"bnt-ngu",
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

return m